Acmhainní/Polasaithe

Polasaithe

Cosaint Leanaí

Polasaí le hathbhreithniú uair sa bhliain

Tá teimpléid eile & áiseanna ar fáil anseo.

N.B. Ní mór tabhairt faoin Athbhreithniú ag an gcéad chruinniú boird sa scoilbhliain agus ní mór dáta an athbhreithnithe a fhoilsiú, fiú muna raibh aon athrú ar an gcáipéis féin. Tá sé riachtanach go mbeidh fógra faoin athbhreithniú curtha ar aghaidh chuig tuismitheoirí na scoile, chuig An Foras Pátrúnachta agus curtha in airde go soiléir sa scoil. Bíodh TA agus leas-TA na scoile fógartha agat in aice le príomhdhoras na scoile.

Sláinte & Sábháilteacht

Polasaí le hathbhreithniú uair sa bhliain

Cód Iompair

Polasaí le hathbhreithniú uair sa bhliain

Frithbhulaíocht

Polasaí le hathbhreithniú uair sa bhliain

  • Tá teimpléad náisiúnta ar fhrithbhulaíocht á ullmhú faoi láthair. Go dtí sin, molaimid do scoileanna úsáid a bhaint as Polasaí Frithbhulaíochta Ghaelscoil Átha Í mar theimpléad: Íoslódáil anseo (PDF)

 

 

Iontráil

Polasaí le hathbhreithniú uair sa bhliain

     

Tá eolas breise ar shuíomh na Roinne anseo.

Consaint Sonraí/GDPR

Polasaí le hathbhreithniú uair sa bhliain

Tá leabhráin GDPR (Síniú isteach, Déanach srl.) le fáil ag: https://visitorbooks.ie/books/

Teagmhais Chriticiúla

Polasaí le hathbhreithniú uair sa bhliain

 

Nósanna Imeachta Idirghabhála & Gearáin

Polasaí le hathbhreithniú uair sa bhliain

Tuismitheoirí

Baineann na cáipéisí seo a leanas le conas gearán a dhéanamh.

 

Foireann Scoile

Múinteoirí (PDF) Príomhoidí (PDF) Cúntóirí Riachtanais Speisialta (PDF)

 

Polasaithe Coitianta

 

An áit oibre

 

Ag tacú le daltaí bunscoile trasinscneacha & aiteacha

 

Eile

 

Táimid ag obair ar na polasaithe thíos. Bí i dteagmháil linn má tá suim agat polasaí ar leith a fháil:

Teimpléid Eile & Cáipéisí Úsaideacha