1.3.2014 Rath mór ar Chomhdháil & CCB an Fhorais Phátrúnachta 2014

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / 1.3.2014 Rath mór ar Chomhdháil & CCB an Fhorais Phátrúnachta 2014

Pléadh bearta frithbhulaíochta, ceisteanna dlíthiúla, éitis scoile agus tuilleadh ag Comhdháil an Fhorais Phátrúnachta 2014 a reáchtáladh sa Red Cow Moran Hotel ar an Satharn 1 Márta. Chuir Uachtarán Chumann Lúthchleas, Liam Ó Néill, tús spreagúil leis an ócaid.

Labhair Ó Néill leis an slua mór a bhí i láthair mar gheall ar a thaithí féin mar mhúinteoir agus mar phríomhoide ag cur chun cinn na Gaeilge ina scoil.

Chuir sé an-bhéim ar an tábhacht a bhain leis an teanga a bheith mar ghnáth uirlis cumarsáide agus an traidisiún láidir a bhí ina scoil. Thagair sé don cheangal láidir a bhí idir na scoileanna lán-Ghaeilge agus an Cumann Lúthchleas Gael agus gur minic iad ag obair as lámh a chéile.

Chuir Caoimhín Ó hEaghra, Ard Rúnaí ar an bhForas Pátrúnachta, fáilte roimh an gcéad aoichaointeoir, an saineolaí oideachais, Eileen Flynn. Bhain an slua an-tairbhe as a píosa cainte ar fhrithbhulaíocht. Ba léir ó na ceisteanna ón urlár gur spreag Eileen go leor smaointeoireachta faoina rialacháin nua atá foilsithe ag an Roinn Oideachais i leith bulaíochta. Bhí an t-abhcóide, Margaret Gorman, i láthair chun tuairim dlíthiúil a thabhairt don slua ar an ábhar.

Chuir cór ó Ghaelscoil Eiscir Riada siamsaíocht den scoth ar fáil ag an mbriseadh tae agus bhí deis ag toscairí breathnú ar sheastáin ó eagraíochtaí agus ó chomhlachtaí éagsúla – Foras na Gaeilge, Raidió na Gaeltachta, TG4, TEG, Ógras, O2 agus Allianz san áireamh.

Le linn a chuid cainte, dhírigh an dlíodóir aitheanta, Antoin Delap, ar fheidhmiú an Bhoird Bhainistíochta nuair a bhíonn orthu déileáil le fiosrúcháin. Léirigh sé go cruinn na céimeanna a bhíonn le tógáil ag an mBord Bainistíochta i gcásanna mar seo. Spreag a óráid go leor ceisteanna ón lucht freastail agus ba léir go bhfuil éileamh ollmhór ann do chainteanna den saghas seo.

Thug an chomhairleoir oideachais, Terry Allen, eolas praiticiúil do bhaill de Bhoird Bhainistíochta maidir lena gcur chuige. Cuireadh béim ollmhór ar bhealaí agus ar mhúnlaí a chabhródh leis na boird a gcuid oibre a dhéanamh ar bhealach atá níos éifeachtaí.

Tar éis lóin, labhair an saineolaí teicneolaíochta, Keith Young, faoin leas a d’fhéadfadh scoileanna a bhaint as Google Apps for Education chun suirbhéanna agus eile a dhéanamh ar phobal na scoile.

Labhair triúr príomhoidí faoi éitis na scoileanna atá faoi phátrúnachta an Fhorais. Roinn Anita Nic Amhlaoidh, Gaelscoil Nás na Ríogh a taithí ar an idirchreidmheachas leis an slua, dhírigh Siobhán Ní Dhúill, Gaelscoil an Bhradáin Feasa, ar an ilchreidmheachas agus labhair Seán de Paor, Gaelscoil Chill Dara, faoin éiteas Gaeilge atá ag scoileanna an Fhorais.

Léiríodh na buntáistí agus na dúshláin a bhaineann leis na sainspioraid éagsúla chomh maith leis na deiseanna atá ann d’fhorbairtí. Seoladh ‘Cuaillí Beatha’, an t-aistriúchán atá déanta ag an bhForas Pátrúnachta ar chlár Ilchreidmheach do scoileanna, go hoifigiúil chomh maith.

Fógraíodh buaiteoirí an chomórtais ealaíne, comórtas nua do bhunscoileanna agus do mheánscoileanna atá forbartha ag An Foras Pátrúnachta. Ba é O2 urraitheoir an chomórtais seo agus bronnadh duaiseanna iontacha ar ionadaithe ó na scoileanna rathúla.

“Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le gach duine a ghlac páirt i gcomhdháil agus i gcruinniú cinn bhliana na bliana seo,” arsa Caoimhín Ó hEaghra, Ard Rúnaí ar an bhForas Pátrúnachta.

“Bhí slua breá i láthair le haoichainteoirí den scoth agus is léir ón aiseolas atá faighte againn gur bhain gach ar tháinig a lán tairbhe as an méid a bhí pléite.

“Tháinig a lán pointí chun cinn sna cur i láthair agus beidh An Foras Pátrúnachta ag díriú orthu sa bhliain atá romhainn.”