Response to results from survey on PatronageRáiteas maidir leis na torthaí ón suirbhé ar phátrúnacht

Jill Mc Mahon

03/04/2013

Uncategorized

An Foras Pátrúnachta is delighted that the Department of Education’s survey of parents has recognised the huge demand for education through Irish in Birr, County Offaly.

The Department’s report recommended that 23 multidenominational schools are founded, including a Gaelscoil in Birr. The survey also recognised that there is a demand for education through Irish in areas such as Malahide, Skerries and Portmarnock in Dublin.

Tá an-áthas ar An Foras Pátrúnachta gur aithin suirbhé na Roinne ar thuismitheoirí an t-éileamh ollmhór atá ar oideachas lán-Ghaeilge i mBiorra, Contae Uíbh Fhailí.

Moladh i dtuarascáil na Roinne gur cheart 23 scoil ilchreidmheach a bhunú, Gaelscoil i mBiorra ina measc. D’aithin an suirbhé go bhfuil éileamh mór ar oideachas lán-Ghaeilge i gceantair éagsúla; Mullach Íde, Na Sceirí agus Port Mearnóg i mBaile Átha Cliath san áireamh.

Caoimhín Ó hEaghra, General Secretary of An Foras Pátrúnachta, said that parents in Birr have been campaigning for years for a Gaelscoil in the area and are delighted that they have succeeded. An Foras Pátrúnachta is looking forward to working with the Catholic Church in this process.

The other results show that there is a strong demand for education through Irish around the county. It is also clear that there is a demand for the model which is provided by An Foras Pátrúnachta. According to the Department’s report, between 4% and 31% of those surveyed in the different areas wanted education through Irish. This is in keeping with the demand for education through Irish which An Foras Pátrúnachta has expressed to the Department of Education since the start of the process. These parents and children have rights and there is a responsibility to provide them with education through Irish.

The Department of Education has attempted to ensure fairness in the survey but it felt that this is not the best model to cater for parents who are not part of the majority. What about those parents who chose education through Irish in those areas?

An Foras Pátrúnachta expressed these concerns to the Department of Education before the survey was conducted on five pilot areas and again when the results from these areas were published. As the only all-Irish school patron, An Foras Pátrúnachta will be expressing its concerns again that children, parents and areas will be neglected unless the process ensures that their wishes are recognised.

The question of the Irish language and all-Irish schools needs to be examined. It is clear that when pupils and parents receive education through Irish that they recognise the advantages and are delighted with the model. It is clear also that when An Foras Pátrúnachta inform parents about this model, they choose it for their children.

Caoimhín Ó hEaghra said that An Foras Pátrúnachta, the only patron which was set up to promote education through Irish, is working hard to support its schools and to set up new schools. An Foras Pátrúnachta is fulfilling a very important role with support from its schools, parents and from the Irish language community in general. We are grateful for this and are looking forward to further developing what has been achieved to date.

Dúirt Caoimhín Ó hEaghra, Ard Rúnaí ar An Foras Pátrúnachta, go raibh tuismitheoirí i mBiorra ag obair le fada chun scoil lán-Ghaeilge a fháil agus go raibh ríméad air gur éirigh leo. Tá An Foras Pátrúnachta ag súil go mór bheith ag obair leis an Eaglais Chaitliceach sa phróiseas seo.

Is léir ó na torthaí eile sa tsuirbhé go bhfuil éileamh láidir d’oideachas lán-Ghaeilge timpeall na tíre. Is léir freisin go bhfuil éileamh ann don mhúnla atá á sholáthar ag An Foras Pátrúnachta.

De réir tuarascáil na Roinne, bhí éileamh idir 4%agus 31% ar oideachas lán-Ghaeilge sna ceantair éagsúla. Luíonn sé seo leis an méid atá a chur in iúl ag An Foras Pátrúnachta ó thús an phróisis. Tá cearta ag na tuismitheoirí agus daltaí seo agus tá dualgas oideachas lán-Ghaeilge a sholáthar dóibh.

Tá iarracht déanta ag an Roinn Oideachais cothrom na féinne a chinntiú sa tsuirbhé ach braitear nach é seo an múnla chun freastal ar thuismitheoirí nach bhfuil mar chuid den tromlach. Cad mar gheall ar na tuismitheoirí a roghnaigh oideachas lán-Ghaeilge sna ceantair éagsúla?

Chuir An Foras Pátrúnachta na buarthaí seo in iúl don Roinn Oideachais sula ndearnadh an suirbhé ar chúig cheantar píolótach agus arís nuair a foilsíodh na torthaí ó na ceantair sin. Mar an t-aon phátrún lán-Ghaeilge, beidh An Foras Pátrúnachta ag cur in iúl don Roinn ár n-imní go bhfuil faillí á dhéanamh ar phaistí, ar thuismitheoirí agus ar cheantair mura bhfuil an próiseas chun cinntiú go bhfuil aitheantas á thabhairt dóibh agus a mianta.

Is gá féachaint ar cheist na Gaeilge agus ar na scoileanna lán-Ghaeilge go comhtháite. Tá sé soiléir nuair a fhaigheann daltaí agus tuismitheoirí oideachas lán-Ghaeilge go n-aithníonn siad na buntáistí agus go bhfuil siad rí-shásta leis an múnla. Tá sé soiléir freisin nuair a éiríonn leis An Foras Pátrúnachta tuismitheoirí a chur ar an eolas faoin múnla seo go roghnaíonn siad é dá bpáistí.

Dúirt Caoimhín Ó hEaghra go bhfuil An Foras Pátrúnachta, an t-aon phátrún a bunaíodh chun oideachas lán-Ghaeilge a chur chun cinn, ag obair go tréan chun tacaíocht a thabhairt do na scoileanna atá acu agus chun scoileanna nua a bhunú. Tá ról fíorthábhachtach á chomhlíonadh ag An Foras Pátrúnachta le tacaíocht ónár scoileanna, ónár dtuismitheoirí agus ó phobal na Gaeilge i gcoitinne. Táimid buíoch as seo agus ag súil leis an méid atá bainte amach go dtí seo a fhorbairt.