Samhail nua um Mhúinteoirí Oid. Speisialta

 

Tá eolas maidir leis an samhail nua ar fáil ar shuíomh na Roinne ar an leathanach seo:

https://www.education.ie/ga/An-C%C3%B3ras-Oideachais/Oideachas-Speisialta/samhail-nua-maidir-le-leithdhaileadh-um-mhuinteoiri-oideachas-speisialta-ar-scoileanna-priomhshrutha.pdf

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Iarrtha ag an bhForas an deontas caipitíochta a ardú

Tá iarrtha ag An Foras Pátrúnachta go mbeidh ardú ar an deontas caipitíochta i scoileanna Státmhaoinithe ionas go mbeidh siad in ann a mbunriachtanais oideachasúla a chomhlíonadh.

Tá an t-iarratas céanna á lorg ag na príomhchomhlachtaí bainistíochta in Éirinn .i. go mbeidh an deontas caipitíochta tugtha ar ais go €200 in aghaidh na bliana in aghaidh an dalta agus mar sin an gearradh siar 15% ar an deontas ó 2010 a chur ar ceal.

Dúirt Ard-Rúnaí An Foras Pátrúnachta, Caoimhín Ó hEaghra, go bhfuil ardú ar an deontas riachtanach le cinntiú go mbeidh scoileanna in ann tacú leo féin gan airgead a lorg ó thuismitheoirí an bearna a líonadh níos mó.

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


An Dara Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas

COMHDHÁIL TAIGHDE UILE-OILEÁNDA AR AN TUMOIDEACHAS

AN TUMOIDEACHAS: DEISEANNA AGUS DEA-CHLEACHTAIS

Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach     

18 – 19 Bealtaine 2018

CLÁRÚCHÁN AR SIÚL ANOIS AG www.tumoideachas.ie

Bhí an-rath ar an gcéad chomhdháil a reáchtáladh in 2015, agus beidh an Dara Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas ar siúl i gColáiste Mhuire gan Smál (CMgS) Dé hAoine an 18 Bealtaine agus Dé Sathairn an 19 Bealtaine.

Ag an ócáid dhá lá seo, cuirfear deiseanna ar fáil do thaighdeoirí agus d’oideoirí san oideachas lán-Ghaeilge agus sa tumoideachas idirnáisiúnta araon machnamh criticiúil a dhéanamh ar thaighde agus ar chleachtas i gcomhthéacs an tumoideachais agus an taighde sin a chomhroinnt. Soláthrófar deiseanna freisin leis na treochtaí nua i réimse síorathraitheach an tumoideachais a mhalartú agus a phlé.

Cuirfear 3 eochairaitheasc, 4 shiompóisiam, 25 phóstaer, agus 60 páipéar taighde i láthair san ócáid dhá lá seo ar thopaicí ábhartha amhail an Teagasc, an Fhoghlaim agus an Measúnú a nascadh le chéile; Féinmheastóireacht Scoile, Ceannaireacht agus Forbairt Oideoirí agus an Bealach a dhéanamh tríd an mBeartas agus an Nuálaíocht i bPobail Ilteangacha/Dhátheangacha.

Áirítear an tOllamh Laurent Cammarata, Ollamh Comhlach le hOideachas in Ollscoil Alberta, Ceanada, i measc na n‑eochairchainteoirí. Bhíodh an Dr Cammarata ina mhúinteoir teanga roimhe sin, agus tá sé ina oide múinteoirí anois le breis is cúig bliana déag. Tá sé ag obair faoi láthair i réimse an ullmhúcháin agus na forbartha gairmiúla leanúnaí do mhúinteoirí K-12 i suíomhanna tumoideachais Fraincise agus suíomhanna mionteanga francophone i gCeanada. Bíonn a chuid taighde dírithe ar an taithí a bhíonn ag múinteoirí ar theagasc ábharbhunaithe a chur i bhfeidhm i gcomhthéacsanna oideachais éagsúla agus ar na himpleachtaí d’oideachas múinteoirí agus don fhorbairt ghairmiúil. Pléifear an topaic sin go mion in eochairaitheasc an Ollaimh Cammarata ‘An lúb ar lár sa taighde ar an tumoideachas: Céard é féin agus cén fáth a bhfuil tábhacht leis?

