Eolas maidir le maisc/clúdaigh aghaidhe

Mar a mholadh do scoileanna cheana, is féidir leat do mhaoiniú caipitíochta Covid-19 a úsáid chun trealamh cosanta pearsanta (TCP), i measc rudaí eile, a sholáthar don chohórt foirne sa scoil.

Maidir le húsáid maisc aghaidhe, tá athbhreithniú déanta ag NPHET ar an gcomhairle a tugadh cheana maidir le clúdaigh aghaidhe i gcomhthéacs an athraithigh Omicron. Tá sé seo leagtha amach sa litir is déanaí ó NPHET chuig an Aire Sláinte. Tá sé curtha in iúl ag an bpríomhoifigeach leighis go dtugann gach clúdach aghaidhe, lena n-áirítear clúdaigh éadacha aghaidhe, cosaint shuntasach i gcoinne Covid-19. Molann an príomhoifigeach leighis chomh maith gur cheart d’aon duine ar mian leis/léi masc aghaidhe de ghrád leighis nó masc riospráide a chaitheamh in ionad masc éadach, é sin a dhéanamh.

Sa chás gur fearr leis an bhfoireann maisc aghaidhe de ghrád leighis a úsáid, i.e maisc 3-shraith indiúscartha a bhfuil an marc CE orthu (e.g. Caighdeán AE EN14683), nó maisc riospráide a úsáid (m.sh. maisc FFP2), tá an dá chineál maisc ar fáil tríd an gcreat soláthair atá ar fáil do scoileanna. Ar mhaithe le héascaíocht tagartha, tá na soláthraithe seo agus na cóid táirgí ábhartha á n-athlua thíos.

Postáilte faoi Ciorcaláin, Nuacht


Nóta Faisnéise SD 0001/2022

COVID-19: Socruithe Nuashonraithe do na Bunscoileana agus do na Scoileanna Speisialta aitheanta go léir – Eanáir 2022.

Íoslódáil anseo

Postáilte faoi Ciorcaláin, Nuacht


Soiléiriú mar gheall ar Ionadaíocht Bunscoile

Cé go bhfuil tacaíochtaí soláthraithe ag an Roinn do scoileanna chun cuidiú leo an scolaíocht a choinneáil ar siúl le linn na paindéime, tuigeann an Roinn chomh maith go mbeidh gá ag scoileanna le breis clúdach ionadaíochta ó seo go dtí an briseadh lárthearma (23 Feabhra 2022) de bharr an líon mór cásanna chun cabhrú leo deileáil le neamhláithreachtaí le linn na tréimhse seo den phaindéim Cóivid-19. Ta raon bearta, lena n-áirítear solúbthacht maidir le hinfhaighteacht múinteoirí faoi oiliúint, curtha ar fáil chun infhaighteacht ionadaithe do scoileanna a mheadú

Iarradh ar scoileanna gach iarracht a dhéanamh ionadaí a fháil do gach neamhláithreacht múinteoirí. Tá sé curtha in iúl do scoileanna gurb é seo a leanas an t-ord chun gach asláithreacht múinteoirí a chlúdach:

 • An painéal soláthair má tá an scoil mar chuid de shocrú um chnuasach painéal soláthair,
 • Painéal múinteoirí ionaid rialta na scoile féin,
 • An tseirbhís náisiúnta múinteoirí ionaid/Subseeker
 • Múinteoirí faoi oiliúint/ábhar múinteoirí – tugadh breac-chuntas ar shonraí na socruithe solúbtha breise do mhic léinn atá ar shocrúchán chun clúdach ionadaíochta a sholáthar
 • Socruithe áitiúla eile amhail an príomhoide riaracháin/an príomhoide riaracháin tánaisteach más infheidhme, nó múinteoirí eile nach múinteoirí ranga iad

