Baile Átha Cliath

Scoileanna i mBaile Átha Cliath

Faoi láthair, tá 23 scoil faoi phátrúnacht an Fhorais i mBaile Átha Cliath.

Gaelscoil Áine

 

Gaelscoil an Chuilinn

Is bunscoil idirchreidmheach í Gaelscoil an Chuilinn. Cothaíonn sí éiteas Críostaíochta fite fuaite i gcultúr agus tradisiúin na hÉireann.Sí an Ghaeilge príomh theanga na scoile. Bíonn an reiligiún Caitliceach agus Eaglais na hÉireann á múineadh againn le linn am scoile. Cuirtear fáilte foimh an reachtaire agus an sagart áitiúil sa scoil. Réiteofar na páistí do na sacraimintí le linn am scoile.

Gaelscoil Bhaile Brigín

Is í fís Ghaelscoil Bhaile Brigín ná timpeallacht foghlamtha dearfach, taitneamhach oscailte a chothú, áit go ndéantar céiliúradh, mealladh agus spreagadh ar fhéiniúlacht an pháiste.
Mar Ghaelscoil, cothaítear grá agus tuiscint don teanga Gaelach, don chúltúr agus do nósanna Gaelacha.‘Sí Gaeilge teanga na scoile agus cuirfear í chun cinn i mbealach dearfach tríd pobal iomlán na scoile.
Cothaíonn an scoil timpeallacht ina spreagtar agus mealltar daltaí agus múinteoirí araon. Mar phairtnéirí san oideachas, cuirtear fáilte roimh agus spreagtar tuismitheoirí chun ról lárnach a ghlacadh i ngach gné de shaol na scoile.
Spreagtar meas agus cúram dár dtimpeallacht i bpobal iomlán na scoile. Is Gaelscoil idirchreidmheach í seo agus cothaítear meas agus tuiscint ar thraidisiúin Chaitlicigh agus Phrotastúnaigh.

Gaelscoil Bhaile Munna

Is bhunscoil comhoideachasúil í Gaelscoil Bhaile Munna a bhfuil sainspiorad Cailiceach aici. Bunáiodh an Ghaelscoil sa bhliain 1994 agus tá sé ag fás agus ag forbairt ó shin. Tá an scoil lonnaithe ar Bhóthar Choltrai, Baile Munna, Baile Atha Cliath 9.

Gaelscoil Bharra

Is é sainmheoin na scoile ná fein mhuinín agus fein aitheantas na bpáistí a chur chun cinn tríd mhean na Gaeilge – bheith bródúil astu féin agus a bpobal. Is scoil Chaitliceach í Gaelscoil Bharra i gCabrach, BÁC 7.

Gaelscoil Bhrian Bóroimhe

Bunaíodh Gaelscoil Bhrian Bóroimhe i Sord sa bhliain 1999 mar bhunscoil lán-Ghaeilge idirchreidmheach do bhuachaillí agus cailíní. Is mian leis an scoil oideachas lán-Ghaeilge den scoth a sholáthar do dhaltaí na scoile, ina mbíonn an páiste lárnach agus á fhorbairt mar dhuine iomlán. Cuirtear béim faoi leith ar an gcultúr Gaelach i gcoitinne mar chultúr beo beathaíoch agus spreagtar na daltaí chun é seo a thabhairt leo agus a leathnú ina saoil fhéin.Aithníonn Gaelscoil Bhrian Bóroimhe éagsúlacht chultúr, cine, reiligiúin is indibhidiúlacht an duine. Tugtar aitheantas faoi leith don sprid Críostaí. Cothaítear comhsprid Chaitliceach/Protastúnach i nGaelscoil Bhrian Bóroimhe.

Gaelscoil Chnoc Liamhna

Is bunscoil comhoideachasúil í Gaelscoil Chnoc Liamhna a bhfuil sainspiorad Cailiceach aici. Bunaíodh an Ghaelscoil sa bhliain 1996 agus tá sé ag fás agus ag forbairt ó shin. Tá an scoil lonnaithe ar Shean Bhóthar Chnoc Liamhna i mBaile Átha Cliath 16.

Gaelscoil Cholmcille

Bunaíodh Gaelscoil Cholmcille, scoil Chaitliceach atá comhoideachasúil, sa bhliain 1996. Tá an scoil lonnaithe ar Lána na Cúlóige, An Chúlóg, Baile Átha Cliath 17. Is é ‘Moladh agus Mealladh’ an mana atá againn. Déanann Gaelscoil Cholmcille gach iarracht páistí de gach cumas a aithint agus a chothú. Spreagtar féinmheas agus meas ar a chéile tríd an saol scoile. Spreagann an taithí scoile seo, trí mheán na Gaeilge, grá don fhoghlaim, don thraidisiún agus do chultúr ár dtíre.