Beidh an Dr Karen Ní Chlochasaigh, taighdeoir iardhochtúireachta ag Institiúid Oideachais OCBÁC agus ag an bhForas Taighde ar Oideachas, ag caint ag an gcomhdháil freisin. San eochairaitheasc a thabharfaidh sí uaithi, comhroinnfidh an Dr Ní Chlochasaigh torthaí ó staidéar iardhochtúireachta inar féachadh ar thionchar an tumoideachais ar ghnóthachtáil, dul chun cinn agus dearcthaí i scoileanna lán-Ghaeilge i gceantair faoi mhíbhuntáiste i bPoblacht na hÉireann (scoileanna DEIS). Féachfar ar cheisteanna móra a bhaineann le gnóthachtáil daltaí atá faoi mhíbhuntáiste ó thaobh cúlra de i scoileanna lán-Ghaeilge, na fadhbanna is mó a bhíonn le sárú acu, agus na tacaíochtaí atá ag teastáil uathu go géar.

Beidh páipéar á chur i láthair freisin ag an Ollamh David Lasagabaster, Ollscoil Thír na mBascach. Tá David Lasagabaster ina Ollamh le Teangeolaíocht Fheidhmeach agus tá baint aige le hoideachas múinteoirí sa Spáinn le roinnt blianta anois. Tá ailt foilsithe aige ar shealbhú an dara/tríú teanga, ar FCÁT (an Fhoghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha), ar dhearcthaí agus inspreagadh, agus ar an ilteangachas. San eochairaitheasc a thabharfaidh sé uaidh, ‘Cláir thumoideachais mar thúsphointe le haghaidh an ilteangachais: taithí Thír na mBascach’, díreofar ar an aistriú ó churaclam aonteangach (Spáinnis) go curaclam ilteangach (Bascais, Spáinnis agus Béarla) agus ar na dúshláin a bhíonn i gceist leis an bpróiseas sin.

Beidh an Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas – Deiseanna agus Dea-chleachtais ar siúl Dé hAoine an 18 Bealtaine agus Dé Sathairn an 19 Bealtaine i gColáiste Mhuire gan Smál. Sa chomhdháil idirnáisiúnta seo, tugtar le chéile eagraíochtaí agus institiúidí éagsúla mar chomhpháirtithe comhdhála, iad seo a leanas ina measc: Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach; An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta; Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí; Gaeloideachas; Foras na Gaeilge; agus Comhairle na Gaelscolaíochta.

Is féidir clárú anois ag www.tumoideachas.ie

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Dioplóma Iarchéime i gCeannaireacht Scoile

Tá an t-eolas ar fad ar an leagan Béarla den leathanach seo. 

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


An Bhliain Chuntasaíochta i Scoileanna

An Bhliain Chuntasaíochta do Scoileanna
Leagtar síos i gCiorclán Uimh. 0060/2017 go n-éileofar ar scoileanna cuntais a chur faoi bhráid
an FSSU i leith scoilbhliain 2018/19.
Ní mór na cuntais a chur isteach san fhormáid ordaithe faoi dheireadh mhí Feabhra 2020,
agus go bliantúil ina dhiaidh sin.
Tá roinnt mhaith glaonna faighte againn maidir leis an mbliain chuntasaíochta do scoileanna.
Ní mór don bhliain chuntasaíochta a bheith ar aon dul leis an mbliain acadúil, .i. ón 1 Meán
Fómhair go dtí an 31 Lúnasa.
Mura bhfuil bliain chuntasaíochta do scoile ag teacht leis na dátaí sin, ba chóir í a choigeartú
i mbliana. Is féidir déanamh amhlaidh ach an bhliain chuntasaíochta a dhéanamh níos giorra
nó níos faide ionas go gcríochnóidh sí ar an 31 Lúnasa 2018. Cuirfear bliain chuntasaíochta
do scoile ar aon dul le riachtanais an FSSU agus na Roinne Oideachais agus Scileanna ar an
gcaoi sin.
An Bhliain Reatha Ceartú Líon na
míonna
Sampla 1 1 Iúil 17 – 30 Meitheamh
18
1 Iúil 17 – 31 Lúnasa 18 14 mhí
Sampla 2 1 Eanáir 18 – 31 Nollaig
18
1 Eanáir 18 – 31 Lúnasa 18 8 mí
Cuir an Treoirlíne Airgeadais seo ar a súile don Bhord Bainistíochta agus do do Chuntasóir
seachtrach.
Má bhíonn tuilleadh eolais uait, cuir r-phost chuig primary@fssu.ie nó cuir glao ar
01 910 4020
An tAonad um Sheirbhísí Tacaíochta Airgeadais (FSSU)

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Cosaint Leanaí

Tá sé i gceist ag an ROS cóipeanna crua de na nósanna imeachta a chur ar fáil do scoileanna ach próiseas tairisceana a bheith curtha i gcrích. Beidh nuashonrú ar fáil ón Roinn go luath.

