Ciorclán 0025/2024

Jill Mc Mahon

01/05/2024

Circulars | All News | Special Educational Needs

Tuairisc ar Riachtanais Oideachais don Mheasúnú ar Riachtanas san Acht um Míchumas, 2005

Is próiseas reachtúil é an Measúnú ar Riachtanas (MAR) faoin Acht um Míchumas (2005) trína dtuairiscíonn Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) ar riachtanais sláinte agus oideachais linbh/duine óig. Tá gach leanbh/duine óg a rugadh ar an 1 Meitheamh 2002 nó dá éis incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar Mheasúnú ar Riachtanas (MAR) faoin Acht um Míchumas (2005).

Is é cuspóir an Chiorcláin seo ná scoileanna a chur ar an eolas faoi athruithe maidir leis an bpróiseas MAR de bhun cásanna cúirte le déanaí. Déanann an ciorclán soiléiriú chomh maith ar na róil agus freagrachtaí atá ag múinteoirí agus ag an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (CNOS) araon, maidir le cuidiú le FSS chun measúnú a dhéanamh ar riachtanais oideachais leanaí agus daoine óga atá ag freastal ar scoileanna.