Deontas TFC na Roinne Oideachais 2023/2024

Jill Mc Mahon

01/05/2024

Finance | Circulars | All News

Deontas TFC na Roinne Oideachais 2023/2024

1. Réamhrá

P15 Tá an chéad tráinse eile den deontas TFC don scoilbhliain 2023/2024 fógartha ag an Roinn Oideachais. Féach Ciorclán 0039/2024 le haghaidh na sonraí iomlána.

2. Leithdháileadh cistithe don scoilbhliain 2023/2024

  • Faigheann gach scoil cnapshuim €2,000
  • €39.73 in aghaidh gach dalta a bhí ar na rollaí i mbunscoileanna príomhshrutha ar an 30 Meán Fómhair 2022
  • €47.67 in aghaidh gach dalta faoi riachtanais speisialta a bhí ar na rollaí ar an 30 Meán Fómhair 2022 i scoileanna speisialta nó i ranganna speisialta atá ceangailte le scoileanna príomhshrutha.
  • €43.70 in aghaidh gach dalta a bhí ar na rollaí ar an 30 Meán Fómhair 2022 i mbunscoileanna sa chatagóir DEIS.

3. Úsáid an chistithe

Caithfidh Plean Foghlama Digiteach a bheith ag gach scoil, bunaithe ar chur chuige scoile uile agus a chomhthéacs agus a chúinsí á gcur san áireamh. Ba cheart an plean seo a athbhreithniú agus a thabhairt suas chun dáta uair sa bhliain ar a laghad. Is féidir le scoileanna tosaíocht a thabhairt do phleananna caiteachais ar leith i dtaca leis an deontas seo, de réir mar is gá.

Tá treoir maidir leis an Trealamh agus an mBonneagar is féidir a cheannach faoin Scéim Deontais TFC le fáil i gCiorclán 0039/2024.