Ráiteas maidir leis an Dréacht-Bhille do Ligean Isteach ar Scoil

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / Ráiteas maidir leis an Dréacht-Bhille do Ligean Isteach ar Scoil

Cuireann An Foras Pátrúnachta, an patrún is mó ar scoileanna lán-Ghaeilge, fáilte roimh an dréacht-Bhille maidir le rollachán scoile atá foilsithe ag an Aire Oideachais, Ruairí Quinn.

D’fhoilsigh an tAire Quinn an Dréacht-Bhille do Ligean Isteach ar Scoil an 2 Meán Fómhair 2013.

Is cúis áthais don Fhoras Pátrúnachta:

  • nach mbeidh bac ar scoileanna lán-Ghaeilge tús áite a thabhairt do theaghlaigh lán-Ghaeilge
  • nach mbeidh bac ar iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge tús áite a thabhairt do dhaltaí ó Ghaelscoileanna atá ina scoileanna friothálacha.

Creideann An Foras Pátrúnachta go dteastaíonn soiléiriú ar cén chaoi a n-oibreoidh an córas nua go praiticiúil. I gcásanna ina bhfuil ró-éileamh ar áiteanna, cuireann roinnt Gaelscoileanna iarrthóirí faoi agallamh chun a gcumas teanga a thomhais. Mura bhfuil an rogha seo ar fáil dóibh caithfear a theacht ar bhealach eile chun deimhniúchán a dhéanamh.

“Mar eagraíocht a bunaíodh chun freastal ar mhianta thuismitheoirí agus chun rogha agus cothrom na Féinne a thabhairt dóibh, tá An Foras Pátrúnachta sásta go bhfuil dréacht-Bhille tagtha amach a chabhróidh leis sin,” arsa Caoimhín Ó hEaghra, Ard Rúnaí ar an bhForas Pátrúnachta.

“Fáiltítear go bhfuil aitheantas tugtha do thuismitheoirí atá ag tógáil a bpáistí le Gaeilge agus an gá atá ann freastal orthu. Beidh An Foras Pátrúnachta ag glacadh páirte sa phróiseas atá ag teacht aníos chun aimsiú conas a fheidhmeoimid é seo go praiticiúil.”

Faoin rialachán nua:

  • Ní ligfí do scoileanna iarratais ar ligean isteach a ghlacadh roimh 1ú Deireadh Fómhair na bliana roimh bhliain an rollaithe
  • Bheadh sé ar chumas an Aire a rialú nach ceadaithe táillí iontrála ar bith a iarraidh nó a ghearradh mar choinníoll le hiarratas a dhéanamh ar ligean isteach ar scoil.
  • Ní bheadh scoileanna in ann agallaimh a chur ar thuismitheoirí agus páistí roimh an rollú.
  • Áit gur féidir le scoileanna a chruthú go bhfuil liostaí feithimh ar bun acu, is féidir, de mhaolú air sin, ligint dóibh na liostaí sin a ghlanadh thar thréimhse roinnt blianta.
  • Ligfear do scoileanna tús áite a thabhairt d’iarratasóir gur siblín é/í le mac léinn nó iarmhac léinn de chuid na scoile.
  • Déileálfar le hachomhairc ag leibhéal na scoile.

Is féidir na cáipéisí seo a íoslódáil: