Athchumrú Scoileanna

An Foras Pátrúnachta / Scoileanna / Athchumrú Scoileanna

 • Déanann scoileanna scáthú ar an sochaí ina mbíonn siad lonnaithe agus chun freastal cuimsitheach a dhéanamh ar an ilchineálacht chultúrtha seo, tá sé tábhachtach go mbeadh oideachas a leagann béim ar éagsúlacht, ar eitic agus ar an ilchultúrachas ar fáil do pháistí.
 • Tá sé mar aidhm ag an Roinn Oideachais go mbeidh oideachas ilchreidmheach agus ilchultúrtha ar fáil do chlanna ina gceantar áitiúil ar fud na tíre, rud a thacaíonn le cuimsiú an ilchultúrachais sa sochaí agus a chuireann tuilleadh rogha ar fáil do thuismitheoirí/chaomhnóirí maidir le hoideachas dá bpáistí.
 • Chun tacú leis an bhfeachtas seo, tugtar deis do scoileanna sainchreidmheacha athchumrú (athrú) go scoileanna ilchreidmheacha i gceantair nach mbeadh éileamh ann scoil úrnua a bhunú.  Aithníonn An Foras Pátrúnachta an luach agus an tairbhe a bhaineann le feachtas an athchumraithe agus cuirimid fáilte mhór roimh iarratas ó scoileanna gur mian leo an sainspiorad nó/agus an phátrúnacht a athrú.
 • Tuigeann An Foras Pátrúnachta an tábhacht a bhaineann le cur chuige córasach, soiléir agus inbhuanaithe a bheith ar fáil do scoileanna agus iad ag tabhairt faoin turas seo.   Tá Bainisteoir Sainspioraid agus Athchumraithe lán-aimseartha ceapaithe againn chun tacaíocht leanúnach a chur ar fáil do scoilphobail maidir leis an bpróiséas.
 • Tá an-áthas ar An Foras Pátrúnachta deis a thairiscint do scoileanna lán-Ghaeilge seanbhunaithe teacht faoinár bpátrúnacht chun seirbhís as Gaeilge a chur ar fáil do scoileanna lán-Ghaeilge.
 • Tá sé tábhachtach chomh maith go dtapaítear an deis scoileanna lán-Ghaeilge le sainspiorad ilchreidmheach a bhunú i gceantair nach bhfuil oideachas lán-Ghaeilge ar fáil faoi láthair agus an rogha bríoch sin a thabhairt do thuismitheoirí/chaomhnóirí.
 • Tá tuilleadh sonraí faoi phróiseas comhairliúcháin An Foras Pátrúnachta ar fáil sna rannóga thíos.

11 MÁRTA 2022

D’fhógair an tAire Oideachais, Norma Foley, scéim phíolótach mar chuid den Scéim Athchumraithe Scoile don Éagsúlacht.  Tá sonraí na scéime ar fáil anseo.

Acmhainní ón Roinn Oideachais: https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/6111f-athchumru-scoileanna-don-eagsulacht/

Eolas don Fhoireann Scoile

Cuirtear an clár Croí na Scoile i bhfeidhm chun oideachas ilchreidmheach a chur ar fáil do na páistí inár scoileanna.  Baineann an clár seo le féinfheasacht, le machnamh, le luachanna, le saorántacht, le freagrachtaí agus cearta agus le foghlaim faoi chórais chreidimh éagsúla.

CROÍ NA SCOILE Eolas maidir leis an gclár don Oideachas Ilchreidmheach

 

Eolas do Thuismitheoirí agus Caomhnóirí

Tá achoimre ar an oideachas ilchreidmheach ar fáil do thuismitheoirí agus do phobail scoile thíos.

Is Multi-D for me?

Reconfiguration Overview

Sna físeáin seo thíos, faightear léargas ar an oideachas ilchreidmheach lán-Ghaeilge.

Acmhainní ón Roinn Oideachais
Suirbhé ar Thuismitheoirí

An Fóram ar Phátrúnacht

minister-quinn

In 2011, bhunaigh an tAire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn, grúpa saineolaithe chun dul i gcomhairle le daoine agus moltaí a dhéanamh faoin gcaoi ar féidir le bunscoileanna níos mó traidisiún, reiligiún agus prionsabail chreidimh éagsúla a chuimsiú.

