Joe Mac Suibhne appointed as principal of Gaelcholáiste an Phiarsaigh Joe Mac Suibhne ina phríomhoide ar Ghaelcholáiste an Phiarsaigh

Jill Mc Mahon

04/02/2014

Uncategorized

It is a source of great joy for the Board of Management of Gaelcholáiste an Phiarsaigh to announce the appointment of Joe Mac Suibhne as principal of this new Gaelcholáiste which will serve the greater Dundrum area in South Co. Dublin.

Joe is a native of Dublin and currently lives in Leixlip, Co. Kildare with his wife and five children. He has spent twenty five years teaching in Irish medium education, the last ten of which he was principal of Coláiste Chilliain, an All-Irish second level school in Clondalkin.

Lorcán Mac Gabhann, Cathaoirleach of the Board of Management of Gaelcholáiste an Phiarsaigh said that “the Board of Management, the parents and the students who will be beginning in the school in September 2014 are very fortunate to have attained the services of someone so experienced in all-Irish education to nurture the school for generations to come.”

An tUas Mac Suibhne has said that “while it will be very difficult for me to leave Coláiste Chilliain where I have been working for the last twenty five years, as múinteoir and latterly as Príomhoide I am very excited about the prospect of a new challenge.

I have been immersed in education through the medium of an Ghaeilge since I first embarked on my teaching career and I intend to create a top class school providing the highest of education standards with an enormous wealth of experience in conjunction with our Patron, An Foras Patrúnachta, the Board of Management, the parent body and of course our student body.”

An tUas Mac Suibhne will be taking up duty from mid-March and said that he “will be meeting with the Board of Management within the next day or two and shortly after that I will meet with the parents of the school.
I would also relish an opportunity to meet with our incoming students.

Following this I intend to build on the planning process which has been set in train by the Board of Management, particularly school development planning including curriculum planning.

As well as this it will be imperative to deal with issues of accommodation, administration and management information systems and other practical elements of starting a new school, not least staff recruitment. I will bring energy, enthusiasm and dedication to this post which will be carried out in a spirit of partnership. A steadfast commitment to an Ghaeilge will be the driving force of this school as well as being its hallmark.”

Is cúis mhór áthais do Bhord Bainistíochta Ghaelcholáiste an Phiarsaigh a fhógairt gurb é Joe Mac Suibhne atá ceapaithe aige mar Phríomhoide ar an nGaelcholáiste nua seo, a bheidh ag freastal ar mhórcheantar Dhún Droma i nDeisceart Átha Cliath.

Is as Baile Átha Cliath don tUas Mac Suibhne, ach é ag cur faoi i Léim an Bhradáin, Co. Chill Dara, agus é pósta le cúigear páistí.
Tá taithí 25 bliana aige ag múineadh sa chóras Gaeloideachais agus 10 mbliana acu siúd mar Phríomhoide ar iarbhunscoil lánGhaeilge, Coláiste Chilliain i gCluain Dolcáin.

Dar le Cathaoirleach Bhord Bhainistíochta an Ghaelcholáiste, Lorcán Mac Gabhann, go bhfuil “an -tádh le Bord Bainistíochta, tuismitheoirí agus na daltaí a thosóidh i Meán Fómhair 2014 go bhfuil duine leis an oiread sin taithí faighte chun an scoil seo, agus an t-oideachas lánGhaeilge a bheidh ar fáil inti, a chothú do na glúinte romhainn”.

Tá sé curtha in iúl ag an Uas Mac Suibhne go mbeidh sé ” an-dian orm mo sheanfhód i gColáiste Chilliain a fhágáil, ach táim ar bís le haghaidh a thabhairt ar an dúshlán nua seo.

Táim fréamhaithe agus neadaithe i nGaeloideachas ó thosaigh mé ag múineadh cúig bliana is fiche ó shin agus crochfaidh mé liom chun an phoist seo gach a bhfuil foghlamtha agam ionas gur féidir liom Gaelcholáiste den chaighdeán oideachais is airde a sholáthar i dteannta an Phátrúin, An Foras Pátrúnachta agus in éineacht leis an mBord Bainistíochta, tuismitheoirí agus a bpáistí”.

Rachaidh an tUas Mac Suibhne i mbun a chuid dualgas faoi lár mhí an Mhárta agus é ráite aige go mbeidh sé “ag casadh ar an mBord Bainistíochta taobh istigh de lá nó dhó agus go gairid ina dhiaidh sin tá fúm bualadh le tuismitheoirí na scoile.

Ba bhreá liom an deis a thapú bualadh lenár scoláirí chomh maith. Ina dhiaidh sin tógfaimid ar an réamhphleanáil atá déanta go dtí seo ag an mBord Bainistíochta maidir le pleanáil forbartha scoile agus pleanáil curaclam ach go háirithe.

Anuas air seo beidh neart oibre le déanamh i dtaca le cóiríocht, riarachán agus córas faisnéis bhainistíochta agus nithe praiticiúla eile a bhaineann le bunú scoile, earcú foirne ach go háirithe. Is le fuinneamh, dúthracht agus in atmaisféar na comhpháirtíochta a thabharfaidh mé faoi mo chuid oibre agus is dílseacht agus tiomantas don Ghaeilge a bheidh mar cheann tiomána agam go síoraí seasta.”