Minister for Education launches Chief Inspector’s Report 2010-12Tuarascáil an Phríomhchigire 2010-12 seolta ag an Aire Oideachais

Jill Mc Mahon

04/11/2013

Uncategorized

The Minister for Education and Skills Ruairí Quinn T.D., launched the Chief Inspector’s Report on quality and standards in primary and post-primary schools and centres for education.

The report, which is based on inspections carried out by the Department between 2010 and 2012, found the standards of teaching and learning were satisfactory or better in the majority of lessons inspected. Chief Inspector, Dr Harold Hislop, also noted there was room for improvement in a significant minority of lessons.

Minister Quinn welcomed the report’s findings. “The Chief Inspector’s Report acknowledges all the good practice that takes place on a daily basis in our schools in terms of quality leadership, management, teaching and learning. It reveals some weaknesses and points schools firmly in the direction of improvement,” he said.

“Our school system has many strengths, thanks in large measure to the efforts of so many dedicated teachers and school leaders. In the past there has been a marked reluctance to acknowledge its failings and tackle its shortcomings,” Minister Quinn said.

Inspectors judged that 86 per cent of lessons inspected in unannounced inspections were satisfactory or better in primary schools, while 14 per cent were not satisfactory. Similar findings emerged in whole-school evaluations in post-primary schools with 87 per cent of lessons judged to be satisfactory or better and 13 per cent not satisfactory.

The Chief Inspector’s Report 2010-12 raises particular concerns about the teaching of Irish and the teaching of Mathematics.

Students’ learning was found to be less than satisfactory in almost a quarter (24 per cent) of Irish lessons in primary schools and almost a third (32 per cent) of Irish lessons in post-primary schools. The lack of a comprehensive Irish-language programme for English-medium primary schools and concerns about the Irish-language competence of teachers in a small but significant number of classrooms were among the factors noted by the Chief Inspector.

The report can be found here.

Tá Tuarascáil an Phríomhchigire ar cháilíocht agus ar chaighdeáin i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna agus i lárionaid oideachais seolta ag an Aire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn T.D.

Léiríonn an tuarascáil, atá bunaithe ar chigireachtaí a rinne an Roinn idir 2010 agus 2012, go raibh caighdeáin an teagaisc agus na foghlama sásúil nó níos fearr i bhformhór na gceachtanna a ndearnadh cigireacht orthu.

Thug an Príomhchigire, an Dochtúir Harold Hislop, le fios freisin go raibh scóp don fheabhsúchán i mionlach suntasach ceachtanna.

D’fháiltigh an tAire Quinn roimh thorthaí na tuarascála. “Tugann Tuarascáil an Phríomhchigire aitheantas don dea-chleachtas uile a tharlaíonn ó lá go lá in ár scoileanna maidir le cáilíocht na ceannasaíochta, na bainistíochta, an teagaisc agus na foghlama. Léirítear roinnt laigí agus agus treoirítear scoileanna go daingean i dtreo an fheabhsaithe i scoileanna,” a dúirt sé.

“Tá a lán buanna ag baint lenár gcóras oideachais, a bhuíochas sin go mór d’iarrachtaí mórchuid múinteoirí agus ceannairí scoile díograiseacha. Ba leasc go mór san am atá thart aitheantas a thabhairt do laigí an chórais agus dul i ngleic leis na heasnaimh,” a dúirt an tAire Quinn.

Ba é breithmheas na gcigirí go raibh 86 faoin gcéad de na ceachtanna i gcigireachtaí gan réamhfhógra sásúil nó níos fearr i mbunscoileanna, agus go raibh 14 faoin gcéad nach raibh sásúil. Léiríodh torthaí den chineál céanna in MSU (Meastóireacht Scoile Uile) in iar-bhunscoileanna le 87 faoin gcéad de na ceachtanna a measadh sásúil nó níos fearr agus 13 faoin gcéad nach raibh sásúil.

Ardaítear ábhair imní ar leith i dTuarascáíl an Phríomhchigire 2010-12 faoi theagasc na Gaeilge agus faoi theagasc na Matamaitice. Léiríodh go raibh foghlaim na ndaltaí níos lú ná sásúil sa cheathrú cuid nach mór (24 faoin gcéad) de na ceachtanna Gaeilge i mbunscoileanna agus sa tríú cuid nach mór (32 faoin gcéad) de na ceachtanna Gaeilge sna hiar-bhunscoileanna. I measc na dtosc a luaigh an Príomhchigire, bhí an t-easnamh ar chlár cuimsitheach Gaeilge do bhunscoileanna a bhí ag teagasc trí mheán an Bhéarla mar aon le hábhair imní maidir le cumas Gaeilge múinteoirí i líon beag, ach suntasach, ranganna.

Is féidir teacht ar an dtuarscáil anseo.