Riachtanais Speisialta sa Ghaelscoil

Cás-staidéar 1 : Gaelscoil Chloch na Coillte, Corcaigh

Is trí mheán na Gaeilge a fhoghlaimíonn páistí a bhfuil riachtanais speisialta acu ag Aonaid Uathachais i nGaelscoil Chloch na Coillte, Corcaigh.

Osclaíodh aonad uathachais sa bhliain 2011 agus aonad luath-idirghabhála sa bhliain 2012 ag Gaelscoil Chloch na Coillte – ba í an scoil seo an chéad Ghaelscoil sa tír a chuir aonaid den saghas seo ar fáil.

Bhí triúr pháistí, múinteoir amháin agus cúntóir riachtanais speisialta (CRS) sna haonaid nuair a thosaigh siad amach. Tá fás agus forbairt tagtha orthu ó shin. Faoi láthair, freastalaíonn 10 bpáiste orthu agus oibríonn beirt mhúinteoirí agus ceathrar chúntóirí riachtanais speisialta iontu. Beidh an dá rang ag an uas-uimhir dá leithéid I Meán Fómhair 2013 nuair a bheidh 12 dalta idir an dá rang.

Dar le príomhoide na scoile, Carmel Nic Airt, ní raibh drogall ar thuismitheoirí a bpáistí a chur go dtí na-haonaid ar dtús, cé gur cuireadh roinnt ceisteanna maidir leis an nGaeilge mar theanga oibre iontu.

An dúshlán ba mhó a bhí le sárú ná meon na dteiripeoirí cainte agus saothair chomh maith le meon na síceolaithe a chuaigh glan i gcoinne lonnú na nAonad faoi chúram Ghaelscoile. Tá a n-intinn athraithe acu áfach mar thoradh ar an dul chun cinn atá déanta ag a bpáistí. Thug an Chomhairle Um Oideachas Speisialta an-tacaíocht do na haonaid agus ba mhór an chabhair sin don scoil.

“Dúirt tuismitheoir amháin liom le déanaí nach í an teanga an rud is tábhachtaí ach meon na ndaoine a bhíonn ag obair sa rang agus an cur chuige a bhíonn in úsáid acu ,” arsa Carmel Nic Airt, príomhoide na scoile.

“Tagann na teiripeoirí teanga agus teiripeoirí saothair isteach go rialta anois chun seisiún oibre a dhéanamh leis na páistí. Is iontach an t-athrú atá tagtha ar mheon na ndaoine seo mar ghlacann said leis an bhfianaise atá ann nach gcuireann an Ghaeilge as do na leanaí.

“Tagann feabhas suntasach ar a scileanna sóisialta, ar a scileanna teanga agus ar a scileanna cumarsáide. Ní cumas labhartha ag roinnt leanaí ach tuigeann siad gach rud agus tugann siad freagraí ina mbealaí féin, ag úsáid comharthaí agus ag úsáid na iPads ach háirithe.

“Is iontach an acmhainn é iPad a bheith ag dalta mar is féidir leis an bhfoireann ábhar ceachta a uaslódáil agus taifead a dhéanamh ar an nguthanna féin leis an bhfoclóir ata le foghlaim ag na leanaí. Is trí mheán na Gaeilge a dhéantar an uaslódáil seo. Go hacadúil, déanann siad staidéar ar na hábhair ar fad trí Ghaeilge.”

I mí Mheán Fómhair 2014, osclófar aonad sinsearach ag an scoil do pháistí i rang a trí go rang a sé. Taobh istigh de cheithre bliana, freastalóidh na haonaid ag an nGaelscoil seo ar 18 páiste a bhfuil riachtanais speisialta acu.

“An rud is tábhachtaí faoi,” dar leis an bPríomhoide, “ná go mbeidh freastal iomlán oideachasúil oiriúnach ag an mbun leibhéal ar leanaí le huathachas in Iarthar Chorcaí agus go bhfuil sé ag tarlú trí mheán na Gaeilge.”

Má tá tuilleadh eolais faoin scoil seo uait, tabhair cuairt ar a suíomh idirlín www.gaelscoilcnag.ie

Back to Top