22/05/15 Official school opening for Gaelscoil Éadan Doire22/05/15 Oscailt oifigiúil scoil nua Gaelscoil Éadan Doire

Jill Mc Mahon

27/05/2015

Uncategorized

An Foras Pátrúnachta and all at Gaelscoil Éadan Doire are delighted that the new school has officially opened.

 

The school patron of Gaelscoil Éadan Doire, An Foras Pátrúnachta, welcomes the official opening of the new building for the school. General Secretary of An Foras Pátrúnachta, Caoimhín Ó hEaghra, spoke about this great news, “We would like to congratulate everyone who has been involved with the school since its establishment in ensuring it would be a school of first class education. Recognition and gratitude is due to the school’s principal, Póla Ní Chinnsealaigh, the founding committee, the Board of Management, the staff, pupils and teachers. Not only have they benefitted the community in their area but they have worked to benefit Irish-medium education and the Irish language.”

An Foras Pátrúnachta is the only patron that was founded to promote Irish-medium education. In addition to that, schools under An Foras Pátrúnachta have achieved a particular status and recognition for the nurturing, conserving and promoting of the Irish language. Ó hEaghra said, “This is a significant development that recognises the huge demand throughout the country for Irish-medium education. The demand is increasing every year.”

Gaelscoil Éadan Doire opened in 2008 in temporary accommodation. Six years after it was announced that a new building would be built for them, the school has opened at a cost of €2 million. The new building boasts eight classrooms, ten learning support rooms, a hall, a library and two yards. The children say there is no comparison between the two places.

Other Irish-medium schools under An Foras Pátrúnachta hope the same decision will soon be made by the Department of Education on their school accomodation. Ó hEaghra said, “The Department of Education is due gratitude for recognising this demand for Irish-medium education & suitable accomodation. There are other Irish-medium primary schools under An Foras Pátrúnachta which are still awaiting this same positive announcement.”

“This is a new era for us now”, said principal of the school Póla Ní Chinnsealaigh.

 

GSA

Tá an-áthas ar An Foras Pátrúnachta agus ar mhuintir Ghaelscoil Éadan Doire go bhfuil an scoil nua ag oscailt go hoifigiúil.

Cuireann An Foras Pátrúnachta, pátrún scoile Ghaelscoil Éadan Doire, fáilte mhór roimh oscailt oifigiúil an scoil nua. Labhair Ard-Rúnaí An Foras Pátrúnachta, Caoimhín Ó hEaghra faoin dea-scéal, “Ba mhaith linn comhghairdeas ó chroí a dhéanamh le gach duine bainteach leis an scoil a chinntigh ó bunaíodh é gur scoil den chéad scoth a bheadh ann. Tá aitheantas agus buíochas le dul do Phríomhoide na scoile, Póla Ní Chinnsealaigh, an coiste bunaithe, an Bord Bainistíochta, an fhoireann, daltaí agus tuismitheoirí. Ní hamháin gur ar leas a gceantar féin é ach is ar leas oideachas lán-Ghaeilge agus ar leas na Gaeilge an obair atá déanta acu.”

Is é An Foras Pátrúnachta an t-aon phátrún a bunaíodh chun oideachas lán-Ghaeilge a chur chun cinn. Chuige sin tá aitheantas agus stádas ar leith bainte amach ag scoileanna An Foras Pátrúnachta ar an gcaoi a ndéanann siad cothú, caomhnú agus cur chun cinn ar an teanga. Deir Ó hEaghra, “Is cinneadh fíorthábhachtach é seo a thugann aitheantas don éileamh ollmhór atá ar fud fad na tíre d’oideachas lán-Ghaeilge. Tá an t-éileamh seo ag méadú gach uile bliain.”

D’oscail Gaelscoil Éadan Doire I 2008 i gcóiríocht shealadach. Sé bliana ó fógraíodh go dtógfaidh foirgneamh nua dóibh, tá an áit réidh anois, ar chostas  €2 mhilliún. San fhoirgneamh nua, tá ocht seomra ranga, deich seomra tacaíochta, halla, leabharlann agus dhá chlós. Deir na páistí nach bhfuil comparáid idir an dá áit. Beidh scoileanna lán-Ghaeilge eile faoi An Foras Pátrúnachta ag súil go mbeidh an cinneadh céanna á dhéanamh ag an Roinn Oideachais gan mhoill ar a gcóiríocht scoile. Dúirt Ó hEaghra, “Tá buíochas ag dul don Roinn Oideachais as ucht a aithint go bhfuil an t-éileamh seo ann d’oideachas lán-Ghaeilge agus cóiríocht ceart. Tá scoileanna eile de chuid An Foras Pátrúnachta, fós ag feitheamh ar an dea-scéal céanna.”

“Ré nua é seo dúinn anois”, a dúirt Póla Ní Chinnsealaigh, príomhoide na scoile.

 

GSA