Ciorclán 0010/2022: POLASAÍ DON OIDEACHAS GAELTACHTA 2017-2022 (bunleibhéal)

POLASAÍ DON OIDEACHAS GAELTACHTA 2017-2022

Bunscoileanna Agus Scoileanna Speisialta I Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta Atá Rannpháirteach Sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta Feidhmiú Leanúnach na Scéime (2022 – 2024)

Is é cuspóir na hImlitreach seo ná a chur in iúl d’údaráis scoileanna na chéad chéimeanna eile atá le glacadh ag an Roinn Oideachais (Roinn) agus ag bunscoileanna/scoileanna speisialta maidir le feidhmiú leanúnach na Scéime Aitheantais Scoileanna Gaeltachta (Scéim) in 2022/2023 agus 2023/24. Leanann an Imlitir seo ó Imlitir 0012/2021 agus ó imlitreacha roimhe seo ar an Scéim a chlúdaíonn an tréimhse ó 2017 go 2020/21.

Postáilte faoi Ciorcaláin, Nuacht


Earcaíocht 2022: Gach eolas do Phríomhoidí

Ag tógáil ar fhoilsiú an chiorcláin & cáipéisí maidir le hearcaíocht 2022-2023, seo a leanas cúpla pointe tábhachtach do phríomhoidí ar an ábhar:

Postáilte faoi An Fhoireann, Nuacht


Lá Mór na Gaeilge, Baile Átha Cliath, 01.05.22

Beidh an fhéile sráide Lá Mór na Gaeilge ar siúl Dé Domhnaigh seo, 01/05, ar Chearnóg Pharnell Thuaidh ó 12:00-16:00. Imeacht iontach spleodrach leis an siamsaíocht ar fad saor in aisce agus foirfe do theaghlaigh ar deireadh seachtaine fada (gach rud ó cheol, céilí, cluichí móra ar nós twister, ceardlanna, srl. go péinteáil aghaidhe, fear grinn, srl..).

Líofa nó cúpla focal – tá fáilte agus rud ann do chách ar an lá.

Postáilte faoi Imeachtaí, Nuacht


Ag Ullmhú Bhuiséad na Scoile, 10.05.22, 7 i.n.

Tá seimineár ar líne á reáchtáil ag FSSU do phríomhoidí, chisteoirí agus bhaill foirne scoile eile atá bainteach le buiséadú don bhliain scoile – faigh an t-eolas agus an nasc chuig clárúchán thíos:

Teachtaireacht FSSU do scoileanna:

In order to assist with the preparation of the school budget, the FSSU is holding a webinar: Preparing the School Budget for 2022/2023 and Financial Update for Primary Schools on Tuesday 10th May at 7pm.  This webinar is open to Principals, Treasurers and any other school personnel involved in the budget preparation process. The FSSU will also give a brief financial update for Primary schools and will host questions from participants.

Cláraigh anseo


Fógraí faoi thacaí maoiniú caipitíochta Covid-19

Fógra maidir le tacaíochtaí cistithe Caipitíochta Covid-19 do Théarma 2 den bhliain scoile 2021/22

Féach anseo thíos na sonraí maidir leis an gCistiú deontas caipitíochta Covid-19 chun tacú le scoileanna sa mhéid sin. Íocfar na cistí sin le scoileanna go luath i mí Eanáir.

Léigh tuilleadh…

 

Fógra maidir le tacaíochtaí maoinithe Caipitíochta Covid-19

(Údaráis Bhainistíochta na mBunscoileanna, Iar-bhunscoileanna agus Scoileanna Speisialta aitheanta uile)

Tá maoiniú Dheontas Caipitíochta Covid-19 á chur ar fáil do Théarma 3 de scoilbhliain 2021/22 chun tacú le scoileanna leis na bearta um chosc agus rialú infhabhtuithe a chur i bhfeidhm.

Léigh tuilleadh…


Preasráiteas na Roinne: Síneadh le modúl samplóra teangacha bunscoile “Cuir Fáilte roimh Theangacha”

D’fhógair an tAire Oideachais, Norma Foley, inniu go mbeadh síneadh le modúl samplóra teangacha bunscoile “Cuir Fáilte roimh Theangacha” le haghaidh bliain bhreise agus thug sí cuireadh do bhunscoileanna iarratas a chur isteach ar rannpháirtíocht sa mhodúl.