 Tuigtear nár cheart leas a bhaint as múinteoirí nach múinteoirí ranga iad – leithéide múinteoirí riachtanais speisialta agus múinteoirí tacaíochta don Bhéarla – ach sa chás  nach féidir teacht ar ionadaí trí mheán aon chenn de na bearta thuas. Tá an beartas seo ann chun laghdú a dhéanamh a mhéid agus is féidir, ar chur isteach ar an bhfoghlaim do leanaí a bhfuil riachtanais bhreise acu atá i ranganna príomhshrutha ach a bhfuil teagasc breise á fháil acu ina scoileanna. Ní bhaineann sé seo le leanaí a bhfuil riachtanais bhreise acu i ranganna speisialta (ranganna do leanaí a bhfuil uathachas orthu,mar shampla) mar baineann sé le múinteoirí oideachais speisialta nach bhfuil sa seomra ranga.

Ag cur san áireamh an leibhéal reatha d’asláithreachtaí fostaithe ar fud earnálacha, lena n-áirítear an earnáil oideachais, tuigeann an Roinn go raibh ar roinnt scoileanna ó am go chéile, úsáid a bhaint as a gcuid múinteoirí neamhphríomhshrutha, nach múinteoirí ranga iad chun oideachas i bpearsan a choinneáil ar siúl an tseachtain seo. Tuigeann an Roinn freisin go bhfuil líon mór leanaí as láthair ón scoil faoi láthair, ag féin-aonrú mar thoradh ar Covid-19 nó mar thoradh ar dhlúth-theagmháil. Sna cúinsí seo tuigeann an Roinn go bhféadfadh deis a bheith caillte ag na leanaí seo chun tacaíocht bhreise a fháil óna múinteoir oideachas speisialta agus tá sí anois ag ceadú uaireanta oideachais speisialta (SET) a chur sa bhanc ó Eanáir go dtí an sos lárthéarma I bhFeabhra, ag teacht leis na bearta breise ar fad atá ann chun tacú le scoileanna le linn na tréimhse seo den phaindéim.

Meabhraítear do scoileanna cloí le téarmaí an Nóta Faisnéise is déanaí maidir le seicheamhú ionadaíochta ionas go maolófar ar úsáid an mhúinteora oideachais speisialta ach, nuair nach féidir é a sheachaint, ceadófar do scoileanna na huaireanta a chur i mbanc lena chinntiú go bhfaighidh páistí a bhfuil riachtanais bhreise acu an tacaíocht atá ag dul dóibh.

Postáilte faoi Ciorcaláin, Nuacht


Clár Oiliúna 2022

Faigh thíos clár oiliúna 2022 do bhord bainistíochta na scoile.

Clúdófar ábhair ar nós cúrsaí dlí, cosaint sonraí, airgeadais agus earcaíocht.

Tapaígí an deis anois! Seolaigí teachtaireacht chuig Tomás le tuilleadh eolais a fháil agus spásanna a chur in áirithe.

tomas@foras.ie 01-2150190

Clár Oiliúna 2022

 


Filleadh ar Scoil: Eanáir 2022 (Ciorclán 0001/2022)

Mar is eol dúinn tá an víreas linn go tréan agus is léir go mbeidh orainn leanúint leis an gcur chuige atá glactha againn go dtí seo chun é a sheachaint chomh mór agus is féidir in ár scoileanna.

Tuigimid go gcruthaíonn sé seo dúshlán do scoileanna agus táimid an bhuíoch daoibh as na hiarrachtaí atá á dhéanamh agaibh chun cinntiú go bhfuil oideachas curtha ar fáil do scoileanna.

D’fhógair an tAire inné go raibh na scoileanna ag oscailt agus inniu d’eisigh an Roinn ciorclán chun soiléireacht agus tacaíocht a thabhairt.

Tá achoimre ar na pointí is tábhachtaí sa gciorclán agus treoir fhógraí sa nuachtlitir seo chun iarracht a dhéanamh cúrsaí a éascú beagán do scoileanna. Tá súil againn go bhfuil siad mar chabhair.

Guímid gach rath oraibh sa téarma seo agus beimid ar fáil i gcónaí mas féidir linn cabhrú.

