28/01/16 – SEAI energy use in schools 28/01/16 – SEAI úsáid fuinnimh i scoileanna

Jill Mc Mahon

28/01/2016

Uncategorized

As this is a story for our schools, it is only available in Irish.

Ceardlanna do scoileanna um Monatóireacht a Dhéanamh ar Úsáid Fuinnimh agus í a Thuairisciú      

Arbh eol duit go bhfuil oibleagáid reachtúil ar gach Comhlacht Poiblí, scoileanna san áireamh, monatóireacht a dhéanamh ar úsáid fuinnimh agus í a thuairisciú? Sa Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Éifeachtúlacht Fuinnimh go 2020, tugtar sprioc don Earnáil Phoiblí éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú faoi 33% agus ceannaireacht a thabhairt le dea-shampla. Ceanglaítear ar chomhlachtaí san earnáil phoiblí, scoileanna san áireamh, tuairisc bhliantúil a thabhairt ar a gcuid úsáid fuinnimh agus ar na gníomhartha atá glactha acu chun an t-ídiú a laghdú de réir Ionstraim Reachtúil 426 de 2014

Conas a dhéanfaidh scoileanna monatóireacht agus tuairisciú? 

Bainistíonn Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI) an próiseas Monatóireachta agus Tuairiscithe thar ceann na Roinne Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha. Chomh maith leis sin, déanann sé óstáil ar chóras ar líne chun cabhrú le Boird Bhainistíochta scoile comhlíonadh a dhéanamh ar an oibleagáid reachtúil ar gach comhlacht poiblí úsáid fuinnimh a thuairisciú (Ionstraim Reachtúil 426 de 2014). Mar fhreagairt don aiseolas luachmhar a fuarthas ó scoileanna sa chéad bhliain tuairiscithe, tá comhéadan nua do scoileanna go sonrach á fhorbairt le haghaidh an chórais ar líne chun an próiseas tuairiscithe a shimpliú agus a chuíchóiriú. Is féidir le scoileanna faisnéis aitheantais logála isteach a iarraidh ach ríomhphost a sheoladh chuig mandr@seai.ie, agus uimhir rolla na scoile á lua acu (más rud é gur logáil an scoil isteach anuraidh, beifear in ann an fhaisnéis aitheantais a úsáideadh ansin a úsáid).

 

Cén uair is féidir tuairisciú

Osclófar an córas Monatóireachta agus Tuairiscithe ag www.seai.ie/PublicSectorReporting do scoileanna le haghaidh tuairisciú an 22 Feabhra 2016. Is é an 29 Aibreán 2016 an spriocdháta le haghaidh sonraí faoi úsáid fuinnimh agus sonraí gaolmhara a chur isteach.

 

Ceardlanna oiliúna

Beidh cabhair á tabhairt an uair seo arís ag Cumann Bainistíochta na mBunscoileanna Caitliceacha (CPSMA) don SEAI le haghaidh ceardlanna oiliúna monatóireachta agus tuairiscithe a phleanáil agus a riar. Cuirfear na ceardlanna ar siúl in Ionaid Oideachais timpeall na tíre i mí Feabhra agus i mí an Mhárta 2016. Beidh na ceardlanna ar oscailt do na bunscoileanna, na scoileanna speisialta agus na hiar-bhunscoileanna go léir sa tír. Is é aidhm na gceardlann comhlíonadh iomlán na reachtaíochta a éascú agus cabhrú le húsáideoirí na nithe seo a dhéanamh:

  • A fhoghlaim conas an córas ar líne nua monatóireachta agus tuairiscithe a úsáid
  • A fhoghlaim conas úsáid fuinnimh a thuairisciú go rathúil
  • Tuairisciú a dhéanamh ar na bearta a rinneadh chun úsáid a laghdú
  • Na gnéithe den chóras ar líne agus na buntáistí a bhaineann leis a thuiscint
  • Bualadh le piaraí ó scoileanna eile atá ag tabhairt faoin bpróiseas

 

Déan teagmháil leis an CPSMA ag JMoran@cpsma.ie  chun áit i gceardlann a chur in áirithe

23 Feabhra, Ionad Oideachais an Chláir

3 Márta, Ionad Oideachais Loch Garman

23 Feabhra, Ionad Oideachais Luimnigh

8 Márta, Ionad Oideachais na Gaillimhe

24 Feabhra, Ionad Oideachais Chorcaí

8 Márta, Ionad Oideachais Chorcaí Thiar

24 Feabhra, Ionad Oideachais Shligigh

9 Márta, Ionad Oideachais Chill Dara

25 Feabhra, Ionad Oideachais Dhún na nGall

9 Márta, Ionad Oideachais Átha Luain

25 Feabhra, Ionad Oideachais Phort Láirge

10 Márta, Ionad Oideachais Chill Chainnigh

1 Márta, Ionad Oideachais Dhroim Conrach

10 Márta, Ionad Oideachais na Carraige Duibhe

1 Márta, Ionad Oideachais Laoise

5 Aibreán, Ionad Oideachais Mhuineacháin

2 Márta, Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar

5 Aibreán, Ionad Oideachais Chora Droma Rúisc

2 Márta, Ionad Oideachais Mhaigh Eo

6 Aibreán, Ionad Oideachais na hUaimhe

3 Márta, Ionad Oideachais Thrá Lí

 

  • Déan teagmháil leis an CPSMA ag JMoran@cpsma.ie chun clárú le haghaidh ceardlann oiliúna
  • I gcás gach ceiste eile a bhaineann le Monatóireacht agus Tuairisciú, déan teagmháil leis an deasc chabhrach ach ríomhphost a sheoladh chuig mandr@seai.ie nó glao a chur ar 01-8082012

Chun sonraí a fháil faoi Mhonatóireacht agus Tuairisciú, téigh chuig www.seai.ie/PublicSectorReporting