Gaelscoil Eiscir Riada

Bunaíodh Gaelscoil Eiscir Riada, scoil chomhoideachasúil a bhfuil sainspiorad Caitliceach aici, sa bhliain 2005. Bhí seisear is fiche páiste, Príomhoide agus múinteoir ann ón gcéad lá. Tá breis agus 400 páistí ag freastal ar an scoil anois agus atá lonnaithe anois i bhfoirgneamh nua. Tá an scoil lonnaithe ar Bhóthar an Ghrifín i Leamhcán, trasna an bhóthair ón Ionad Spóirt Leamhcáin.

 • Gaelscoil Eiscir Riada, Bóthar an Ghrifín, 21A Bóthar Oakley,Leamhcán, Co. Áth Cliath. K78 YX77
 • http://www.gser.ie
 • 01-6210342
 • oifig@gser.ie
 • Príomhoide: Ciara Uí hÉilí
Gaelscoil Eoin

D’oscail An Foras Pátrúnachta Gaelscoil Eoin i Meán Fómhair 2021 agus í ag freastal ar cheantar Bhaile Átha Cliath 2, Baile Átha Cliath 4. Is cúis áthais dúinn rogha nua a thabhairt do thuismitheoirí i nGaelscoil a bheidh comhoideachasúil, ilchreidmheach agus ilteangach. Tá fáilte roimh chách agus tá chuile duine ar chomhchéim #gaelscoil4all! Cuirfimid scoth an oideachais ar fáil dár ndaltaí agus cuirfimid sonas ár ndaltaí sa chéad áit i gcónaí.

Gaelscoil Ghráinne Mhaol

Is scoil úr nua, illchreidmheach sinn ina bhfuil fáilte roimh chách.
Is í an Ghaeilge teanga chumarsáide agus caidrimh laethúil na scoile. Is iad na leanaí croí lár na scoile agus cuirtear oideachas d’árd chaighdeán ar fail d’ár leanaí trí mheán na Gaeilge i dtimpeallacht sona, cáirdiúl agus cuimsitheach ag aithint difríochtaí aonair agus riachtanais gach páiste.

 • Gaelscoil Ghráinne Mhaol, Bóthar Mhainistir na Gráinsí, Domhnach Míde, Baile Átha Cliath 13. D13 NP52
 • http://www.gsgm.ie/
 • 083-0118539
 • oifig@gsgm.ie
 • Príomhoide: Clíodhna Ní Chearúil
Gaelscoil Laighean

Is Gaelscoil ilchreidmheach muid a fhreastalaíonn ar bhuachaillí agus ar chailíní.

 • Gaelscoil Laighean, Cill na Gráinsí, An Charraig Dhubh, Co. Bhaile Átha Cliath. A94 FC44
 • 085-8036710
 • gslaighean@gmail.com
 • Príomhoide: Aoife Ní Scolaí
Gaelscoil Lios na nÓg

Is bunscoil lán-Ghaeilge í Gaelscoil Lios na nÓg a bhfuil sainspiorad Caitliceach aici. Bunaíodh Lios na nÓg i 1996 agus tá sí ag forbairt léi ó shin, faoi stiúir an phríomhoide, Áine Nic an tSíthigh. Bhunaigh grúpa tuismitheoirí an scoil i 1996 agus Naíonra Lios na nÓg i 1997 chun oideachas trí mheán na Gaeilge a chur ar fail dá bpáistí agus do pháistí thuismitheoirí eile a raibh scoil lán-Ghaeilge le caighdeán maith oideachais á lorg acu.

Gaelscoil Lir

s bunscoil chomhoideachais, ilchreidmheach, daonlathach agus ionchuimsitheach í Ghaelscoil Lir. Is scoil í ina bhfuil gach duine cothrom agus go bhfuil fáilte roimh chách. An aidhm atá againn ná oideachas den scoth a chuir ar fáil trí mheán na Gaeilge.
Déanann muid gach iarracht timpeallacht spreagúil, sona agus sábháilte a chruthú ina dtugtar aire iontach do gach páiste, agus ardmheas agus tacaíocht don fhoireann scoile.

Gaelscoil na Fuinseoige

Osclaíodh Gaelscoil na Fuinseoige sa bhliain 2016. Is scoil ilchreidmheach í Gaelscoil na Fuinseoige agus leantar an clár chreidimh ‘Foghlaim le Chéile’, sa scoil. Foghlaimíonn na páistí faoi choincheap na reiligiún, ní chuirtear béim ar aon reiligiún faoi leith. Is í Aisling Uí Fhéich príomhoide na scoile.

Gaelscoil na Giúise

Osclaíodh Gaelscoil na Giúise sa bhliain 2013. Is scoil ilchreidmheach í Gaelscoil na Giúise agus leantar an clár chreidimh ‘Foghlaim le Chéile’, sa scoil. Foghlaimíonn na páistí faoi choincheap na reiligiún, ní chuirtear béim ar aon reiligiún faoi leith.

Gaelscoil na Mara

Osclaíodh Gaelscoil na Fuinseoige sa bhliain 2016. Is scoil ilchreidmheach í Gaelscoil na Fuinseoige agus leantar an clár chreidimh ‘Foghlaim le Chéile’, sa scoil. Foghlaimíonn na páistí faoi choincheap na reiligiún, ní chuirtear béim ar aon reiligiún faoi leith. Is í Aisling Uí Fhéich príomhoide na scoile.

