19/11/15 SPU support for schools19/11/15 Tacaíocht ón Aonad um Sholáthar do Scoileanna

Jill Mc Mahon

19/11/2015

Uncategorized

This article has been written directly for our schools and therefore the information is only available on the Irish language version of this page. 

To contact the SPU directly, you can do so using the following information.

An tAonad um Sholáthar do Scoileanna Teach Emmet, Bóthar Dhún Droma, Baile an Mhuilinn, Baile Átha Cliath 14 T 01 203 5899 F 01 269 5461 W www.jmb.ie

Is é an tAonad um Sholáthar do Scoileanna an lár-acmhainn tacaíochta a chuireann comhairle agus treoir ar fáil do na bunscoileanna agus do na hiar-bhunscoileanna uile maidir le haon cheist a bhaineann leis an soláthar. Tugann sé cabhair phraiticiúil do scoileanna le cén chaoi ar féidir leo a gcuid próiseas agus cleachtas a fheabhsú ó thaobh an tsoláthair de. Déanann sé cumarsáid shoiléir le foirne scoile, a chabhraíonn leo rochtain ar chonarthaí le haghaidh earraí agus seirbhísí ar idirbheartaíodh go lárnach iad ar son na scoileanna. Cuirfidh an tAonad treoracha praiticiúla ar fáil do scoileanna freisin i ndáil le dea-chleachtas an tsoláthair d’fhonn cur ar a gcumas a gcuid oibleagáidí faoi dhlí an tsoláthair phoiblí a chomhlíonadh, laistigh de thimpeallacht soláthair chasta atá ag athrú. Tabharfaidh an tAonad léirithe ag chomhdhálacha náisiúnta agus réigiúnacha do scoileanna, ag imeachtaí oiliúna agus ag laethanta eolais/inseirbhíse d’fhoirne scoile.

Seo a leanas na gníomhaíochtaí breise a bheidh ar siúl ag an Aonad:

– Bainistiú a dhéanamh ar bhailiú na sonraí gnó atá riachtanach le haghaidh comórtais soláthair áirithe m.sh. leictreachas agus gás.

– A bheith i láthair ag cruinnithe le hionadaithe ón Roinn Oideachais agus Scileanna agus ón Oifig um Sholáthar Rialtais chun riachtanais soláthair na scoileanna a phlé agus chun cur chuige maidir le ceisteanna éagsúla a phlé.

– Ionadaíocht a dhéanamh thar cheann na mbunscoileanna agus na n-iar-bhunscoileanna ag fóraim a gcuireann an Oifig um Sholáthar Rialtais ar bun iad laistigh den earnáil oideachais agus oiliúna go ginearálta.

– Modhanna ceannaigh nua a thriail agus a chur i bhfeidhm chun an cleachtas soláthair a fheabhsú thar earnáil na scoileanna i gcoitinne.

– Monatóireacht a dhéanamh ar na conarthaí a dhéantar thar cheann na scoileanna.

– Dul i ngleic le ceisteanna a bhaineann le feidhmíocht díoltóirí, de réir mar a ardaítear iad, thar cheann na scoileanna Liosta teagmhálaithe atá cothrom le dáta a chothabháil de réir théarmaí tagartha an Aonaid Comhlíonadh a sheiceáil i leith chleachtais soláthair na scoileanna.

– Tuairimí na scoileanna a chur in iúl do na ceannaitheoirí lárnacha (An Oifig um Sholáthar Rialtais)

 

Is féidir eolas sa bhreis a lorg ón eagraíocht leis na sonraí seo thíos.

An tAonad um Sholáthar do Scoileanna Teach Emmet, Bóthar Dhún Droma, Baile an Mhuilinn, Baile Átha Cliath 14 T 01 203 5899 F 01 269 5461 nó ar www.jmb.ie