The M. Ed in Irish Medium Education in Mary Immaculate College in 2014 -2016An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge i gColáiste Mhuire gan Smál 2014-2016

Jill Mc Mahon

26/05/2014

Uncategorized

An M.Ed in Irish Medium Education, a post-graduate programme, will commence in Mary Immaculate College, Limerick, in September 2014. The main focus of this programme, M.Ed in Irish Medium Education, will be on pedagogics, the theory of bilingual immersion school and the bilingual policy and will be specifically referenced for the necessary professional development of the linguistic capacity of teachers in Irish medium schools and schools of Gaeltacht regions.

This combined educational program will be available on a part time bases over a two year academic period. The course will be available online or on weekends – Friday 6.30 pm- 9.30 pm and Saturday 9.30 am-12.30 pm.

The course will be available on a learning guide hours bases, the weekend and online seminars will have practical experience and summer schools. There will be important international research, the results and issues within the field of bilingual immersion education will be discussed among the students of the programme.

Twenty people will be accepted on the course in the 2014/2015 academic year. Applications are accepted now until the 20th of June 2014.
Informal inquiries are welcome prior to submission of application. For more information, contact Dr T.J. Ó Ceallaigh, Course Coordinator or The collage central applications office on the details below:

Dr T.J. Ó CEALLAIGH

Course Coordinator

The Department of Languages, Literacy and Mathematics education

Mary Immaculate Collage,

Limerick University,

South Circular Road,

Limerick,

Ireland.

T +353 61 204325

R tj.oceallaigh@mic.ul.ie

Central application Office

Mary Immaculate Collage,

Limerick University,

South Circular Road,

Limerick,

Ireland.

T +353 61 204325

E admissions@mic.ul.ie

Beidh an clár iarchéime, An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge curtha ar fáil arís i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach, i Meán Fómhair 2014. Sa clár seo, An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge, díreofar ar oideolaíocht agus teoiric an tumoideachais agus an dátheangachais ag tagairt go sonrach do riachtanais um fhorbairt ghairmiúil agus d’inniúlachtaí teangeolaíochta na múinteoirí i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge.

Beidh an clár cumaisc foghlama seo curtha ar fáil ar bhonn páirtaimseartha thar thréimhse dhá bhliain acadúla. Cuirfear an clár ar fáil ar líne agus ar láthair ag an deireadh seachtaine – 6.30i.n. – 9.30i.n. ar an Aoine agus 9.30r.n. – 12.30i.n. ar an Satharn.

Beidh an clár curtha ar fáil ar bhonn uaireanta foghlaim-threoraithe , seimineár ar líne agus ar láthair, taithí phraiticiúil agus scoil samhraidh. Beidh taighdeoirí tábhachtacha idirnáisiúnta i láthair agus pléifidh siad torthaí agus saincheisteanna nua i réimse an tumoideachais, an oideachais dhátheangaigh agus eile leis na mic léinn le linn an chláir.

Glacfar suas le fiche duine ar an gclár sa bhliain acadúil 2014/2015. Glacfar le h-iarrataisí ón lá inniu suas go dtí 20 Meitheamh 2014.
Cuirfear fáilte mhór roimh phlé neamhfhoirmeálta roimh iarratas a chur isteach. Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le Dr. T.J. Ó Ceallaigh, Comhordaitheoir an Chláir nó le lár-oifig iontrála an choláiste ag na sonraí thíos:

Dr T.J. Ó CEALLAIGH


An Roinn Teanga, Litearthachta agus Matoideachais

Coláiste Mhuire Gan Smál

Ollscoil Luimnigh

An Cuarbhóthar Theas, Luimneach, Éire.

T +353 61 204325

R tj.oceallaigh@mic.ul.ie

LÁR-OIFIG IONTRÁLA

Coláiste Mhuire Gan Smál

Ollscoil Luimnigh

An Cuarbhóthar Theas, Luimneach, Éire.

T +353 61 204348/204929

R admissions@mic.ul.ie