An Fhoireann

An Foras Pátrúnachta / Archive by category "An Fhoireann"

0036/2022: Athbhreithnaithe do Rúnaithe

Seo a leanas an Ciorclán ar ar thuarastail agus socruithe shaoire bhliantúil do rúnaithe scoile fostaithe i mbunscoileanna agus iarbhunscoileanna aitheanta.

Mar atá luaite in alt 4 den Chiorclán, tiocfaidh an bogadh go dtí an scála pá méadaithe ó 1 Meán Fómhair 2022. Iarrtar ar scoileanna anois an ráta pá agus saoire bhliantúil a bheadh i gceist má roghnaíonn rúnaí le bogadh go dtí na téarmaí agus coinníollacha nua a aithint agus chun iad siúd a chur in iúl don rúnaí ar féidir leo cinneadh feasach a dhéanamh ar na roghanna atá ar fáil.


0043/2022: Príomhoide Cúnta 2022/23

Iarrtar ar Bhoird Bhainistíochta/Bhoird Oideachais agus Oiliúna an tábla athbhreithnithe seo a thabhairt faoi deara le haghaidh leithdháileadh Príomhphost Cúnta.

Gabhann an Tábla athbhreithnithe seo in ionad Ciorclán 0025/2021agus beidh éifeacht leis na ceapacháin ón 01 Meán Fómhair 2022.

Ba chóir aon cheisteanna maidir leis an sceideal PF athbhreithnithe a chur chuig Rannóg na Leithdháiltí sa Roinn: primaryallocations@education.gov.ie


Nóta Eolais 0008/2022 ar Chiorcalán 0044/2019

Information Note for the Recruitment and Appointment Procedures for Teacher, Deputy Principal and Principal posts in Primary Schools during the school year 2022/2023

This Information Note replaces Information Note TC 0021/2021 on Circular 0044/2019. The following changes may be implemented by the Board of Management/ETB of recognised primary schools, to facilitate the timely recruitment of teaching staff and the appointment of Principal/Deputy Principal (open Competition). LÉIGH TUILLEADH…

Léigh ar shuíomh na Roinne an t-eolas seo


Eolas is Déanaí: 19 Beal – 02 Meith 22

Na foilseacháin is déanaí a foilsíodh ón 02 Meitheamh 2022

 26  Bealtaine

01 Meitheamh

 

Na preasráitis is déanaí a foilsíodh ón 02 Meitheamh 2022

19 Bealtaine

  26 Bealtaine

 31 Bealtaine

 01 Meitheamh

 

 Féach ar gach ciorcalán anseo


FSSU: Eolas is déanaí (Beal/Meith)


FOLÚNTAS: Gaelscoil Charraig na Siuire

Is scoil de chuid An Foras Pátrúnachta í Gaelscoil Charraig na Siúire. Tá éiteas caitliceach ag an scoil agus tá sároideachas trí Ghaeilge á fháil ag daltaí na scoile. Beidh an scoil ag bogadh isteach ina foirgneamh buan ar na mallaibh.

Beidh roghnú an duine rathúil bunaithe ar cheithre inniúlacht atá ar aon dul leis an gCreat Cáilíochta um Cheannaireacht agus Bainistíocht:

 • Teagasc agus Foghlaim a Threorú
 • An eagraíocht a bhainistiú
 • Forbairt scoile a threorú
 • Inniúlacht cheannaireachta a fhorbairt

Is deis ar leith don té a cheapfar a (h)oidhreacht féin a chruthú i scoil a bhfuil fás i ndán di i bhfoirgneamh úr nua. Beifear ag súil leis go mbeidh tuiscint agus taithí ag iarratasóirí ar na dúshláin bhainistíochta a thagann leis an ról mar aon le fís a bheith acu maidir leis na deiseanna.

Glacfar le hiarratais ar ríomhphost amháin go dtí 4pm, 7 Meitheamh 2022. Táthar ag súil leis go mbeidh na hagallaimh ar siúl Dé Céadaoin 15 Meitheamh.

