News

An Foras Pátrúnachta / Archive by category "News"

Filleadh ar Scoil: Eanáir 2022 (Ciorclán 0001/2022)

Mar is eol dúinn tá an víreas linn go tréan agus is léir go mbeidh orainn leanúint leis an gcur chuige atá glactha againn go dtí seo chun é a sheachaint chomh mór agus is féidir in ár scoileanna.

Tuigimid go gcruthaíonn sé seo dúshlán do scoileanna agus táimid an bhuíoch daoibh as na hiarrachtaí atá á dhéanamh agaibh chun cinntiú go bhfuil oideachas curtha ar fáil do scoileanna.

D’fhógair an tAire inné go raibh na scoileanna ag oscailt agus inniu d’eisigh an Roinn ciorclán chun soiléireacht agus tacaíocht a thabhairt.

Tá achoimre ar na pointí is tábhachtaí sa gciorclán agus treoir fhógraí sa nuachtlitir seo chun iarracht a dhéanamh cúrsaí a éascú beagán do scoileanna. Tá súil againn go bhfuil siad mar chabhair.

Guímid gach rath oraibh sa téarma seo agus beimid ar fáil i gcónaí mas féidir linn cabhrú.

ÍOSLÓDÁIL

Achoimre ar Chiorclán 0001/2022 

Treoracha COVID 2022

Posted In Circulars, News


Glantóirí Aeir

Tá fiosrúcháin go leor faighte againn maidir le Ciorclán 65/2021 agus scoileanna ag ceannach Glantóirí Aeir (HEPA). Tá seans nach dteastóidh Glantóirí Aeir i ngach seomra nó fiú i ngach scoil. Seo an chomhairle is déanaí chun cabhrú le scoileanna an cinneadh sin a dhéanamh:
 1. Cuir na moltaí maidir le Céimeanna Praiticiúla chun feidhm a bhaint as Dea-Chleachtais Aerála i scoileanna i bhfeidhm. Ciallaíonn sé seo fuinneoga/doirse a oscailt srl. Eolas le fáil anseo https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/aerala-i-scoileanna/
 2. Bíodh monatóir Dé-Ocsáid Charbóin sna seomraí ranga. Má tá na céimeanna praiticúla tógtha agus go léiríonn na montatóirí go bhfuil aer úr sa rang ní theastaíonn glantóirí aeir HEPA.
 3. Má tá monatóir Dé-Ocsáid sa seomra agus go léiríonn sé go leanúnach nach bhfuil an t-aer úr, is gá fios a chur ar innealltóir chun tuairisc a dhéanamh ar an seomra/spás sin.
 4. Nuair a réitíonn an t-innealltóir tuairisc, is féidir go mbeidh sé ag moladh glantóir aeir a chur sa seomra mar réiteach sealadach. Sa tuairisc beidh moladh mar gheall ar réiteach fadtéarmach. Is féidir íoc as an réiteach fadtéarmach seo as an deontas a tháinig le gairid do mhionoibreacha. Mura bhfuil dóthain airgid sa deontas is féidir iarratas a dhéanamh leis an Roinn íoc as oibreacha éigeandála. Tá eolas anseo faoi sin https://www.gov.ie/ga/ciorclan/19aef-sceim-deontais-oibreacha-eigeandala-ascnamh-chuig-iarratais-ar-line-agus-mionleasuithe-ar-an-sceim/
 5. Ba chóir fiosruithe ar bith maidir le híocaíochtaí deontas mionoibreacha a sheoladh tríd an ríomhphost chuig pbufinmgt@education.gov.ie
 6. Ba chóir fiosruithe ar bith maidir le haeráil a sheoladh tríd an ríomhphost chuig:
  Schools_Ventilation@education.gov.ie

Posted In Circulars, News


FOLÚNTAS: Post Mar Aistritheoir

Post mar Aistritheoir Grád 5 (Scála ETB)

Conradh Bliana ar Théarma Seasta: 10/01/22 – 09/01/23

 • 39 uair sa tseachtain (beidh an post lonnaithe san ionas ach beidh deiseanna obair as baile ó am go chéile)
 • Ní mór an méid seo a leanas a bheith ag iarrthóirí:
  • Céim sa Ghaeilge le cáilíocht iarchéime mar aistritheoir/san aistriúchán nó a comhionann
  • Caighdeán gairmiúil ar an nGaeilge agus ar an mBéarla, idir an teanga labhartha agus and teanga scríofa
  • A bheith in ann ardleibhéil scileanna idirphearsanta, cumarsáide agus meitheal oibre a léiriú
  • Scileanna aistriúcháin den scoth. Ní foláir d’iarrthóirí triail inniúlachta aistriúcháin a dhéanamh le linn an phróisis earcaíochta
 • Tuilleadh eolas: www.donegalcentre.ie
 • Seol iarratas: recruitment@donegalcentre.ie roimh 3in 10 Nollaig 2021