Méadófar fad an mhodúil in 2022/23 ó sé seachtaine go hocht seachtaine. Méadófar an deontas do scoileanna rannpháirteacha freisin ó €400 in aghaidh an ranga suas go huasmhéid €1,600….

Léigh tuilleadh ar shuíiomh na Roinne

Postáilte faoi Ciorcaláin, Nuacht


Nóta Faisnéise SD 0004/2022: Faisnéis Thábhachtach maidir le riaracháin scoileanna

Iarrtar ar scoileanna aird a thabhairt ar an bhfaisnéis seo a leanas le linn dóibh oibríochtaí rialta a phleanáil agus a ullmhú. Tá trí mhír i gceist anseo: a mheabhrú gan táillí a ghearradh i leith ligean isteach i scoileanna agus i leith rollú scoile; a chinntiú go gcoinnítear oiliúint garchabhrach cothrom le dáta; agus breithniú a dhéanamh ar an ról mar Thathantóir Fuinnimh/Inbhuanaitheachta a chur ar áireamh i bhfoireann bhainistíochta na scoile.

Léigh Nóta Faisnéise SD 0004/2022 anseo


Soláthar oideachais do leanaí a thagann as an Úcráin

Tá an Rialtas tiomanta do fhreagra daonnúil a sholáthar chun fáilte a chur roimh dhaoine atá ag teitheadh ón gcogadh san Úcráin agus atá ag lorg cosanta in Éirinn.

Tá na céadta daoine ag teacht go hÉirinn gach lá as an Úcráin, agus is leanaí mórán acu.

Cheana féin, tá fáilte curtha ag roinnt scoileanna roimh leanaí agus roimh dhaoine óga as an Úcráin a tháinig chucu agus iad ag iarraidh clárú. Is mór ag an Aire bhur bhfreagairt thapa agus bhur bhfáilte.

D’fhéadfadh an t-eolas thíos a bheith úsáideach do phobail scoileanna ag an am seo. Tá an cás seo ag athrú i gcónaí, agus leanfaidh an Roinn ar aghaidh ag déanamh cumarsáide le scoileanna agus leis na comhpháirtithe oideachais sna seachtainí seo amach romhainn maidir leis an ábhar seo.

Tá acmhainní áisiúla eile don seomra ranga:

Beidh áiseanna ar fáil do scoileanna lán-Ghaeilge ó COGG go luath. Bí i dteagmháil linn le haon fhiosrúcháin eile ó thaobh oideachas a sholáthar do dhaltaí na hÚcráine i do scoil eolas@foras.ie

Postáilte faoi Ciorcaláin, Nuacht


EOLAS NA ROINNE: Stádas nua DEIS do scoileanna


Preasráiteas na Roinne: Mo Leabharlann Bheag

Preasráiteas na Roinne: Cuirfear leabhair saor in aisce ar fáil do pháistí scoile ó Mheán Fómhair 2022

Léigh preasráiteas anseo: https://www.gov.ie/ga/preasraitis/b8c59-minister-for-children-announces-free-books-for-all-children-starting-school-in-september/

Tá áthas ar an Aire Leanaí “Mo Leabharlann Bheag” a fhógairt. Tionscadal speisialta i gcomhair leanaí atá ag tosú ar scoil atá ann.

Leis an tionscnamh seo de chuid Na Chéad 5 beifear ag cur mála leabhar ar fáil do gach leanbh atá ceithre nó cúig bliana d’aois agus atá ag tosú ar scoil i mí Mheán Fómhair.

Gheobhaidh na leanaí cuireadh tríd a suíomh um fhoghlaim agus cúram na luathóige chun cuairt a thabhairt ar a leabharlann áitiúil, le mála leabhar a fháil agus le ballraíocht a ghlacadh sa leabharlann.

Leis an tionscnamh seo, tá súil againn go mbeidh leabhair scéalta ag gach leanbh sa bhaile agus go mbeidh gach leanbh ina bhall dá leabharlann áitiúil agus é/í ag tosú ar scoil i mí Mheán Fómhair 2022.

Má bhíonn do leanbh ag tosú ar scoil, agus mura mbíonn cuireadh faighte aici/aige fós, níl le déanamh ach téigh go dtí an leabharlann, agus cárta aitheantais agat. Tabhair dáta breithe do linbh don leabharlannaí agus beidh an mála leabhar agus an cárta speisialta leabharlainne réidh duit ón 4ú Aibreán amach.

Postáilte faoi Ciorcaláin, Nuacht


Back to Top