[:en]School Accounting Year[:GA]An Bhliain Chuntasaíochta i Scoileanna[:]

foras_administrator

21/02/2018

Uncategorized

[:en]
The School Accounting Year
Circular No. 0060/2017 states that schools will be required to submit accounts to the FSSU in
respect of the 2018/19 school year.
Accounts must be submitted in the prescribed format by the end of February 2020 and
annually thereafter.
We have received a number of calls in relation to the school accounting year.
The accounting year must be in line with the academic year and run from 1st September to
31st August.
If your school does not currently run your school accounting year to these dates, then an
adjustment should be made this year. This can be done by running a shorter or longer
accounting year so that it ends on 31st of August 2018. This will bring the school accounting
year into line with FSSU and Department of Education and Skills requirements.
Current Year Correction Total months
Example 1 1st Jul 17 – 30th Jun 18 1st Jul 17 – 31st Aug 18 14 months
Example 2 1st Jan 18 – 31st Dec 18 1st Jan 18 – 31st Aug 18 8 months
Please bring this Financial Guideline to the attention of the Board of Management and your
external Accountant.
If you need any further information, please email primary@fssu.ie or phone
01 910 4020
Financial Support Services Unit

[:GA]
An Bhliain Chuntasaíochta do Scoileanna
Leagtar síos i gCiorclán Uimh. 0060/2017 go n-éileofar ar scoileanna cuntais a chur faoi bhráid
an FSSU i leith scoilbhliain 2018/19.
Ní mór na cuntais a chur isteach san fhormáid ordaithe faoi dheireadh mhí Feabhra 2020,
agus go bliantúil ina dhiaidh sin.
Tá roinnt mhaith glaonna faighte againn maidir leis an mbliain chuntasaíochta do scoileanna.
Ní mór don bhliain chuntasaíochta a bheith ar aon dul leis an mbliain acadúil, .i. ón 1 Meán
Fómhair go dtí an 31 Lúnasa.
Mura bhfuil bliain chuntasaíochta do scoile ag teacht leis na dátaí sin, ba chóir í a choigeartú
i mbliana. Is féidir déanamh amhlaidh ach an bhliain chuntasaíochta a dhéanamh níos giorra
nó níos faide ionas go gcríochnóidh sí ar an 31 Lúnasa 2018. Cuirfear bliain chuntasaíochta
do scoile ar aon dul le riachtanais an FSSU agus na Roinne Oideachais agus Scileanna ar an
gcaoi sin.
An Bhliain Reatha Ceartú Líon na
míonna
Sampla 1 1 Iúil 17 – 30 Meitheamh
18
1 Iúil 17 – 31 Lúnasa 18 14 mhí
Sampla 2 1 Eanáir 18 – 31 Nollaig
18
1 Eanáir 18 – 31 Lúnasa 18 8 mí
Cuir an Treoirlíne Airgeadais seo ar a súile don Bhord Bainistíochta agus do do Chuntasóir
seachtrach.
Má bhíonn tuilleadh eolais uait, cuir r-phost chuig primary@fssu.ie nó cuir glao ar
01 910 4020
An tAonad um Sheirbhísí Tacaíochta Airgeadais (FSSU)

[:]