Circulars

An Foras Pátrúnachta / Archive by category "Circulars"

21.07.22 An t-eolas is déanaí

Na ciorcláin is déanaí

21 Meithmeah

22 Meithmeah

23 Meithmeah

24 Meithmeah

 Féach ar gach ciorclán anseo

 

Na foilseacháin is déanaí

17 Meithmeah

21 Meithmeah

24 Meithmeah

28 Meithmeah

 29 Meithmeah

Féach ar gach foilseacháin anseo

Na preasráitis is déanaí

27 Meithmeah

 28 Meithmeah

 29 Meithmeah

 30 Meithmeah

 04 Meithmeah

 18 Meithmeah

Féach ar gach preasráitis anseo

 

Is féidir leat An Roinn a leanúint ar Twitter ag@Education_Ire, agus https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-education/

Posted In Circulars, News


0036/2022: Athbhreithniú ar thuarastail & socruithe shaoire bhliantúil do rúnaithe scoile

Seo a leanas an Ciorclán ar ar thuarastail agus socruithe shaoire bhliantúil do rúnaithe scoile fostaithe i mbunscoileanna agus iarbhunscoileanna aitheanta.

Mar atá luaite in alt 4 den Chiorclán, tiocfaidh an bogadh go dtí an scála pá méadaithe ó 1 Meán Fómhair 2022. Iarrtar ar scoileanna anois an ráta pá agus saoire bhliantúil a bheadh i gceist má roghnaíonn rúnaí le bogadh go dtí na téarmaí agus coinníollacha nua a aithint agus chun iad siúd a chur in iúl don rúnaí ar féidir leo cinneadh feasach a dhéanamh ar na roghanna atá ar fáil.


0043/2022: Leithdháileadh post Príomhoide Cúnta 2022/2023

Iarrtar ar Bhoird Bhainistíochta/Bhoird Oideachais agus Oiliúna an tábla athbhreithnithe seo a thabhairt faoi deara le haghaidh leithdháileadh Príomhphost Cúnta.

Gabhann an Tábla athbhreithnithe seo in ionad Ciorclán 0025/2021agus beidh éifeacht leis na ceapacháin ón 01 Meán Fómhair 2022.

Ba chóir aon cheisteanna maidir leis an sceideal PF athbhreithnithe a chur chuig Rannóg na Leithdháiltí sa Roinn: primaryallocations@education.gov.ie


An Roinn Oideachais – 16 Meitheamh 2022

Ciorcláin

08 Meitheamh

13 Meitheamh

Féach ar gach ciorclán anseo

 

Foilseacháin

14 Meitheamh

 

Preasráitis

07 Meitheamh

Féach ar gach ciorclán anseo

Posted In Circulars, News


Nóta Eolais 0008/2022 ar Chiorcalán 0044/2019

Information Note for the Recruitment and Appointment Procedures for Teacher, Deputy Principal and Principal posts in Primary Schools during the school year 2022/2023

This Information Note replaces Information Note TC 0021/2021 on Circular 0044/2019. The following changes may be implemented by the Board of Management/ETB of recognised primary schools, to facilitate the timely recruitment of teaching staff and the appointment of Principal/Deputy Principal (open Competition). LÉIGH TUILLEADH…

Léigh ar shuíomh na Roinne an t-eolas seo


Eolas is Déanaí na Roinne (19 Beal – 02 Meith 2022)

Na foilseacháin is déanaí a foilsíodh ón 02 Meitheamh 2022

 26  Bealtaine

01 Meitheamh

 

Na preasráitis is déanaí a foilsíodh ón 02 Meitheamh 2022

19 Bealtaine

  26 Bealtaine

 31 Bealtaine

 01 Meitheamh

 

 Féach ar gach ciorcalán anseo


Soláthar oideachais do leanaí a thagann as an Úcráin

Tá an Rialtas tiomanta do fhreagra daonnúil a sholáthar chun fáilte a chur roimh dhaoine atá ag teitheadh ón gcogadh san Úcráin agus atá ag lorg cosanta in Éirinn.

Tá na céadta daoine ag teacht go hÉirinn gach lá as an Úcráin, agus is leanaí mórán acu.