ÍOSLÓDÁIL

Achoimre ar Chiorclán 0001/2022 

Treoracha COVID 2022

Postáilte faoi Ciorcaláin, Nuacht


Glantóirí Aeir

Tá fiosrúcháin go leor faighte againn maidir le Ciorclán 65/2021 agus scoileanna ag ceannach Glantóirí Aeir (HEPA). Tá seans nach dteastóidh Glantóirí Aeir i ngach seomra nó fiú i ngach scoil. Seo an chomhairle is déanaí chun cabhrú le scoileanna an cinneadh sin a dhéanamh:
 1. Cuir na moltaí maidir le Céimeanna Praiticiúla chun feidhm a bhaint as Dea-Chleachtais Aerála i scoileanna i bhfeidhm. Ciallaíonn sé seo fuinneoga/doirse a oscailt srl. Eolas le fáil anseo https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/aerala-i-scoileanna/
 2. Bíodh monatóir Dé-Ocsáid Charbóin sna seomraí ranga. Má tá na céimeanna praiticúla tógtha agus go léiríonn na montatóirí go bhfuil aer úr sa rang ní theastaíonn glantóirí aeir HEPA.
 3. Má tá monatóir Dé-Ocsáid sa seomra agus go léiríonn sé go leanúnach nach bhfuil an t-aer úr, is gá fios a chur ar innealltóir chun tuairisc a dhéanamh ar an seomra/spás sin.
 4. Nuair a réitíonn an t-innealltóir tuairisc, is féidir go mbeidh sé ag moladh glantóir aeir a chur sa seomra mar réiteach sealadach. Sa tuairisc beidh moladh mar gheall ar réiteach fadtéarmach. Is féidir íoc as an réiteach fadtéarmach seo as an deontas a tháinig le gairid do mhionoibreacha. Mura bhfuil dóthain airgid sa deontas is féidir iarratas a dhéanamh leis an Roinn íoc as oibreacha éigeandála. Tá eolas anseo faoi sin https://www.gov.ie/ga/ciorclan/19aef-sceim-deontais-oibreacha-eigeandala-ascnamh-chuig-iarratais-ar-line-agus-mionleasuithe-ar-an-sceim/
 5. Ba chóir fiosruithe ar bith maidir le híocaíochtaí deontas mionoibreacha a sheoladh tríd an ríomhphost chuig pbufinmgt@education.gov.ie
 6. Ba chóir fiosruithe ar bith maidir le haeráil a sheoladh tríd an ríomhphost chuig:
  Schools_Ventilation@education.gov.ie

Postáilte faoi Ciorcaláin, Nuacht


FOLÚNTAS: Post Mar Aistritheoir

Post mar Aistritheoir Grád 5 (Scála ETB)

Conradh Bliana ar Théarma Seasta: 10/01/22 – 09/01/23

 • 39 uair sa tseachtain (beidh an post lonnaithe san ionas ach beidh deiseanna obair as baile ó am go chéile)
 • Ní mór an méid seo a leanas a bheith ag iarrthóirí:
  • Céim sa Ghaeilge le cáilíocht iarchéime mar aistritheoir/san aistriúchán nó a comhionann
  • Caighdeán gairmiúil ar an nGaeilge agus ar an mBéarla, idir an teanga labhartha agus and teanga scríofa
  • A bheith in ann ardleibhéil scileanna idirphearsanta, cumarsáide agus meitheal oibre a léiriú
  • Scileanna aistriúcháin den scoth. Ní foláir d’iarrthóirí triail inniúlachta aistriúcháin a dhéanamh le linn an phróisis earcaíochta
 • Tuilleadh eolas: www.donegalcentre.ie
 • Seol iarratas: recruitment@donegalcentre.ie roimh 3in 10 Nollaig 2021

Postáilte faoi Folúntais, Nuacht


Treoir na Roinne: Cumhdaigh aghaidhe i mBunscoileanna

Mar is eol daoibh, tháinig treoir inné ón Roinn maidir le páistí ó Rang a 3 suas ag caitheamh mascanna. Tuigimid gur tháinig an treoir seo go tobann agus go bhfuil scoileanna ann atá imníoch faoi conas é a chur i bhfeidhm agus cén meon a bheidh ag tuismitheoirí ina leith. Ba mhaith linn na pointí seo a leanas a chur in iúl:

