Creating Our Future – Ár dTodhchaí a Mhúnlú

Jill Mc Mahon

24/11/2021

All News | Uncategorized

Litir ó Norma Foley 

Táim ag scríobh chun sibh a chur ar an eolas faoin bhfeachtas leanúnach, Ár dTodhchaí a Mhúnlú, ransú smaointe náisiúnta faoi stiúir an rialtais ina mbeidh muintir na hÉireann páirteach i gcomhrá ar an ról is féidir agus ba cheart a bheith ag taighde chun aghaidh a thabhairt ar dheiseanna, ar dhúshláin agus ar ábhair dóchais don todhchaí. Cinnteoidh an feachtas gur iad muintir na hÉireann a chuirfidh bonn faoi threo na taighde sa tír seo. Lena chinntiú gur fíor-léiriú é seo, tá sé ríthábhachtach go dtagaimid ar smaointe daltaí agus múinteoirí ar fud na tíre.

Níl aon teorainn le cruthaitheacht ár leanaí agus ár ndaoine óga, agus bheimis an-bhuíoch dá nglacfá roinnt ama chun labhairt le do dhaltaí faoi na rudaí a chreideann siad gur chóir do thaighdeoirí in Éirinn a iniúchadh d’fhonn todhchaí níos fearr a chruthú. Ón eolaíocht, an comhshaol, sláinte agus oideachas go bochtaineacht, na healaíona, éagsúlacht, agus uilechuimsitheacht – fáiltítear roimh gach smaoineamh a bheadh mar spreagadh do thaighdeoirí chun todhchaí níos fearr a chruthú d’Éirinn. Bheadh sé an-chabhrach don tionscadal seo dá bhféadfá díospóireacht nó ransú smaointe a eagrú le do dhaltaí/scoláirí agus iarraidh orthu cé na rudaí a bhfuil suim acu iontu. Is féidir leat a smaointe a thaifeadadh ansin agus iad a sheoladh isteach go díreach anseo https://creatingourfuture.ie/submit-your-idea/.

Tá acmhainní ceachta ar an ábhar Ár dTodhchaí a Mhúnlú ar fáil do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna. I ngach acmhainn beidh roinnt smaointe éagsúla chun an topaic a chur i láthair sa seomra ranga, le ceisteanna spreagthacha chun cuidiú leis an bplé, imscrúdú eolaíochta nó tionscadal dearaidh agus déanaimh gaolmhar agus roinnt smaointe chun do thaighde féin a dhéanamh ar an ábhar. Tá na sonraí go léir ar fáil ar https://www.sfi.ie/engagement/science-week/resources/.

Is é meán oíche 30 Samhain 2021 an spriocdháta chun aighneachtaí a fháil. Déanfaidh saineolaithe neamhspleácha ó raon leathan cúlraí na smaointe/moltaí go léir a thiomsú, a scagadh agus a anailísiú. Mar thoradh ar an obair seo múnlófar na hionchuir phoiblí a fhaightear i dtuarascáil don Rialtas. Is deis an-dearfach é seo do leanaí agus do dhaoine óga a bheith gafa le todhchaí thaighde na hÉireann a mhúnlú. Mar aon le gníomhaíocht inscoile, b’fhéidir gur mhaith le daltaí cur lena gcomhrá lena dteaghlaigh. Ar mhaithe le héascaíocht, iniata tá teachtaireacht shamplach uaim a d’fhéadfaí a sheoladh chuig tuismitheoirí na scoile chun tacú leis an ngníomhaíocht seo sa bhaile.

Léigh an Litir Anseo