· Tá leagan Gaeilge de na nósanna imeachta ar fáil ag: https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Col%C3%A1ist%C3%AD/Eolas/Cosaint-P%C3%A1ist%C3%AD/child_protection_guidelines_ir.pdf

· Tá an leagan Gaeilge de leathanach na Roinne ar Chosaint leanaí le fáil ag https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Col%C3%A1ist%C3%AD/Eolas/Cosaint-P%C3%A1ist%C3%AD/Cosaint-Leana%C3%AD.html

· Maidir leis an dá dhúnadh leath-lae i rith 2017/18 a thabharfaidh an deis don scoilphobal dul i ngleic leis na nósanna imeachta. Is ceist do gach bord rogha a dhéanamh maidir le cén uair a dhúnfaidh an scoil. Tá cead ag scoileanna an dá leathlá a chur le chéile agus an scoil a dhúnadh ar feadh lae.

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Craobhchomórtas Scléip 2018

Scléip Gael Linn 2018 – Craobhchomórtas, Dé Céadaoin, 31 Eanáir 2018

Beidh craobhchomórtas Scléip Gael Linn 2018 ar siúl  in amharclann Clasach, Cluain Tarbh ( www.clasac.ie ) Dé Céadaoin, 31 Eanáir 2018.  Beidh os cionn 300 aisteoirí, ceoltóirí, rinceoirí agus amhránaithe ó iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ó Dhún na nGall go dtí Daingean Uí Chúise, mar aon lena gcuid múinteoirí agus tuismitheoirí, i láthair.  Tá clár na hócáide faoi iamh,  mar eolas daoibh – beimid ag cur tús leis na comórtais ag 11.00a.m. – beidh dhá halla in úsáid againn do na comórtais i rith an lae, agus táimid ag súil go mbeadh críoch le cúrsaí c.3.45.m., uair a bhronnfar na duaiseanna.   Is éard atá i Scléip ná comórtas tallainne spreagúil agus spraíúil atá  dírithe go sonrach ar na hiarbhunscoileanna lán-Ghaeilge.  Cuirtear béim ar na healaíona comhaimseartha agus ar chruthaitheacht agus ar chumadóireacht na rannpháirtithe( www.gael-linn.ie/Scleip )  Tá comórtas Scléip á mhaoiniú ag Foras na Gaeilge.

Bhí ceithre réamhbhabhta réigiúnacha ar siúl ag i rith mhí na Samhna/mí na Nollag –i Muineachán, i nGaillimh,  i mBaile Átha Cliath agus  i Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí, ag a roghnaíodh na hiomaitheoirí don chraobhchomórtas.  I measc na moltóirí a bheidh ann ar an lá mór, beidh an léiritheoir drámaí, Síle Ní Dhuibhne, an damhsóir, Máire Uí Mhurchú, agus na ceoltóirí agus cumadóirí,  Enda Reilly agus Pádraig Ó Conghaile ( nó MC Muipéad )!  Bronnfar duaiseanna ar na buaiteoirí  i ngach rannóg agus Gradam Scléip ar an amhránaí/ceoltóir aonair nó ar an ngrúpa is mó a sheasann amach as na buaiteoirí uilig sna comórtais ceoil/amhránaíochta .  Bronnfar duais Gradam Cheoil Nós,  chomh maith,  don amhrán nua-chumtha is fearr sna comórtais amhránaíochta, canta ag duine aonair nó ag grúpa. Is í Niamh Ní Chróinín, Raidió Rí Rá,  a bheidh mar láithreoir ar an ócáid.  Táimid ag súil le han-lá …agus beidh fáilte mhór roimh lucht féachana !

 

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Nuachtlitir an SPU

Tá an nuachtlitir is déanaí ón Aonad um Sholáthar do Scoileanna anois ar fáil.

 

SPU Nuachtlitir #6

Tuilleadh »

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Ciorclán do mheánscoileanna ar an FSSU

Irish – https://www.education.ie/ga/Ciorcl%C3%A1in-agus-Foirmeacha/Ciorcl%C3%A1in-Gn%C3%ADomhacha/cl0002_2018_ir.pdf

Tuilleadh »

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Tá folúntais do mhúinteoirí le Coláiste Uisce faoi láthair

Tuilleadh »

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Back to Top