Cheana féin, tá fáilte curtha ag roinnt scoileanna roimh leanaí agus roimh dhaoine óga as an Úcráin a tháinig chucu agus iad ag iarraidh clárú. Is mór ag an Aire bhur bhfreagairt thapa agus bhur bhfáilte.

D’fhéadfadh an t-eolas thíos a bheith úsáideach do phobail scoileanna ag an am seo. Tá an cás seo ag athrú i gcónaí, agus leanfaidh an Roinn ar aghaidh ag déanamh cumarsáide le scoileanna agus leis na comhpháirtithe oideachais sna seachtainí seo amach romhainn maidir leis an ábhar seo.

Tá acmhainní áisiúla eile don seomra ranga:

Beidh áiseanna ar fáil do scoileanna lán-Ghaeilge ó COGG go luath. Bí i dteagmháil linn le haon fhiosrúcháin eile ó thaobh oideachas a sholáthar do dhaltaí na hÚcráine i do scoil eolas@foras.ie

Posted In Circulars, News


FSSU: Eolas is déanaí (Beal/Meith)


Comhairliúchán ar an Athbhreithniú ar an bPlean Gníomhaíochta faoi Bhulaíocht

Bíodh Deis Labhartha Agat

Tá athbhreithniú á dhéanamh ag an Roinn Oideachais faoi láthair ar an bPlean Gníomhaíochta faoi Bhulaíocht agus ar na Nósanna Imeachta Frithbhulaíochta do Bhunscoileanna agus d’Iarbhunscoileanna.

Is mian linn a chinntiú go bhfuil an Plean Gníomhaíochta faoi Bhulaíocht agus na Nósanna Imeachta Frithbhulaíochta do Bhunscoileanna agus d’Iarbhunscoileanna éifeachtach chun cosc a chur ar an mbulaíocht agus chun dul i ngleic léi i scoileanna.

Mar chuid den obair seo, tá do chuid tuairimí á lorg ag an Roinn maidir le cad ba chóir a dhéanamh chun cosc a chur ar an mbulaíocht agus chun dul i ngleic léi inár scoileanna.

Tá cuireadh á thabhairt ag an Roinn duit chun aighneachtaí i scríbhinn a dhéanamh agus chun ceistneoir 15 nóiméad a chomhlánú mar chuid den phróiseas comhairliúcháin poiblí.

Ba mhaith linn cloisteáil ó

 • Leanaí
 • Daoine Óga
 • Tuismitheoirí
 • Baill foirne scoile (baill foirne neamhtheagaisc san áireamh)
 • Comhpháirtithe Oideachais
 • Eagraíochtaí
 • Daoine Aonair

Is féidir rochtain a dhéanamh ar an gcomhairliúchán ar an nasc seo a leanas: [external-link https://www.gov.ie/ga/comhairliuchan/athbhreithniu-ar-phlean-frith-bhulaiocht-do-scoileanna ]

https://www.gov.ie/ga/comhairliuchan/athbhreithniu-ar-phlean-frith-bhulaiocht-do-scoileanna/ ]

Beidh an chéim chomhairliúcháin ar oscailt ón 26 Bealtaine 2022 go dtí an 21 Meitheamh 2022

If you have any queries regarding this work please contact antibullying2022@education.gov.ie


Fógraíonn an tAire Foley glao le haghaidh iarratas ó scoileanna do Thionscnamh na nEalaíon san Oideachas – BLAST 2022

Tá cuireadh á thabhairt ag an Aire Oideachais, Norma Foley TD, inniu, do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna le hiarratas a dhéanamh ar thionscnamh nua de chuid na n-ealaíon san oideachas, BLAST 2022.

Is cúis áthais í don Aire Foley a dheimhniú go mbeidh BLAST – Na hEalaíona Beo a Thabhairt do Scoláirí agus do Mhúinteoirí – á reáchtáil in 2022 don dara huair. Le clár 2022, beidh níos mó ná 400 áit chónaithe ann do na healaíona nua san oideachas thar thréimhse na bliana.

Is é aidhm BLAST an t-am agus an spás a thabhairt do scoláirí ar fud na tíre, chun obair a dhéanamh le healaíontóir gairmiúil ar thionscadail chruthaitheacha, shamhlaíocha agus spraíúla.

Tá na ranganna nuálacha seo deartha agus forbartha idir an t-ealaíontóir, an múinteoir agus an scoil faoi chomhordú an líonra na nIonad Tacaíochta Oideachais in Éirinn (ITOÉ) de 21 ionad oideachais lánaimseartha.