Posted In Vacancies, News


Treoir na Roinne: Cumhdaigh aghaidhe i mBunscoileanna

Mar is eol daoibh, tháinig treoir inné ón Roinn maidir le páistí ó Rang a 3 suas ag caitheamh mascanna. Tuigimid gur tháinig an treoir seo go tobann agus go bhfuil scoileanna ann atá imníoch faoi conas é a chur i bhfeidhm agus cén meon a bheidh ag tuismitheoirí ina leith. Ba mhaith linn na pointí seo a leanas a chur in iúl:

 1. Thóg an Rialtas an cinneadh maidir le mascanna inné agus tá dualgas ar scoileanna é a chur i bhfeidhm. Tá an treoir seo tagtha ón Roinn ar mhaithe le sláinte pobal na scoile agus an mórphobal i gcoitinne. Iarraimid ar ár scoileanna cloí leis an treoir atá tugtha ag an Roinn.
 2. Tuigtear gó dtógfar cur chuige praiticiúil sa chéad cúpla lá. Is féidir a bheith tuisceanach ag cur i bhfeidhm an treoir go dtí go bhfuil deis ag gach éinne dul i dtaithí air.
 3. Tuigimid go bhfuil tuismitheoirí ann nach n-aontóidh leis an seo treoir atá faighte ag scoileanna ón Roinn ach is gá cloí leis.
 4. Braitear nach dteastóidh teastas leighis ón mórchuid daltaí a lorgaíonn díolúine ó mhasc a chaitheamh. Braitear é seo mar go bhfuil aithne ag scoileanna ar a bpáistí agus go bhfuil siad sa suíomh is fearr chun na daltaí a aithint a bhfuil riachtanais compléascacha acu, rud a chiallaíonn nach bhfuil sé indéanta acu masc a chaitheamh agus gur féidir leo é seo a phlé lena dtuismitheoirí de réir mar is gá. I suíomh mar seo d’fhéadfadh nach dteastódh teastas leighis ó scoil chun díolúine a thabhairt ó mhasc a chaitheamh.
 5. Glacaim leis go bhfuil na doiciméid eile ón Roinn faighte freisin ach ceanglaím thíos iad mar eolas.
 6. Tá soiléireacht le teacht ón Roinn maidir le mascanna a chaitheamh sa chlós.

Gabhaim buíochas libh arís as bhur gcomhoibriú leis seo. Tuigimid nach bhfuil sé éasca ach má chabhraíonn sé le líon na gcásanna den víreas a laghdú i scoileanna, cabhróidh sé le Nollaig agus Athbhliain slán a bheith againn.

ÍOSLÓDÁIL:

Posted In Circulars, News


Nuachtlitir An Fhorais – Léigh Siar & Cláraigh

Léigh siar ar nuachtlitreacha 1 – 5 ó An Foras Pátrúnachta.

Más mian leat clárú le haghaidh nuachta uainn, leann an nasc thuas (cliceáil ar an íomhá).

Cnuasach nuachtlitreacha AFP, Léigh siar:

 • 14.09.21 Eagrán #1 (Cúrsaí Oiliúna & TEG / Eolas Tábhachtach do scoileanna / Baill Foirne Nua: Oifigeach Cóiríochta)
 • 07.10.21 Eagrán #2(Cóiríocht, Croí na Scoile, Cúrsaí TEG / Ciorcláin /FSSU, An Chomhairle Mhúinteoireachta / Bainisteoir Cumarsáide)
 • 21.10.21 Eagrán #3 (Cruinniú Cinn Bhliana 2021, Ciorcláin​, & Eolas Tábhachtach)
 • 04.11.21 Eagrán #4 (Rúin & Ainmniúcháin, ionadaíocht & Ciorcláin​)
 • 25.11.21 Eagrán #5 (Cruinniú Cinn Bhliana, Folúntas, ionadaíocht & Ciorcláin)​

Posted In News


FOLÚNTAS: Leabharchoimeádaí á lorg

Tá leabharchoimeádaí nó cuntasóir le Gaeilge ag teastáil ó An Foras Pátrúnachta ar bonn neamhspleách.

Déan teagmháil linn eolas@foras.ie


BUNSCOILEANNA & IAR-BHUNSCOILEANNA: Socruithe Cigireachta Athbhreithnithe Ó 25 Samhain 2021

Ón 25 Samhain 2021 amach, tá athbhreithnithe déanta ar na socruithe cigireachta atá leagtha amach in Imlitir 32/2021 agus in Imlitir 33/2021. Tá eolas faoi na hathbhreithnithe seo ar fáil anseo

Tá Cigireacht na Roinne go mór san airdeall faoin tionchar a bhí, agus atá i gcónaí, ag paindéim Covid ar obair scoileanna. Tá a clár cigireachta do scoileanna coigeartaithe i bhfianaise an chomhthéacs seo. Ón 25 Samhain 2021, déanfar gníomhaíocht chigireachta a theorannú dóibh seo a leanas:

 1. Cigireachtaí um chosaint leanaí, a dhéanann monatóireacht ar chur i bhfeidhm Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-Bhunscoileanna 2017 na Roinne i gcomhlíonadh dhualgais an Aire faoin Acht um Leanaí ar dTús 2015;
 2. Cigireachtaí ar scoileanna atá lonnaithe in Aonaid Cúraim Speisialta agus in Ionaid Coinneála Leanaí ina gcuirtear soláthar oideachais ar fáil do leanaí atá á choinneáil faoi orduithe cúirte (caithfear na saoráidí seo a iniúchadh go bliantúil mar gheall ar ard-leochaileacht na bhfoghlaimeoirí lena mbaineann);
 3. Cigireachtaí leantacha riachtanacha chun monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm moltaí práinneacha a d’eascair ó chigireachtaí um chosaint leanaí agus ó chigireachtaí eile roimhe seo;
 4. Cuairteanna comhairleach-dhírithe maidir le Tacú le Soláthar Sábháilte Scolaíochta (TSSS) a tharlaíonn chun monatóireachta dhéanamh ar chur i bhfeidhm na mbeart frith-Covid lena chinntiú gur timpeallachtaí oibre agus foghlama sábháilte iad scoileanna; éilítear na cigireachtaí seo faoin “Prótacal Náisiúnta um Obair go Sábháilte COVID-19 d’Fhostóirí agus d’Oibrithe” agus tuairiscítear orthu go rialta don Údarás Sláinte agus Sábháilteachta agus do Roinn an Taoisigh;
 5. Cuairteanna éigeandála práinneacha chuig scoileanna.

LÉIGH TUILLEADH ANSEO…

Posted In Circulars, News


Nóta Faisnéise SD 0001/2021: Bearta forlíontacha breise chun infhaighteacht múinteoirí ionaid do bhunscoileanna aitheanta a mhéadú

Chuig: Údaráis Bhainistíochta Bunscoileanna Aitheanta, Scoileanna Speisialta, agus Príomhoifigigh Feidhmiúcháin na mBord Oideachais agus Oiliúna.

Tá an nóta seo mar bhreis ar na bearta a cuireadh i bhfeidhm agus a fógraíodh ar an 1 Samhain chun cuidiú le hinfhaighteacht bunmhúinteoirí ionaid a mhéadú.

Is mar thoradh ar theagmháil leanúnach idir an Roinn Oideachais agus na páirtithe leasmhara san oideachais maidir le ceisteanna a ardaíodh faoin deacracht a bhaineann le teacht ar mhúinteoirí ionaid do neamhláithreacht múinteoirí ag an am seo.

Cuireadh na socruithe breise sealadacha seo i bhfheidhm i gcomhthéacs COVID-19 chun cuidiú le hinfhaighteacht múinteoirí ionaid go dtí an briseadh lár téarma i mí Feabhra, nuair a dhéanfar athbhreithniú orthu

Léigh tuilleadh anseo…

Posted In Circulars, News


Deimhníonn an tAire Foley agus an tAire Donnelly socruithe do chóras nua chun tástáil antaiginí a dhéanamh ar dhlúth-theagmhálaithe nach bhfuil aon chomharthaí á léiriú acu i mbunscoileanna

Foilsithe 

Dheimhnigh an tAire Oideachais, Norma Foley TD, agus an tAire Sláinte, Stephen Donnelly TD, inniu na socruithe do chóras nua chun tástáil antaiginí a dhéanamh ar dhlúth-theagmhálaithe nach bhfuil aon chomharthaí á léiriú acu i mbunscoileanna agus na socruithe sin á ndéanamh ag FSS.

Tá an Roinn Oideachais agus FSS, agus iad ag obair i gcomhar leis an Roinn Sláinte, i ndiaidh clár a fhorbairt ina gcuirfear tástálacha antaiginí ar fáil do leanaí i bhfaighneog bhunscoile, i gcás go raibh tástáil PCR ag leanbh san fhaighneog agus gur braitheadh COVID-19.

I gcás go mbeidh dhá chás nó breis agus dhá chás deimhnithe de COVID-10 i rang, taobh istigh de thréimhse seacht lá, taobh amuigh d’fhaighneog aonair, déanfar tástáil antaiginí a thairiscint don rang iomlán.

Cuirfidh FSS na tástálacha chuig tuismitheoirí na leanaí…. Léigh tuilleadh anseo

Posted In Circulars, News


FÍSEÁN: ‘Financial Management Training for Boards of Management of Voluntary Secondary Schools’.

Dear Principal as Secretary to the Board of Management and Chairperson,

Please click here to access our video on ‘Financial Management Training for Boards of Management of Voluntary Secondary Schools’.

It is recommended that this video is shown at your next full board meeting.

Should you have any further queries in relation to financial governance, please contact us.

Financial Support Services Unit

Posted In Circulars, News