Seoladh Plean Straitéiseach COGG 2023 – 2027

Jill Mc Mahon

27/09/2023

Nuacht ar Fad

Seoladh Plean Straitéiseach COGG 2023 – 2027 ag an Ollamh Ciarán Ó hÓgartaigh, Uachtarán Ollscoil na Gaillimhe

Sheol Uachtarán Ollscoil na Gaillimhe, an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh Plean Straitéiseach COGG 2023 – 2027 anocht in Óstán Chois Fharraige, Conamara. Ag labhairt dó ag an ócáid thug an tUasal Ó hÓgartaigh suntas d’fhairsinge agus do réimsí oibre éagsúla na heagraíochta.

Dúirt sé: Tá an-áthas orm gur iarradh orm Plean Straitéiseach an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) a sheoladh agus nasc chomh láidir sin idir an obair acu agus cur chuige Ollscoil na Gaillimhe.  Tá ról rí-thábhachtach ag COGG i gcaomhnú na Gaeilge sa chóras oideachais ach go háirithe, áit ina mhaireann agus ar a mbraitheann todhchaí na teanga.  Tá straitéis bheo, bhríomhar leagtha amach don tréimhse atá romhainn le soláthar agus seirbhísí a chur ar fáil, ní hamháin ar mhaithe le forbairt na hearnála Gaeltachta agus lán-Ghaeilge ach ar mhaithe le múineadh na Gaeilge i scoileanna uile na tíre, rud a luíonn lena mhisean.  Tréaslaím leis an obair agus guím gach rath ar an straitéis dhearfach, fhorbarthach mar atá leagtha amach. Leagann an Plean Straitéiseach amach réimsí oibre COGG ar bhealach soléite sothuigthe ó thaobh a cúraimí reáchtúla de. Baineann cúraimí COGG go sonrach le: téacsleabhair d’iar-bhunscoileanna T1 a chur ar fáil, acmhainní teagaisc agus foghlama a mhaoiniú, seirbhísí taca a sholáthar do scoileanna, le taighde ar an tumoideachas a éascú agus a mhaoiniú, agus comhairle a chur ar an Aire Oideachais agus ar an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta i leith múineadh trí mheán na Gaeilge agus múineadh na Gaeilge féin. Tugann an Plean Straitéiseach seo léargas cuimsitheach ar fhairsinge agus ar ilghnéitheacht na hoibre atá idir lámha ag an eagraíocht chun tacú le scoileanna T1, agus tacú le cur i bhfeidhm gníomhartha an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta. Déantar iarracht chomh maith obair inmheánach na heagraíochta mar a bhaineann le cuid dá feidhmeanna reáchtúla a léiriú trí ghrafaicí agus léaráidí a thaispeánann feidhmiú na scéimeanna maoinithe, próiseas forbartha na dtéacsleabhar, agus feidhmiú chóras na sparánachtaí taighde. Léiríonn an Plean Straitéiseach na bealaí éagsúla ina mbeidh obair na heagraíochta ag forbairt as seo go ceann roinnt blianta, mar a bhaineann le tacú le scoileanna T2 ó thaobh múineadh na Gaeilge de agus cur le réimse na seirbhísí taca do scoileanna T1.

Thug Cathnia Ó Muircheartaigh, Cathaoirleach nua COGG, aitheantas don obair mhór a bhí déanta ag an eagraíocht ó chéadbhunaíodh í. “Tá COGG i mbéal an phobail le fada an lá, a bhuí sin do na daoine díograiseacha tiomanta a bhí ag obair don eagraíocht agus do baill Bhord COGG le linn tréimhsí éagsúla. Mar dhuine de bhunadh na Gaeltachta, molaim ach go háirithe an obair atá déanta chun tacú leis na scoileanna tríd an Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta de chuid na Roinne Oideachais. Tá Bord agus foireann COGG ag súil go mór le bheith réamhghníomhach maidir le forbairt agus cur i bhfeidhm an Pholasaí nua don Oideachas lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht”.

Luaigh an Cathaoirleach an gá atá le hearnáil an ghaeloideachais a fhás ag an dá leibhéal, i scoileanna neamhspleácha agus an ról a bheidh ag COGG maidir le tacú le múineadh na Gaeilge i scoileanna T2. “Caithfimid díriú chomh maith ar na riachtanais atá ag foghlaimeoiri na Gaeilge i scoileanna a bhfuil an Béarla mar phríomhtheanga acu. Aithnítear freisin an tábhacht a bhaineann le fás agus forbairt na hearnála lán-Ghaeilge sa todhchaí.” a dúirt sé.

Tuilleadh Eolais: jacquelinenifhearghusa@cogg.ie nó 087 9677282 nó padraig@cogg.ie