Gaelscoil Phádraig

Osclaíodh Gaelscoil Phádraig i 1995. Is scoil lán-Ghaeilge Chaitliceach í a bhfuil pobal mór tógtha mórthimpeall uirthi.

Gaelscoil Ros Eo

Is Gaelscoil (bunscoil) Caitliceach í Gaelscoil Ros Eo. Cuirimid fáilte roimh gach duine.

Tá an Ghaeilge mar chéad teanga na scoile. Cuirimid aon chumarsáid do thuismitheoirí ar fáil trí Ghaeilge agus Béarla.

Tá sé mar mhisiún againn timpeallacht spreagúil, cineálta, sona agus sábháilte a chur ar fáil do na daltaí, mar spás inar féidir leo a riachtanais a aimsiú agus a fhorbairt ann. Beidh ról lárnach agus daonlathach, ó bhainistiú go rannpháirtíocht laethúil, ag tuismitheoirí na scoile. Déanfaidh Gaelscoil Ros Eo iarracht ionad oibre sábháilte agus sláintiúil a chur ar fáil do fhoireann na scoile. Comhlíonfaidh gach ball den fhoireann a ndualgaisí go gairmiúil. Tá sé mar mhisean againn riachtanaisí spioradálta na bpáistí a chur chun chinn agus ullmhóidh an scoil na páistí le haghaidh na sacraimintí do athmhuintearas (faoistín), Eocairist (Céad Chomaoineach) agus Cóineartú.

Tá sé mar mhisean againn ceangail a chruthú leis an mórphobal agus úsáid na Gaeilge a chur chun cinn sa bhaile.

Gaelscoil Shliabh Rua

Is Gaelscoil ilchreidmheach í Gaelscoil Shliabh Rua faoi phátrúnacht an Fhorais Phátrúnachta na Scoileanna lán Ghaeilge. Forbraímid luachanna cuimsitheachta. Caomhnaímid forbairt iomlán gach dalta. Tá comhoibriú idir daltaí, foireann agus tuistí mar bhunchloch na scoile seo. Tá forbairt proifisiúnta na fóirne tábhachtach dúinn.

Tá comhionnanas lárnach i ngach gné de chúrsaí scoile. Tá atmasféar fáíltiúil agus dearfach inár scoil.

Gaelscoil Thaobh na Coille

Tá sé mar aidhm againn i nGaelscoil Thaobh na Coille ár ndícheall a dhéanamh sár-oideachas trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil. Déanfar é seo trí:Dearcadh dearfach agus grá don Ghaeilge agus don chultúr Gaelach a spreagadh sna daltaí.
Cúram cuí a dhéanamh de gach gné den churaclam : na Teangacha, an Ghaeilge agus an Béarla; Matamaitic; Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta; Oideachas Ealaíon; Corpoideachas; Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte; agus Oideachas Reiligiúnach.Iarracht a dhéanamh a chur ar chumas na ndaltaí ard-chaighdeán a bhaint amach i nGaeilge agus i mBéarla ar fhágáil na scoile dóibh.Chuile dheis a thabhairt do na daltaí ardchaighdeán a bhaint amach sa léitheoireacht, sa scríbhneoireacht agus san uimhríocht.
Suíomh a chruthú inar féidir leis na daltaí iad féin a chur in iúl i meáin dhifriúla atá mar aidhm againn – mar shampla ceol, ealaín, spórt, rince, drámaíocht srl.Is scoil Chaitliceach í Gaelscoil Thaobh na Coille atá lonnaithe sa Chéim, BÁC 18.

Gaelscoil Uí Earcáin

Ó d’oscail ár ndoirse i 2005 le beirt mhúinteoir agus fiche páiste tá fás nach beag tagtha orainn agus faoi láthair tá 21 múinteoir agus 340 páiste ar rollaí na scoile. Táimid an-bhródúil as cur chun cinn na Gaeilge i bhFionnghlas agus as an sár-oideachas atá á chur ar fáil ag múinteoirí agus ag foireann na scoile. Tá súil againn go mbeidh do pháiste an-sona i nGaelscoil Uí Earcáin agus go mbeidh tusa mar thuismitheoir lán-pháirteach linn i saol na scoile.Is scoil Chaitliceach í Gaelscoil Uí Earcáin atá lonnaithe i bhFionnghlas, BÁC 11.

 • Gaelscoil Uí Earcáin, Bóthar Ghlas an Éin, Fionnghlas Thoir, Baile Átha Cliath 11. D11 VP44
 • http://www.gsue.ie
 • 01-8643544
 • eolas@gsue.ie
 • Príomhoide: Leah Ní Mhaoláin
Scoil Chaitlín Maude

Is Gaelscoil muid i dTamhlacht, Baile Átha Cliath 24. Cuirimid fáilte roimh dhaltaí, tuismitheoirí agus gach chuairteoir chuig an suíomh. Anseo, gheobhaidh tú aon eolais atá á lorg agat maidir leis an scoil agus an obair iontach atá á dhéanamh ag ár ndaltaí.

Back to Top