Caoimhín Ó hEaghra
Ard-Rúnaí
caoimhin@foras.ie | 01-629 4110

 • Ceannasaíocht & bainistíocht
 • Abhcóideacht
 • Airgeadas & maoiniú
 • Pleanáil straitéiseach

Cormac McCashin
Bainisteoir Tacaíochta
cormac@foras.ie | 01-215 0191

 • Comhairle do scoileanna (earcaíocht, grinnfhiosrúcháin na nGardaí, srl.)
 • Ionadaíocht & stocaireacht (scoileanna nua, bainistíocht tionscadal & imeachtaí)
 • Pleanáil straitéiseach, obair foirne & airgeadais

Tomás Ó Póil
Bainisteoir Oiliúna
tomas@foras.ie | 01-215 0190

 • Comhordú oiliuna do scoileanna & do boird bhainistíochta
 • Comhordú chúrsaí dara leibhéil
 • Tacaíocht do scoileanna (rialachas scoile, polasaithe, srl.)
 • Ionadaíocht & stocaireacht (m.sh. Oideachas Speisialta)

Siobhán Ní Dhúill
Bainisteoir Cóiríochta
siobhan@foras.ie | 086-803 2226

 • Obair i dtreo cóiríochta buan & sealadach dár scoileanna
 • Freastal ar chruinnithe leis an Roinn Oideachais & comhlachtaí eile
 • Príomhtheagmhálaí don dearadh réamhphleanála
 • Rialachas (léasanna, ceadúnais, Soláthar Poiblí, Próisis Tairisceana, cothabháil)
 • Pleanáil, tacaíocht & riarachán (Comhairle leanúnach do scoileanna, taighde & beartais, pleananna & tuarascálacha)

Jill McMahon
Bainisteoir Cumarsáide
jill@foras.ie | 083-093 2977

 • I bhfeighil ar chumarsáid sheachtrach agus inmheánach na heagraíochta
 • Margaíocht na heagraíochta & bolscaireacht ar an earnáil
 • Poiblíocht don eagraíocht & dár scoileanna
 • Bainistíocht ar an suíomh idirlíne & na meáin shóisialta
 • Príomhtheagmhálaí leis na meáin thraidisiúnta
 • Ábhar bolscaireachta & físthaifid

Sorcha Ní Mhistéil
Bainisteoir Sainspiorad & Athchumraithe
sorcha@foras.ie | 086-859 6292

 • Treoir & tacaíocht do scoileanna mar gheall ar athrú pátrúnachta agus cúrsaí sainspioraid
 • Rannpháirtíocht leis an Roinn Oideachas don athchumrú
 • Forbairt ar an gclár ilchreidmheach Croí na Scoile
 • Ceardlanna oiliúna do scoileanna
 • Tacaíocht agus comhairle bainistíochta agus riaracháin do phríomhoidí