Caoimhín Ó hEaghra
Ard-Rúnaí
caoimhin@foras.ie | 01-629 4110

 • Ceannasaíocht & bainistíocht
 • Abhcóideacht
 • Airgeadas & maoiniú
 • Pleanáil straitéiseach

Cormac McCashin
Bainisteoir Tacaíochta
cormac@foras.ie | 01-215 0191

 • Comhairle do scoileanna (earcaíocht, polasaithe, ríomhfhiosrú na nGardaí, srl.)
 • Ionadaíocht & stocaireacht (scoileanna nua, bainistíocht tionscadal & imeachtaí)
 • Pleanáil straitéiseach, obair foirne & airgeadas
 • Bainisteoir Oifige

Tomás Ó Póil
Bainisteoir Oiliúna
tomas@foras.ie | 01-215 0190

 • Comhordú oiliúna do scoileanna & do bhoird bhainistíochta
 • Comhordú chúrsaí don dara leibhéal
 • Tacaíocht do scoileanna (rialachas scoile, polasaithe, cosaint sonraí, GDPR srl.)
 • Ionadaíocht & stocaireacht (m.sh. Oideachas Speisialta)

Siobhán Ní Dhúill
Bainisteoir Cóiríochta
siobhan@foras.ie | 086-803 2226

 • Cóiríocht bhuan agus cóiríocht shealadach a stiúradh dár scoileanna

 • Freastal ar chruinnithe leis an Roinn Oideachais & comhlachtaí eile

 • Príomhtheagmhálaí don dearadh réamhphleanála

 • Rialachas (léasanna, ceadúnais, Soláthar Poiblí, Próisis Thairisceana, cothabháil)

 • Pleanáil, tacaíocht & riarachán (Comhairle leanúnach do scoileanna, taighde & beartais, pleananna & tuarascálacha)

Jill Mc Mahon
Bainisteoir Cumarsáide
jill@foras.ie | 083-093 2977

 • I bhfeighil ar chumarsáid sheachtrach agus inmheánach na heagraíochta
 • Margaíocht na heagraíochta & bolscaireacht ar an earnáil
 • Poiblíocht don eagraíocht & dár scoileanna
 • Cothabháil ar an suíomh idirlín & ar na meáin shóisialta
 • Príomhtheagmhálaí leis na meáin thraidisiúnta
 • Ábhar bolscaireachta & físthaifid

Sorcha Ní Mhistéil
Bainisteoir Sainspiorad & Athchumraithe
sorcha@foras.ie | 086-859 6292

 • Treoir & tacaíocht do scoileanna mar gheall ar athrú pátrúnachta agus ar chúrsaí sainspioraid

 • Rannpháirtíocht leis An Roinn Oideachas don athchumrú

 • Forbairt ar an gclár ilchreidmheach Croí na Scoile

 • Ceardlanna oiliúna do scoileanna

 • Tacaíocht agus comhairle do phríomhoidí ar chúrsaí bainistíochta agus riaracháin