Éiteas na Scoile

An Foras Pátrúnachta / Scoileanna / Éiteas na Scoile

lámha cropped

Is é An Foras Pátrúnachta an t-aon phátrún a chuireann rogha de thrí éiteas ar fáil do thuismitheoirí: Caitliceach, Ilchreidmheach agus Idirchreidmheach. De bharr an rogha aicmí seo, freastalaíonn An Foras Pátrúnachta ar thuismitheoirí a dteastaíonn uathu oideachas lán-Ghaeilge a bheith ar fáil dá bpáistí, is cuma cén cúlra creidimh atá acu.

Éiteas na Gaeilge

I scoil lán Ghaeilge tá an Ghaeilge:

  • Mar theanga na scoile
  • Mar theanga chumarsáide agus gnó na scoile
  • Mar theanga mhúinte agus foghlama i ngach ábhar seachas Béarla
  • Mar theanga chumarsáide ag na múinteoirí, na daltaí agus gach gné den scoil

3 Sainspioraid atá ar fáil i Scoileanna an Fhorais

  • Scoil lán-Ghaeilge le Sainspiorad Caitliceach
  • Scoil lán-Ghaeilge le Sainspiorad Idirchreidmheach
  • Scoil lán-Ghaeilge le Sainspiorad Ilchreidmheach

Scoil lán-Ghaeilge le Sainspiorad Caitliceach

Sainmhíniú:

1. Feidhmeoidh scoil le sainspiorad Caitliceach faoi phátrúnacht an Fhorais Pátrúnachta le sainmheon Caitliceach. Cothóidh sé seo an bheatha Chríostaí i saol na scoile spreagtha ag creideamh i nDia agus in Íosa Críost agus ag luachanna an tsoiscéil léirithe trí phaidir, cheiliúradh agus na sacraimintí i gcomhair leis na tuismitheoirí, an eaglais agus an pobal.

2. Ag am teagasc creidimh sa scoil cuirfear i gcrích agus múinfear clár an chreidimh Caitliceach maraon le hullmhúchán na ndaltaí do na sacraimintí mar atá leagtha síos ag Ardeaspag/Easpag na Deoise ag treorú an dalta le Dia a ghráú, a aithint agus a leanúint.

3. Cuirfear fáilte roimh na Comhairleoirí Deoise agus an chléir áitiúil inár ngaelscoileanna chun tacaíocht, comhairle agus cabhair a thabhairt don Bhord Bainistíochta, don fhoireann scoile agus do na tuismitheoirí in ullmhúchán na ndaltaí do na sacraimintí agus i soláthar an Chláir Chreidimh do na daltaí.

4. Tá dualgas ar an mBord Bainistíochta spiorad sainiúil na scoile atá ag teacht leis an sainmhíniú thuasluaite de scoil lán-Ghaeilge Caitliceach a chosaint agus a bheith freagrach don phátrún as é a chosaint.

Liosta 1: Gaelscoileanna le Sainspiorad Caitliceach

 

Scoileanna Caitliceacha i mBaile Átha Cliath

Scoileanna Caitliceacha i gCúige Laighean

 

Scoileanna Caitliceacha i gCúige Mumhan

Scoileanna Caitliceacha i gCúige Chonnachta

 

Scoileanna Caitliceacha i gCúige Uladh

 

Scoil lán-Ghaeilge le Sainspiorad Idirchreidmheach

Sainmhíniú:

1. Feidhmeoidh scoil Idirchreidmheach faoi phátrúnacht An Foras Pátrúnachta le comhspiorad Caitliceach agus Protastúnach. Tabharfar aitheantas don chaoi a saibhríonn an dá chreideamh agus na sainchreidimh laistigh den Phrotastúnachas an saol in Éirinn.

2. Spreagfar tuiscint agus inghlacthacht ar mhodhanna adhartha Caitliceach agus Protastúnach.

3. Ullmhófar na daltaí do na sacraimintí a bhaineann leo.

4. Leagfar dualgas ar an scoil tábhacht na caoinfhulaingthe a aithint agus a cheiliúradh.

5. Tá freagracht ar an scoil idirchreidmheach freastal iomlán a dhéanamh ar an dá mhórthraidisiún Críostúil seo agus na siollabais chreidimh reatha atá leagtha síos ag easpaig na nDeoisí cuí a leanacht go hiomlán (nó ag easpaig na gcreideamh ar leith sna deoisí a leanacht go hiomlán). I gcás nach bhfuil ach daltaí de chreideamh amháin cláraithe sa scoil nó sa rang cloífear leis an bpolasaí thuasluaite trí thuiscint a thabhairt do dhaltaí ar an gcreideamh eile.

6. Tá dualgas ar an mBord Bainistíochta spiorad sainiúil na scoile atá ag teacht leis an sainmhíniú thuasluaite de ghaelscoil idirchreidmheach a chosaint agus a bheith freagrach don phátrún as é a chosaint.

Tá an polasaí idirchreidmheach le léamh ar leathanach na bpolasaithe.

Liosta 2: Gaelscoileanna le Sainspiorad Idirchreidmheach

Scoileanna Idirchreidmheacha i mBaile Átha Cliath

Scoileanna Idirchreidmheacha i gCúige Laighean

Scoileanna Idirchreidmheacha i gCúige Uladh

 

Scoil lán-Ghaeilge le Sainspiorad Ilchreidmheach

Sainmhíniú:

1. Ní mhúintear aon chreideamh ar leith (sainchreidimh) taobh istigh d’amchlár oifigiúil na scoile mar atá leagtha síos ag an Roinn Oideachais & Scileanna.

2. Leanfar an clár Croí na Scoile atá curtha le chéile ag pobal na scoile agus i gcomhair leis an bhForas Pátrúnachta.

3. Tá freagracht ar na tuismitheoirí socraithe a dhéanamh do mhúineadh sainchreidimh dá bpáistí taobh amuigh d’am oifigiúil na scoile. Beidh an Bord Bainistíochta agus an Scoil solúbtha ag plé le haicmí éagsúla agus freastalóidh an Bord an oiread agus is féidir ar gach dream lasmuigh d’am oifigiúil na scoile.

4. Trí Ghaeilge amháin a mhúintear na haicmí creidimh lasmuigh d’am scoile. Ní bheidh dualgas ar an bhfoireann teagaisc an cúram seo a ghlacadh orthu féin.

5. Tá dualgas ar an mBord Bainistíochta spiorad sainiúil na scoile atá ag teacht leis an sainmhíniú thuasluaite de ghaelscoil ilchreidmheach a chosaint agus a bheith freagrach don phátrún as é a chosaint.

Liosta 3: Gaelscoileanna le Sainspiorad Ilchreidmheacha

 

Scoileanna Ilchreidmheacha i mBaile Átha Cliath

Scoileanna Ilchreidmheacha i gCúige Laighean

 

Scoileanna Ilchreidmheacha i gCúige Mumhan

 

Scoileanna Ilchreidmheacha i gCúige Chonnachta

 

Scoileanna Ilchreidmheacha i gCúige Uladh

Back to Top