Acmhainní/Polasaithe

Polasaithe

Deaschliceáil ar na naisc Word Doc agus roghnaigh “Save link as…” le n-iad a íoslódáil.

Cliceáil ar na naisc le PDF a íoslódáil

Cosaint Leanaí

Athbhreithniú bhliantúil

 

Teimpléad 1Measúnú Riosca

Teimpléad 2Seicliosta don Athbhreithniú

Teimpléad 3Fógra maidir le hAthbhreithniú an Bhoird

Teimpléad 4Tuairisc an Phríomhoide ar Chosaint Leanaí

Tá teimpléid eile & áiseanna ar fáil anseo.

N.B. Ní mór tabhairt faoin Athbhreithniú ag an gcéad chruinniú boird sa scoilbhliain agus ní mór dáta an athbhreithnithe a fhoilsiú, fiú muna raibh aon athrú ar an gcáipéis féin. Tá sé riachtanach go mbeidh fógra faoin athbhreithniú curtha ar aghaidh chuig tuismitheoirí na scoile, chuig An Foras Pátrúnachta agus curtha in airde go soiléir sa scoil. Bíodh DIA agus leas-DIA na scoile fógartha agat in aice le príomhdhoras na scoile.

Cód Iompair

Athbhreithniú bhliantúil

Teimpléad – Cód Iompair (le teacht*)

*Déan teagmháil linn mura bhfuil fáil agat ar aon teimpléad ar leith

Frithbhulaíocht

Athbhreithniú bhliantúil

Teimpléad – Polasaí Frithbhulaíochta (le teacht*)

Moltar do scoileanna úsáid a bhaint as na háiseanna atá ar fáil ag:  https://www.antibullyingcampaign.ie/ga/

Tá saineolas mar aon le hoiliúint agus comhairle ar fáil ó Ionad Frithbhulaíochta DCU ag: https://antibullyingcentre.ie/

*Déan teagmháil linn mura bhfuil fáil agat ar aon teimpléad ar leith

Teagmhais Chriticiúla

Athbhreithniú bhliantúil

Teimpléad – Teagmhais Chriticiúla (le teacht*)

*Déan teagmháil linn mura bhfuil fáil agat ar aon teimpléad ar leith

Nósanna Imeachta Idirghabhála & Gearáin

Athbhreithniú bhliantúil

 

Tuismitheoirí

Baineann na cáipéisí seo a leanas le conas gearán a dhéanamh.

Lámhleabhar An Fhorais

Lámhleabhar na Comhairle Múinteoireachta

Ciorclán 0060/2009

 

Foireann Scoile

Múinteoirí

Tá na nósanna imeachta maidir le múinteoirí ar fáil thíos.

Príomhoidí

Tá na nósanna imeachta maidir le príomhoidí ar fáil thíos.

Cúntóirí Riachtanais Speisialta

Nósanna Imeachta Smachta agus Casaoide do CRS (Ciorclán 72/2011)

4. Foireann Eile Scoile

Níl aon nósanna imeachta smachta do bhaill eile den fhoireann ar fáil ón Roinn Oideachais & Scileanna. Moltar do Bhoird Bhainistíochta breathnú ar na nósanna imeachta leagtha amach i gconradh an duine agus iad siúd a leanúint.

Polasaithe Coitianta

 1. Bulaíocht san áit oibre – treoirlínte an HSA
 2. Meas agus dínit san áit oibre
 3. Na Meáin Shóisialta 
 4. Ag tacú le daltaí trasinscne; Deá-chleachtas agus treoir (bunscoil) // Foclóir Aiteach
 5. Dáileadh leighis (le teacht*)
 6. Polasaí Úsáide Inghlactha (idirlíon) (le teacht*)
 7. Úsáid Substaintí (le teacht*)
 8. Straitéis um Thineamh Scoile (le teacht*)
 9. Oideachas Speisialta (le teacht*)
 10. Cleachtais maidir le measúnú (le teacht*)
 11. Oideachas Caidrimh & Gnéasachta (le teacht*)
 12. Deasghnátha do Thuismitheoirí & do Chuairteoirí Scoile (le teacht*)
 13. Córas gearáin do Thuismitheoirí (le teacht*)
 14. Maoirseacht sa chlós (le teacht*)
 15. Saoire ón obair – sos gairme, postroinnt & eile (Word) // Ciorclán 54/2019 (foireann) (le teacht*)
 16. Dáileadh ranganna (foireann) (le teacht*)
 17. Socruithe d’Ionadaithe sa scoil (foireann) (le teacht*)
 18. Bulaíocht ar an bhfoireann (foireann) (le teacht*)
 19. Asláithreachtaí (foireann) (le teacht*)
 20. Ranganna ilghrádacha (le teacht*)
 21. Dúnadh Eisceachtúil (le teacht*)
 22. Nósanna imeachta maidir le slándáil airgid (le teacht*)
 23. Obair bhaile (le teacht*)
 24. Guthán pearsanta & gléasanna pearsanta (le teacht*)
 25. Cianfhoghlaim & Ciantheagasc (le teacht*)
 26. Úsáid inghlactha do ghléasanna scoile sa bhaile (le teacht*)
 27. Ríomhfhoghlaim (le teacht*)

*Déan teagmháil linn mura bhfuil fáil agat ar aon teimpléad ar leith