Dúirt an tAire Foley: “Is cúis bróid í dom lainseáil BLAST 2022 a fhógairt, a thógann ar cé chomh maith agus a d’éirigh le Clár BLAST 2021.

“Nuair a lainseáil mé BLAST anuraidh, bhí súil agam go n-osclódh sé meonta agus croíthe ár leanaí trí thaithí agus deiseanna atá nua agus cruthaitheach a chur ar fáil dár leanaí agus dár lucht óige agus dár scoileanna. Léirigh an fhianaise le bliain anuas go bhfuil ár bpobail scoileanna tar éis glacadh le BLAST ní b’fhearr ná mar a measadh a bheadh.

“In 2021, bhí níos mó ná 480 áit chónaithe nua ealaíona san oideachas i níos mó ná 480 scoil de bharr BLAST, a chinntigh go raibh níos mó ná 12,000 scoláire in ann tairbhe a bhaint as an taithí seo in éineacht leis na múinteoirí agus na scoileanna. Chlúdaigh roinnt de na healaíontóirí oilte ar fáil do na scoileanna ábhair ar nós na hilmheáin, an mhíealaín, mósáicí, dealbhóireacht ghloine dhaite/bheochana agus an tabhealaín.

“Léirigh BLAST gur timpeallacht iontach í an scoil le go mbeidh taithí nua agus éagsúil ag na leanaí, le cairde nua a dhéanamh, le bheith cruthaitheach agus an rud is tábhachtaí ná go mbeidh spraoi acu agus iad ag foghlaim.

“Is cúis áthais dom freisin lógó nua BLAST a lainseáil, tar éis comhórtais náisiúnta a bheith ann. Roghnaigh painéal moltóirí an lógó a bhuaigh lena n-áirítear Louis Walsh agus Brenda Dermody d’Ollscoil Teicneolaíochta, Baile Átha Cliath. Is iontráil chruthaitheach agus phraiticiúil é an lógó a bhuaigh, agus déanann sé éacht mór trí bheocht a chur sna gnéithe éagsúla de na foláirimh, i gcomhréir le spiorad BLAST. Comhghairdeas as an méid a rinne Lily Fleming de Rang a 6 Bunscoil Rinn An Chabhlaigh, Rushbrooke, An Cóbh, Co. Chorcaí

“Gheobhaidh Lily ceamara go-pro, agus tá glactha anois dá lógó mar an lógó oifigiúil do BLAST. Tá súil agam go mbainfidh siad taitneamh as é a fheiceáil ar fud ghníomhaíochtaí BLAST amach anseo!”.

Roghnaíodh an iontráil a bhuaigh as níos mó ná 1,411 iontráil ó bhunscoileanna agus ó iar-bhunscoileanna ar fud na hÉireann. Fuair ceathrar a tháinig sa dara háit ardmholadh ó na moltóirí as a n-iontrálacha. Gheobhaidh na hiontrálaithe ar fad teastas BLAST.

Bhí an dara háit

 • Tayla–Jae Morcombe , Mercy Mounthawk Secondary School, Mouthhawk, Tralee Co. Kerry
 • Louise Corry Galvin, St. Joseph’s Secondary School, Spanish Point Co. Clare
 • Szymon Krzyzanowski, Wexford CBS, Thomas St. Co. Wexford
 • Grace Hilliard, Coláiste Eoin, Hacketstown, Co. Carlow
 • Julia Bartecka , Holy Family Secondary School , Newbridge Co. Kildare

Conas a oibreoidh tionscnamh Cónaithe BLAST na nEalaíon san Oideachas?

An tIonad Oideachais

Déanfaidh scoileanna iarratas ar chlár cónaithe BLAST na nEalaíon san Oideachas chuig an ionad oideachais lánaimseartha atá ina gceantar. Déanfar clár na n-ealaíontóirí faofa i ngach ionad oideachais a eagrú de réir ealaíontóra agus disciplín, beidh an taithí oiliúna ábhartha atá ag teastáil agus atá faofa san áireamh, samplaí d’obair a rinneadh cheana agus samplaí de thaithí ábhartha nó ghaolmhar i gcomhthéacs oideachais agus pobail.