Tuilleadh eolais ar EducationPosts.ie


Plean Gníomhaíochta faoi Bhulaíocht

Bíodh Deis Labhartha Agat

Tá athbhreithniú á dhéanamh ag an Roinn Oideachais faoi láthair ar an bPlean Gníomhaíochta faoi Bhulaíocht agus ar na Nósanna Imeachta Frithbhulaíochta do Bhunscoileanna agus d’Iarbhunscoileanna.

Is mian linn a chinntiú go bhfuil an Plean Gníomhaíochta faoi Bhulaíocht agus na Nósanna Imeachta Frithbhulaíochta do Bhunscoileanna agus d’Iarbhunscoileanna éifeachtach chun cosc a chur ar an mbulaíocht agus chun dul i ngleic léi i scoileanna.

Mar chuid den obair seo, tá do chuid tuairimí á lorg ag an Roinn maidir le cad ba chóir a dhéanamh chun cosc a chur ar an mbulaíocht agus chun dul i ngleic léi inár scoileanna.

Tá cuireadh á thabhairt ag an Roinn duit chun aighneachtaí i scríbhinn a dhéanamh agus chun ceistneoir 15 nóiméad a chomhlánú mar chuid den phróiseas comhairliúcháin poiblí.

Ba mhaith linn cloisteáil ó

 • Leanaí
 • Daoine Óga
 • Tuismitheoirí
 • Baill foirne scoile (baill foirne neamhtheagaisc san áireamh)
 • Comhpháirtithe Oideachais
 • Eagraíochtaí
 • Daoine Aonair

Is féidir rochtain a dhéanamh ar an gcomhairliúchán ar an nasc seo a leanas: [external-link https://www.gov.ie/ga/comhairliuchan/athbhreithniu-ar-phlean-frith-bhulaiocht-do-scoileanna ]

https://www.gov.ie/ga/comhairliuchan/athbhreithniu-ar-phlean-frith-bhulaiocht-do-scoileanna/ ]

Beidh an chéim chomhairliúcháin ar oscailt ón 26 Bealtaine 2022 go dtí an 21 Meitheamh 2022

If you have any queries regarding this work please contact antibullying2022@education.gov.ie


Deonú leabhair 2022

Tá maoiniú aon uaire de €20 milliún á chur ar fáil sna seachtainí seo amach romhainn chun go mbeidh ar chumas na mbunscoileanna agus na n-iar-bhunscoileanna go léir sa Scéim Saoroideachais leabhair, closleabhair agus meáin eile a cheannach chun na taiscí d’acmhainní litearthachta atá acu cheana féin a fheabhsú. Léigh tuilleadh anseo…


BEALTAINE 2022: Eolas is déanaí FSSU


FOLÚNTAS: Gaelscoil Uí Chéadaigh

Folúntas do Phríomhoide i nGaelscoil Uí Chéadaigh, Bóthar Vevay, Bré, Cill Mhantán, A98 YH48 https://www.gaelscoiluicheadaigh.ie

Beidh roghnú an iarratasóra rathúil bunaithe ar cheithre inniúlacht atá ar aon dul leis an gCreat Cáilíochta um Cheannaireacht agus Bainistíocht:

 • Teagasc agus Foghlaim a Threorú
 • An eagraíocht a bhainistiú
 • Forbairt scoile a threorú
 • Inniúlacht cheannaireachta a fhorbairt

An dáta tosaigh ná an 1 Meán Fómhair nó nuair a chomhlíonann an iarratasóir rathúil fógra éigeantach. Is scoil pháiste-lárnach í Gaelscoil Uí Chéadaigh.

Beidh duine fuinniúil, díograiseach, cineálta agus éifeachtach ag teastail chun an scoil a rith, ag tógáil ar an mbunchloch láidir atá leagtha. Ceannaire seasmhach, neamhspleách, le dea-bhreithiúnas a bheidh sa té a cheaptar. Duine atá tiománta do fhorbairt iomlán na bpáistí, d’fhoghlaim agus d’fhorbairt na foirne agus na clainnte a oibrionn leo agus don Ghaelscolaíocht.

Spriocdháta d’iarratais: Luan, 16ú Bealtaine

 • Fógra ar Education Posts: anseo
 • Foirm iarratais: anseo