24/11/14 An Foras schools take part in ‘Gaeilge 24’24/11/14 Glacann scoileanna an Fhorais páirt in ‘Gaeilge 24’

foras_administrator

25/11/2014

Uncategorized

 

Congratulations to all of the schools and students who took part in 'Gaeilge 24' recently. Photographs from Gaelscoil Chill Dara, Gaelcholáiste Chill Dara and Coláiste Ghlór na Mara can be seen below.

More than 20,000 students all over the country took part in the Gaeilge24 challenge this year on 11th November – speaking Gaeilge non stop for a full 24 hours. This is the third year it has taken place and this year saw more people than ever taking part. Pupils from every county in the country were speaking only Gaeilge for the day in school, at home, in shops, with their friends and with their families.

This challenge is a great way to encourage school pupils and the general public to use the language more often in their everyday lives. Gaeilge24 normalises the language. It was the participants themselves who spread Gaeilge wherever they went, urging others to speak Gaeilge with them and support them by using their own cúpla focal throughout the day.

This year saw a certain emphasis on Gaeilge on social media – it’s worth following #Gaeilge24 on twitter to see the reactions and thoughts of the people taking part, state minister Joe McHugh included.

According to all the feedback, the school pupils really enjoyed the day. A couple of schools managed to organise Gaelach tours for the day, to ensure that only Gaeilge would be spoken by the students. Other schools like Gaelscoil Chill Dara did a “sleepover” in the school to achieve the full 24 hours.

Not only were school pupils in Ireland taking part in the challenge – there was interest worldwide, with a group from Toronto University in Canada taking part as well, and one lone person in Australia who was determined to complete the challenge on his own!.

Aodhán Ó Deá, Development Director at Conradh na Gaeilge, said:

“We’re delighted with the incredible growth the challenge has shown, with 20,000 taking part this year. It’s clear the pupils wanted to speak Gaeilge for the day, and the challenge is a great way to show them that they can do it.

We sent thousands of t shirts to pupils all over the country, from them to wear them on the day and draw attention to the challenge. We’re very happy that State Minister McHugh took part as well – I’m certain Joe and the other 20,000 who took part in Gaeilge 24 this year enjoyed and benefited from speaking Gaeilge for 24 hours!”

Minister for Gaeltacht Affairs, Joe McHugh, said at the launch of the challenge:

I was happy to take part in this inspiring challenge organised by Conradh na Gaeilge. I strongly believe that there’s no better way to learn the language than to speak it.”

 

Comhghairdeas leis na scoileanna agus mhic léinn ar fad a ghlac páirt ann. Tá pictiúir ó Ghaelscoil Chill Dara, Gaelcholáiste Chill Dara agus Coláiste Ghlór na Mara le feiceáil thíos.

Ghlac breis is 20,000 dalta ó fud fad na tíre páirt sa dúshlán Gaeilge24 i mbliana ar 11 Samhain- ag labhairt Gaeilge gan stad ar feadh 24 uair a chloig. Is í seo an tríú bliain deGaeilge24 agus bhí níos mó daoine ná riamh ag glacadh páirte ann i mbliana. Bhí daltaí ó gach uile contae sa tír ag labhairt i nGaeilge amháin ar feadh an lae ar fad ar scoil, sa bhaile, ag na siopaí, lena gcairde agus lena muintir.

Bealach iontach is ea é an dúshlán seo le daltaí scoile agus an pobal mór a spreagadh leis an teanga a labhairt níos minice ina saoil. Tá an Ghaeilge á normalú tríd an dúshlán seo. Is iad na rannpháirtithe féin a bhí ag scaipeadh na Gaeilge pé áit ina raibh siad, ag spreagadh daoine eile le labhairt leo i nGaeilge agus ag tacú leo lena gcuid cúpla focal féin a úsáid tríd an lá. 

I mbliana bhí béim faoi leith ar úsáid na meáin sóisialta as Gaeilge- Is fiú #Gaeilge24 a leanúint ar twitter le blaiseadh a fháil ó na daoine éagsúla a bhí ag glacadh páirte, an tAire Stáit Joe McHugh ina measc.


De réir gach aiseolas thaitin an lá go mór le na daltaí scoile. D’éirigh le cúpla scoil turas Gaelach a eagrú ar an lá le cinnte a dhéanamh nach mbeidh ach Gaeilge á labhairt. Rinne scoileanna eile ar nós Gaelscoil Chill Dara “codladh thar oíche” ar scoil leis an 24 uair a bhaint amach trí Gaeilge amháin. 

Ní amháin go raibh daltaí scoile in Éireann páirteach sa dúshlán- bhí spéis ag grúpaí ar fud an domhain le grúpa ó Ollscoil Toronto i gCeanada páirteach freisin agus duine amháin san Astráil a bhí tiomanta leis an dúshlán a chríochnú ina aonar fiú!
 

Arsa Aodhán Ó Deá, Stiúrthóir Forbartha Chonradh na Gaeilge:

Táimid an sásta leis an fás dochreidte atá tagtha ar an dúshlán seo le 20,000 páirteach i mbliana. Is léir go raibh na daltaí scoile ag iarraidh Gaeilge a labhairt ar an lá agus is bealach iontach é an dúshlán seo le taispeáint dóibh gur féidir é a dhéanamh. 

Sheolamar na mílte t-léine amach go daltaí ar fud an oileáin i mbliana le caitheamh ar an lá agus aird a tharraingt ar an dúshlán. Tá muid an-sásta gur ghlac an tAire Stáit McHugh leis an dúshlán freisin – táim cinnte gur bhain Joe agus an 20,000 duine eile atá ag ghlac páirt i nGaeilge 24 i mbliana an-taitneamh agus tairbhe as an nGaeilge a labhairt ar feadh 24 uair a chloig!”

Arsa an tAire Stáit do Gnóthaí Gaeltachta, Joe McHugh ag seoladh an dúshláin. “Bhí mé breá sásta glacadh leis an dúshlán spreagúil seo ó Chonradh na Gaeilge.  Creidim go láidir nach bhfuil bealach níos fearr leis an teanga a fhoghlaim ná í a labhairt.”