Treoir Airgeadais P16: Costais Taistil & Chothaithe 2023/24

Jill Mc Mahon

13/05/2024

Finance | Circulars | All News

Costais Taistil & Chothaithe do Chomhaltaí Boird Bainistíochta & Pearsanra Eile Scoile

Nuashonraíodh an treoirlíne seo chun Ceanglais Tuairiscithe Feabhsaithe (ERR) na gCoimisinéirí Ioncaim a chur san áireamh

1. Réamhrá
Féadtar liúntais taistil agus chothaithe a íoc i leith taisteal riachtanach a dhéantar chun gnó na scoile a chur i gcrích.

  • Ba cheart don bhord bainistíochta cinneadh a dhéanamh i leith na gcineálacha agus na gcatagóirí gnó scoile a bhféadtar costais a íoc ina leith.

Chun ceanglais na gCoimisinéirí Ioncaim agus dea-chleachtas maidir le rialachas agus bainistiú airgeadais a chomhlíonadh, ba cheart don bhord bainistíochta beartas a chomhaontú agus a fhormheas gach bliain maidir le costais taistil agus chothaithe a íoc le comhaltaí an bhoird bainistíochta agus le pearsanra eile scoile.

Leis an Acht Airgeadais, 2022, tugadh isteach Alt 897C lena gceanglaítear ar fhostóirí mionsonraí faoi chostais agus sochair áirithe a thugtar do shealbhóirí oifige a thuairisciú. Dá bhrí sin, ní mór aon aisíocaíocht as costais taistil nó chothaithe a íoctar le fostaithe nó le comhaltaí boird bainistíochta a thuairisciú do na Coimisinéirí Ioncaim trí chóras na gCeanglas Tuairiscithe Feabhsaithe (ERR) ar ROS. Is féidir tuilleadh faisnéise ar ERR a fháil anseo.