[:GA]Céim stairiúil do thumoideachas lán-Ghaeilge ag an meánleibhéal[:en]An historic step for Irish-medium immersion education at secondary level[:]

Jill Mc Mahon

18/03/2021

Uncategorized

[:GA]:: PREASEISIÚINT

18 Márta 2021

 

Céim stairiúil do thumoideachas lán-Ghaeilge ag an meánleibhéal

 

Tá cinneadh glactha den chéad uair riamh go mbunófaí múnla nua d’oideachas lán-Ghaeilge ag an dara leibhéal faoin bhForas Pátrúnachta.

 

D’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna Norma Foley TD inniu múnla meanscolaíochta nua d’oideachas lán-Ghaeilge. Osclófar satailít lán-Ghaeilge i nDún Dealgan i Mí Mheán Fómhair faoi choimirce a máthairscoile Coláiste Ghlór na Mara agus a pátrún An Foras Pátrúnachta (AFP). Feidhmeofar an tsatailít ar bhonn phíolótach ag súil le go mbeidh an múnla inscálaithe i gceantair eile as seo amach.

 

Is éard atá sa satailít ná campas de Choláiste Ghlór na Mara i nDún Dealgan. Beidh an  foirgneamh scoile lonnaithe i nDún Dealgan ach ag tarraingt as foireann, bainistíocht agus pátrún Choláiste Ghlór na Mara atá lonnaithe i mBaile Brigín.

 

Labhair Ard-Rúnaí An Foras Pátrúnachta Caoimhín Ó hEaghra mar gheall ar an gcinneadh: “Tá áthas mór ar An Foras Pátrúnachta faoi fhógra an Aire inniu. Tá éileamh agus suim ollmhór san oideachas lán-Ghaeilge léirithe ag an bpobal agus is iontach go mbeidh tumoideachas iomlán ar fáil do dhaltaí i nDún Dealgan. Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leis an Aire agus le hoifigigh na Roinne as a gcuid oibre ar an gceist seo.”

 

“Tá ceist na Gaeilge agus oideachas lán-Ghaeilge fite fuaite ina chéile. Tá sé d’aidhm ag an bhForas Pátrúnachta oideachas lán-Ghaeilge den scoth a chur ar fáil chun tacú le pobail lán-Ghaeilge a chruthú. Teastaíonn go mbeidh an tumoideachas i bhfeidhm leis an oideachas is fearr a chinntiú ach ní sin amháin. Tá gá le foireann lán-Ghaeilge, Bord Bainistíochta lán-Ghaeilge agus pátrún scoile lán-Ghaeilge leis an bhfís seo a bhaint amach.”

 

Dúirt Maedhbh Daltún, Príomhoide Choláiste Ghlór na Mara, “Is toradh é an tionscnamh ceannródaíoch seo ar dhianiarrachtaí mhuintir Dhún Dhealgan, AFP, Coláiste Ghlór na Mara agus An Roinn Oideachais agus Scileanna a rinne mionchíoradh ar cheist an tsoláthair oideachais lán-Ghaeilge sa cheantar. Is cruthúnas é an múnla ar an tsuim agus ar an éileamh atá ann don Ghaelscolaíocht ag an dara leibhéal.”

 

Thug Ó hEaghra buíochas do na daoine agus do na heagraíochtaí ar fad a chabhraigh leis an tionscnamh seo a bhaint amach: na tuismitheoirí agus an pobal i nDún Dealgan, Coláiste Ghlór na Mara, Conradh na Gaeilge, Gaeloideachas agus gach duine eile a chabhraigh.

 

Tríd an múnla nua seo, is féidir leas a bhaint as buntáistí an tumoideachais mar aon leis an acmhainn mhór foirne, réimse ábhar agus eile atá i nGaelcholáiste neamhspleách. Is scéim phíolótach í seo a éascaíonn tumoideachas ag an dara leibhéal i gceantar nach bhfuil Gaelcholáiste faoi láthair.

 

Beidh An Foras Pátrúnachta agus Coláiste Ghlór an Mara ag dul i dteagmháil le pobal Dhún Dealgan go luath chun na chéad chéimeanna eile a leagan amach.

 

CRÍOCH

[:en]PRESS RELEASE

 

 

March 18, 2021

 

An historic step for Irish-medium immersion education at secondary level

 

A decision has been taken to establish for the first time a new model of Irish-medium education at second level under the patronage of An Foras Pátrúnachta.

 

The Minister for Education and Skills Norma Foley TD today announced a new model of all-Irish secondary education. An all-Irish satellite is to open in Dundalk in September under the auspices of its parent school Coláiste Ghlór na Mara and its patron An Foras Pátrúnachta (AFP). The satellite will be operated on a pilot basis with the expectation that the model will be scalable to other areas in the future.

 

The satellite will be a campus of Coláiste Ghlór na Mara but will be based in Dundalk. While it will be located in Dundalk, it will draw on the staff, management and patron of Coláiste Ghlór na Mara which is based in Balbriggan.

 

Secretary General of An Foras Pátrúnachta Caoimhín Ó hEaghra spoke of the decision: “An Foras Pátrúnachta is delighted with the Minister’s announcement today. There is a huge demand and interest in all-Irish education in the community and it is great that full immersion education will be available for students in Dundalk. I would like to thank the Minister and officials of the Department for their work on this issue. ”

 

“The issue of the Irish language and all-Irish education are intertwined. An Foras Pátrúnachta aims to provide high quality all-Irish education to support the creation of all-Irish communities. Immersion education needs to be in place to ensure the best education is given but this is not the only factor. Achieving this vision of creating Irish speaking communities requires an all-Irish staff, an all-Irish Board of Management and an all-Irish School Patron.”

 

Maedhbh Daltún, Principal of Coláiste Ghlór na Mara, said, “This pioneering initiative is the result of the hard work of the people of Dundalk, AFP, Coláiste Ghlór na Mara and the Department of Education and Skills. The new model is a testament to the interest and demand for Irish-medium education at second level. ”

 

Ó hEaghra thanked all the people and organisations who helped to bring this initiative to fruition: the parents and the community in Dundalk, Coláiste Ghlór na Mara, Conradh na Gaeilge, Gaeloideachas and everyone else who helped.

 

Through this new model, students will benefit from the extra advantages of immersion education in addition to the larger staffing, subject choice offering and other resources of an independent Gaelcholáiste. This is a pilot scheme which facilitates immersion education at second level in an area that does not currently have a Gaelcholáiste.

 

An Foras Pátrúnachta and Coláiste Ghlór na Mara will soon be engaging with the Dundalk community to map out the next steps.

[:]