 1. Thóg an Rialtas an cinneadh maidir le mascanna inné agus tá dualgas ar scoileanna é a chur i bhfeidhm. Tá an treoir seo tagtha ón Roinn ar mhaithe le sláinte pobal na scoile agus an mórphobal i gcoitinne. Iarraimid ar ár scoileanna cloí leis an treoir atá tugtha ag an Roinn.
 2. Tuigtear gó dtógfar cur chuige praiticiúil sa chéad cúpla lá. Is féidir a bheith tuisceanach ag cur i bhfeidhm an treoir go dtí go bhfuil deis ag gach éinne dul i dtaithí air.
 3. Tuigimid go bhfuil tuismitheoirí ann nach n-aontóidh leis an seo treoir atá faighte ag scoileanna ón Roinn ach is gá cloí leis.
 4. Braitear nach dteastóidh teastas leighis ón mórchuid daltaí a lorgaíonn díolúine ó mhasc a chaitheamh. Braitear é seo mar go bhfuil aithne ag scoileanna ar a bpáistí agus go bhfuil siad sa suíomh is fearr chun na daltaí a aithint a bhfuil riachtanais compléascacha acu, rud a chiallaíonn nach bhfuil sé indéanta acu masc a chaitheamh agus gur féidir leo é seo a phlé lena dtuismitheoirí de réir mar is gá. I suíomh mar seo d’fhéadfadh nach dteastódh teastas leighis ó scoil chun díolúine a thabhairt ó mhasc a chaitheamh.
 5. Glacaim leis go bhfuil na doiciméid eile ón Roinn faighte freisin ach ceanglaím thíos iad mar eolas.
 6. Tá soiléireacht le teacht ón Roinn maidir le mascanna a chaitheamh sa chlós.

Gabhaim buíochas libh arís as bhur gcomhoibriú leis seo. Tuigimid nach bhfuil sé éasca ach má chabhraíonn sé le líon na gcásanna den víreas a laghdú i scoileanna, cabhróidh sé le Nollaig agus Athbhliain slán a bheith againn.

ÍOSLÓDÁIL:

Postáilte faoi Ciorcaláin, Nuacht


Nuachtlitir An Fhorais – Léigh Siar & Cláraigh

Léigh siar ar nuachtlitreacha 1 – 5 ó An Foras Pátrúnachta.

Más mian leat clárú le haghaidh nuachta uainn, leann an nasc thuas (cliceáil ar an íomhá).

Cnuasach nuachtlitreacha AFP, Léigh siar:

 • 14.09.21 Eagrán #1 (Cúrsaí Oiliúna & TEG / Eolas Tábhachtach do scoileanna / Baill Foirne Nua: Oifigeach Cóiríochta)
 • 07.10.21 Eagrán #2(Cóiríocht, Croí na Scoile, Cúrsaí TEG / Ciorcláin /FSSU, An Chomhairle Mhúinteoireachta / Bainisteoir Cumarsáide)
 • 21.10.21 Eagrán #3 (Cruinniú Cinn Bhliana 2021, Ciorcláin​, & Eolas Tábhachtach)
 • 04.11.21 Eagrán #4 (Rúin & Ainmniúcháin, ionadaíocht & Ciorcláin​)
 • 25.11.21 Eagrán #5 (Cruinniú Cinn Bhliana, Folúntas, ionadaíocht & Ciorcláin)​

Postáilte faoi Nuacht


FOLÚNTAS: Leabharchoimeádaí á lorg

Tá leabharchoimeádaí nó cuntasóir le Gaeilge ag teastáil ó An Foras Pátrúnachta ar bonn neamhspleách.

Déan teagmháil linn eolas@foras.ie

Postáilte faoi An Fhoireann, Folúntais, Nuacht


Back to Top