Dréachtsonraíochtaí Gaeilge na hArdteiste: Aighneacht le sheoladh faoi 30 Samhain

Jill Mc Mahon

22/11/2021

All News | Uncategorized

Ag easacairt ó phlécháipéis ag freagairt do Dhréachtsonraíochtaí Gaeilge na Sraithe Sinsearaí T1 agus T2 a foilsíodh do chomhairliúchán ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta ar an 23 Feabhra 2021, tá treoir curtha le chéile ag Gaeloideachas (Déan an cháipéis a íoslódáil thíos). Impímíd ar phríomhoidí, mhúinteoirí agus tuismitheoirí a rogha aighneachta a sheoladh chuig an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM).

Is é an 5in, 30 Samhain 2021 an spriocdháta chun aighneachtaí a chur isteach (comhairliuchanT1@ncca.ie.) ag léiriú tuairimí faoin na dreáchtsonraíochtaí T1 agus T2 do Ghaeilge na hArdteiste a foilsíodh i dtús na bliana.

Sa bPlécháipéis, tá “anailís oideachasúil déanta ar na príomhúdair imní atá tagtha chun cinn agus atá ag cothú conspóide agus imní i measc múinteoirí, scoláirí agus tuismitheoirí ó foilsíodh iad. Tá iarracht déanta ann soiléiriú a thabhairt ar bhunús na n-údar imní sin agus ar ghníomhartha is gá don CNCM, don Roinn Oideachais (RO) agus do Choimisiún na Scrúduithe Stáit (CSS) a ghlacadh le dul i ngleic leis na nithe atá ag cothú na conspóide agus ag cur an chomhairliúcháin dá threoir.”

ÍOSLÓDÁIL: