04/03/15 Success of Comhdháil an Fhorais Phátrúnachta 2015 04/03/15 Rath mór ar Chomhdháil an Fhorais Phátrúnachta 2015

foras_administrator

04/03/2015

Uncategorized

Comhdháil an Fhorais Phátrúnachta 2015 was run with great success in Dublin on Saturday 28 February.

Bhí rath mór ar Chomhdháil an Fhorais Phátrúnachta 2015 a reáchtáladh i mBaile Átha Cliath ar an Satharn. 

 

The Irish Language Commissioner, Rónán Ó Domhnaill, started the day with an inspiring talk on the language rights of Gaelscoileanna. 

 

'Gaeloideachas do Chách' was the theme for this years conference. Several topics were discussed on the day by excellent guest speakers; school finance, data protection and school ethos'. School principals, members of boards of management, representatives from Irish organisations and educational organisations made up some of the delegates attending on thye day. Some talented young musicians from Comhaltas Ceoltóirí Éireann gave great entertainment during the tea break too. 

 

The winners of the Comórtas Ealaíne were announced, a competition which was this year sponsored by Foras na Gaeilge. The standard of the entries were extremely high, and the winners won some great prizes; tablets, mobile phones and a Wii to name just a few. 

 

Caoimhín Ó hEaghra, Secretary of An Foras Pátrúnachta, had this to say: "I would like to sincerely thank everyone who took part in the conference and AGM this year.

 

"There was a great crowd on the day and first-class guest speakers. It's clear from the feedback we have received already that everyone who attended benefited from what was discussed at the conference."

Caoimhín Ó hEaghra & Rónán Ó Domhnaill - Bronnadh don Choimisinéir Teanga CCB 2015

Caoimhín Ó hEaghra, Ard Runaí An Foras Pátrúnachta, & Rónán Ó Domhnaill, An Coimisinéir Teanga. 

 

Chuir An Coimisinéir Teanga, Rónán Ó Domhnaill, tús spreagúil leis an ócáid le píosa cainte faoi chearta teanga na nGaelscoileanna.

 

Ba é ‘Gaeloideachas do Chách’ téama na comhdhála i mbliana. Pléadh topaicí éagsúla ar an lá; airgeadas scoile, cosaint sonraí agus éiteas scoile. Bhí príomhoidí scoile, baill de bhoird bhainistíochta, ionadaithe ó eagraíochtaí Gaeilge agus ó eagraíochtaí oideachais mar chuid den lucht freastail. Chuir ceoltóirí ó Chomhaltas Ceoltóirí Éireann ceol den scoth ar fáil chomh maith.

 

Fógraíodh buaiteoirí Chomórtas Ealaíne an Fhorais Phátrúnachta, comórtas atá urraithe i mbliana ag Foras na Gaeilge. Bhí caighdeán na n-iontrálacha an-ard agus tá duaiseanna iontacha buaite ag na daltaí rathúla – táibléid, fón póca agus Wii san áireamh.

 

Dúirt Caoimhín Ó hEaghra, Ard Rúnaí An Foras Pátrúnachta: ““Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le gach duine a ghlac páirt i gcomhdháil agus i gcruinniú cinn bhliana na bliana seo.

 

“Bhí slua breá i láthair le haoichainteoirí den scoth agus is léir ón aiseolas atá faighte againn gur bhain gach ar tháinig a lán tairbhe as an méid a bhí pléite.”

Caoimhín Ó hEaghra & Rónán Ó Domhnaill - Bronnadh don Choimisinéir Teanga CCB 2015

Caoimhín Ó hEaghra, Ard Runaí An Foras Pátrúnachta, & Rónán Ó Domhnaill, An Coimisinéir Teanga.