In Aibreán 2012, d’fhoilsigh an tAire Quinn, T.D. Tuarascáil an Ghrúpa Chomhairligh ag an bhFóram faoi Phátrúnacht agus Iolrachas in Earnáil an Bhunoideachais. I Meitheamh 2012, chuir an tAire tús le próiseas nua le féachaint an féidir roinnt scoileanna atá á reáchtáil ag an Eaglais Chaitliceach a aistriú chuig comhlachtaí pátrúnachta scoile eile i 44 ceantar ar fud na tíre.Tugadh faoin bpróiseas seo ar bhonn píolótach i 5 cheantar. Foilsíodh na torthaí i mí na Nollag 2012. Rinneadh suirbhéanna ar na ceantair eile go dtí Feabhra 2013.

In Aibreán 2013, d’fhoilsigh an tAire Oideachais agus Scileanna na torthaí ó na suirbhéanna seo. Léirigh anailís a rinneadh ar na suirbhéanna go bhfuil leordhóthain éilimh ó thuismitheoirí i 23 cinn de na 38 ceantar chun tacú le hathrú láithreach ar an bpátrúnacht scoileanna mar atá sí faoi láthair.

I gcás 22 cinn de na ceantair, bunófar scoil Bhéarla ilchreidmheach. I gceantair amháin, Biorra i gContae Uíbh Fháilí, bunófar Gaelscoil. Ba é An Foras Pátrúnachta rogha na dtuismitheoirí mar phatrún sa cheantar seo.

Iúil 2014 – Uasdátú ar an bhFóram ar Phátrúnacht

Tá páipéir foilsithe ag an Aire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn T.D.: Fóram ar Phátrúnacht agus ar Iolrachas in earnáil na mbunscoileanna: Dul chun cinn go dtí seo agus pleananna don todhchaí.

Leanann an cháipéis seo an Tuarascáil ón nGrúpa Comhairleach don bhFóram ar Phátrúnacht agus ar Iolrachas, cáipéis a rinne mionscrúdú ar bhealaí chun ilchineálacht agus cuimsiú a chur chun cinn agus a chinntiú i mbunscoileanna.

In ainneoin go bhfuil athrú tagtha ar shochaí na hÉireann, tá pátrúin reiligiúnacha ag 96 faoin gcéad de na bunscoileanna sa tír seo agus tá nócha faoin gcéad de na scoileanna sin faoi phátrúnacht na hEaglaise Caitlicigh.

Rinne an Fóram roinnt moltaí, moltaí ar na hábhair seo san áireamh:

 • Socruithe pátrúnachta sa todhchaí
 • Dífheistiú
 • Freastal ar an nGaeilge
 • Ilchineálachta a chur chun cinn i scoileanna

Cuireann an páipéar uasdátú ar fáil ar an dul chun cinn atá déanta na moltaí seo a chur i bhfeidhm agus díríonn sé ar na roghanna atá ann chun ilchineálacht a chur chun cinn i scoileanna.

Dúirt an tAire Quinn: “Is léir nach bhfuil cur chuige amháin ann a chinnteoidh go bhfuil gach scoil cuimsitheach agus fáilteach. Tá ár scoileanna bródúil as an traidisiún atá acu freastal ar a bpobail agus tá obair ollmhór déanta acu ar son ár sochaí.

“Bhí ról tábhachtach ag pátrúin sainchreidmheacha san obair seo agus beidh ról suntasach acu sa chóras oideachais amach anseo. Is áiteanna gnóthacha iad scoileanna áfach agus tá an baol ann go ndéanfar faillí ar chearta bunúsacha a bhfuil daltaí agus a gcuid tuismitheoirí i dteideal dóibh.”

Díríonn an cháipéis seo ar an dea-chleachtas a bhaineann le:

 • Ceart a bheith ag dalta gan pháirt a ghlacadh i ranganna creidimh
 • Ranganna agus ghníomhachtaí creidimh a sceidealú
 • Na roghanna atá ann do dhaltaí maidir le searmanais chreidimh a bhaineann le héiteas na scoile
 • Féilte reiligiúnacha a cheiliúradh
 • Déantúsáin a thaispeáint

De réir an Bhunreachta, tá sé de cheart ag tuismitheoirí a bpáistí a bhaint ó theagasc Críostaí i scoileanna.

Is féidir teacht ar an gcáipéis tríd an nasc seo a bhrú: http://www.education.ie/en/Press-Events/Conferences/Patronage-and-Pluralism-in-the-Primary-Sector/Progress-to-Date-and-Future-Directions-Forum-on-Patronage-and-Pluralism-in-the-Primary-Sector.pdf

Back to Top