Acmhainní/Ríomhfhiosrú

Ríomhfhiosrú na nGardaí

Lean na céimeanna thíos leis an bpróiseas a chur i gcrích. De réir an dlí, caithfidh gach ball foirne nochtadh ó na Gardaí a chur ar fáil don phríomhoide sula mbeidh cead acu dul i mbun oibre.

Má tá ceist faoin bpróiseas nó faoi staid reatha iarratas ar leith is féidir plé a dhéanamh le Cormac in oifigí an Fhorais.

Tá comhaontuithe dlí ag an bhForas leis na heagrais seo a leanas agus aithnítear aon nochtadh ó aon cheann acu: DCU, GAA, Institiúid Oideachais Marino, Donegal Youth Service.

Eolas Don Scoil & Foirm Iarratais

1. Tá ‘foirm chuiridh’ le cur ar fáil ar pháipéar don iarratasóir le líonadh. Tá treoirlínte leis an bhfoirm.

Brúigh anseo chun cóip den fhoirm NVB1 (leagan Gaeilge) a íoslódáil.

Más iarratasóir idir 16 agus 18 bliain d’aois atá i gceist, ní mór an fhoirm NVB3 a chomhlánú freisin. Tá an fhoirm sin ar fáil anseo.

2. Caithfidh an t-iarratasóir cáipéisíocht a chur ar fáil don scoil chun a (h)aitheantas a dheimhniú m.sh. Pas, Ceadúnas Tiomána, Cárta Seirbhísí Poiblí. Mura bhfuil an seoladh reatha ag teacht leis an seoladh ar an gcárta aitheantais is leor bille esb/gáis &rl. a chur ar fáil taobh leis an gcárta.

3. Seol an fhorim sa phost go hoifigí an Fhorais nó ar rphost go cormac@foras.ie má tá tú sásta leis an gcáipéisíocht aitheantais. Ní gá don phríomhoide an fhoirm a shíniú.

Beidh gach cuid eile den phróiseas ar líne. Tabharfaidh an t-iarratasóir, seachas An Foras Pátrúnachta, nochtadh don Phríomhoide agus an próiseas curtha i gcrích.

Eolas Don Iarratasóir

1. Déanfaidh an t-iarratasóir an fhoirm chuiridh a líonadh agus cuirfidh sé/sí cárta aitheantais sásúil ar fáil don scoil.

2. Tar éis don scoil an fhoirm a sheoladh chuig an bhForas gheobhaidh an t-iarratasóir cuireadh ar ríomhphost dul tríd an próiseas ríomhfhiosraithe ar shuíomh na nGardaí.

3. Beidh ar an iarratasóir eolas futhu féin a líonadh ar shuíomh na nGardaí. Déanfaidh an Foras an t-iarratas a dheimhniú.

4. Gheobhaidh an t-iarratasóir nochtadh ar ríomhphost. Beidh an nochtadh le roinnt leis an bPríomhoide ar ríomhphost nó tríd an nochtadh a chur i gcló.

5. Más iarrastasóir san aoisghrúpa 16 go 18 bliain d’aois atá ann, ní mór an fhoirm NVB3 a chur leis an ngnáthiarratas í líonta ag tuismitheoir/caomhnóir. Ní féidir iarratasóirí faoi 16 bliain d’aois a chur tríd an bpróiseas.

Ceisteanna Coitianta

 

An mbaineann an próiseas seo le múinteoirí?

Glactar le nochtadh a fhaigheann múinteoirí ón gComhairle Mhúinteoireachta. Is féidir an próiseas a dhéanamh leis an bhForas chomh maith, próiseas a bhíonn níos tapúla. 

 

Cén fhad a thógann an próiseas seo?

Seachtain, ar fhad is nach mbeidh aon mhoill ann ag leibhéal an iarratasóra ó thaobh eolas a líonadh

 

Cad a dhéantar le hiarratasóirí 16 – 18 bliain d’aois?

I gcás iarratasóirí 16 – 18 bliain d’aois, ní mór do thuismitheoir nó caomhnóir an duine foirm NVB3 a líonadh. Tá an fhoirm NVB3 ar fáil anseo. Ní mór don iarratasóir féin an ghnáthfhoirm NVB1 a líonadh agus an dá fhoirm a sheoladh chuig an bhForas. Níl cead iarratasóirí faoi 16 bliain d’aois a chur tríd an bpróiseas.

 

An gá tuistí a chur tríd an bpróiseas?

Tá sé luaite go sonrach san Acht nach gá tuistí a chur tríd an bpróiseas más ar bonn neamhfhoirmeálta, neamhchoitianta a bheidh siad i gcomhluadar na ndaltaí (mar shampla ag an Lá Spóirt, Drama Nollag & Lá oscailte). Má tá obair fhoirmeálta, íoctha nó leanúnach i gceist tá gá leis (mar shampla ranganna rince nó ag bualadh go rialta sa scoil mar Chumann na dTuistí).

Nuacht is déanaí

Earcaíocht
Painéal Forlíontach Ath-imlonnaithe 2023/24

Painéal Forlíontach Ath-imlonnaithe 2023/24

Rochtain do mhúinteoirí téarma shocraithe/do mhúinteoirí sealadacha (lena n-áirítear múinteoirí ionaid) agus do mhúinteoirí páirtaimseartha ar an bPainéal Forlíontach Ath-imlonnaithe don scoilbhliain 2023/24   Íoslódáil anseo

Léigh Tuilleadh
FOLÚNTAS: Gaelscoil na Lochanna

FOLÚNTAS: Gaelscoil na Lochanna

Ról: Múinteoir Ranga Príomhshrutha Scoil: Gaelscoil na Lochanna, Cill Moloma, Baile Coimín, W91 A403 Spriocdháta: Dé hAoine, 11 Samhain 22 Iarratas & Eolas Eile: https://educationposts.ie/post/view/183080 Suim agatsa múineadh i scoil lán-Ghaeilge? Féach ar an...

Léigh Tuilleadh
0043/2022 Leithdháileadh post Príomhoide Cúnta

0043/2022 Leithdháileadh post Príomhoide Cúnta

Leagann Ciorclán 0043/2022 amach an leathdháileadh do phoist mar phríomhoidí cúnta sna scoileanna ó 01 Meán Fómhair 2022.   Agus an leathdháileadh don scoil á ríomh, is féidir na poist thíos uile a chuimsiú mar phoist údaraithe: múinteoirí ranga múinteoirí oideachas...

Léigh Tuilleadh