An tEalaíontóir

Beidh ealaíontóirí as aon disciplín ealaíonta atá oilte i gcomhpháirtíocht chun obair i scoileanna cláraithe le gach ceann den 21 ionad oideachais lánaimseartha. San áireamh sna disciplíní ealaíonta tá na hamharc-ealaíona, an cheardaíocht, ceol, damhsa, drámaíocht, litríocht agus scannánaíocht. Déanfar na disciplíní cruthaitheacha a leathnú de réir mar a fhorbraíonn Clár Cónaithe BLAST sna blianta amach romhainn.

Beidh na healaíontóirí ar an gClár Ealaíontóirí Faofa oilte roimhe seo agus beidh siad tar éis páirt a ghlacadh i gcláir chónaithe scoileanna faoin FGL um Chomhpháirtíocht Múinteoirí-Ealaíontóirí agus tionscnamh Cónaithe nó na hEalaíona i gClár na Sraithe Sóisearaí atá faofa ag an Roinn Oideachais agus faoina treoir. Tá na healaíontóirí oilte agus cláraithe faoi láthair ar an gClár Ealaíontóirí Faofa Ar Líne atá á bhainistiú ag líonra na n-ionad tacaíochta oideachais go náisiúnta. Lorgóidh an t-ionad oideachais Imréiteach na nGardaí d’ealaíontóirí le haghaidh na n-iarratas scoile a n-éiríonn leo. Eagróidh an t-ionad oideachais go n-íocfar an t-ealaíontóir freisin, a bhainfidh níos mó den ualach riaracháin a bhíonn ar mhúinteoirí agus ar scoileanna.

An Scoil

Ní mór do na scoileanna a bheith i gceantar an ionaid oideachais lánaimseartha áitiúil. Ní féidir le scoileanna ach iarratas amháin a chur isteach.

Spreagann an tionscnamh seo iad seo a leanas:

 • Scoileanna, bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna, nach raibh an deis acu le déanaí páirt a ghlacadh ina leithéid de thionscnaimh chruthaitheacha.
 • Scoileanna a thugann tacaíocht don chuimsiú agus do rannpháirtíocht mhéadaithe na n-ealaíon san oideachas le scoláirí as cúlraí faoi mhíbhuntáiste agus le scoláirí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais (SEN) acu.
 • Scoileanna a bhfuil cuntas teiste acu sa chomhpháirtíocht múinteoirí-ealaíontóirí ag obair sa seomra ranga agus sa scoil.
 • Tiomantas na scoile uile don tionscadal, ach níl sé riachtanach go n-oibríonn na ranganna ar fad leis an ealaíontóir.
 • Ba chóir go gcuirfeadh na tionscadail san áireamh curaclaim ábhartha na scoile de réir mar is cuí agus díriú ar an bpróiseas.

Maoiniú Chlár Cónaithe BLAST na nEalaíon san Oideachas:

Is é táille an ealaíontóra €1,000 do gach clár cónaithe, atá maoinithe ag an Roinn Oideachais trí gach ionad oideachais. Íocfaidh an t-ionad oideachais an t-ealaíontóir. Déanfar an t-ealaíontóir a mhaoiniú ar feadh 20 uair an chloig theagmhála, chomh maith le 6 uair an chloig le haghaidh am pleanála/forbartha/athbhreithnithe. Is féidir cláir chónaithe mhaoinithe atá faofa a chur i gcrích i rith na bliana acadúla, ag tosú i mí Deireadh Fómhair 2022.

Tá tacaíocht á fáil ag an tionscnamh seo ó líonra n-ionad oideachais ITOÉ, FGL um Chomhpháirtíocht Múinteoirí-Tuismitheoirí, na hEalaíona sa tSraith Shóisearach, Clár um Rannpháirtíocht Chruthaitheach an NAPD agus Tairseach na nEalaíon san Oideachas.

Beidh tuilleadh eolais maidir le BLAST, na treoirlínte agus an fhoirm iarratais ar fáil ó Gov.ie/blast agus ó shuíomhanna gréasáin na n-ionad oideachais áitiúil (21 ionad lánaimseartha). Osclóidh an próiseas iarratais ar an 25ú Bealtaine 2022 agus dúnfaidh sé ar an 30ú Méan Fómhair 2022.

Posted In Circulars, News