1/7/14 Update on Forum on Patronage and Pluralism in Primary Sector1/7/14 Uasdátú ar an bhfóram ar Phátrúnacht i mBunscoileanna

Jill Mc Mahon

01/07/2014

Uncategorized

The Minister for Education and Skills, Ruairí Quinn T.D., has published a paper: Forum on Patronage and Pluralism in the Primary Sector: Progress to Date and Future Directions.

The document is a follow-up to the Report of the Advisory Group to the Forum on Patronage and Pluralism, which examined how to ensure and promote greater diversity and inclusion in primary schools.

Despite the changed nature of Irish society, some 96% of all primary schools have religious patrons, with almost 90% of these under the patronage of the Catholic Church.

The Forum made a series of recommendations on issues which included:

 • Future patronage arrangements;
 • Divesting of patronage;
 • Irish language provision;
 • Promoting inclusion of diversity in existing schools.
 • The paper published today gives an update on the progress made to date on implementing the recommendations and focuses on options for promoting diversity in existing schools.

  Minister Quinn said, “It is clear that there is no one size fits all approach to ensuring all schools are inclusive and welcoming. Our schools have a proud tradition of serving their communities and have made an enormous contribution to our society. Denominational patrons have been an important part of this and will continue to play a strong role in our education system. However, our schools can be busy places. There is a risk that we can overlook some fundamental rights to which pupils and their parents are entitled.”

  The document examines good practice in relation to:

 • The right to opt out of religion classes;
 • Scheduling of Religion Classes and other Religious Activities;
 • Options for Pupils in relation to Religious Ceremonies of the Ethos of the School;
 • Celebration of Religious Festivals;
 • Display of Artefacts.
 • Under the Constitution, all parents have the right to withdraw their child from religious instruction in schools.

  The paper can be accessed at http://www.education.ie/en/Press-Events/Conferences/Patronage-and-Pluralism-in-the-Primary-Sector/Progress-to-Date-and-Future-Directions-Forum-on-Patronage-and-Pluralism-in-the-Primary-Sector.pdf

  Tá páipéir foilsithe ag an Aire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn T.D.: Fóram ar Phátrúnacht agus ar Iolrachas in earnáil na mbunscoileanna: Dul chun cinn go dtí seo agus pleananna don todhchaí.

  Leanann an cháipéis seo an Tuarascáil ón nGrúpa Comhairleach don bhFóram ar Phátrúnacht agus ar Iolrachas, cáipéis a rinne mionscrúdú ar bhealaí chun ilchineálacht agus cuimsiú a chur chun cinn agus a chinntiú i mbunscoileanna.

  In ainneoin go bhfuil athrú tagtha ar shochaí na hÉireann, tá pátrúin reiligiúnacha ag 96 faoin gcéad de na bunscoileanna sa tír seo agus tá nócha faoin gcéad de na scoileanna sin faoi phátrúnacht na hEaglaise Caitlicigh.

  Rinne an Fóram roinnt moltaí, moltaí ar na hábhair seo san áireamh:

 • Socruithe pátrúnachta sa todhchaí
 • Dífheistiú
 • Freastal ar an nGaeilge
 • Ilchineálachta a chur chun cinn i scoileanna
 • Cuireann an páipéar uasdátú ar fáil ar an dul chun cinn atá déanta na moltaí seo a chur i bhfeidhm agus díríonn sé ar na roghanna atá ann chun ilchineálacht a chur chun cinn i scoileanna.

  Dúirt an tAire Quinn: “Is léir nach bhfuil cur chuige amháin ann a chinnteoidh go bhfuil gach scoil cuimsitheach agus fáilteach. Tá ár scoileanna bródúil as an traidisiún atá acu freastal ar a bpobail agus tá obair ollmhór déanta acu ar son ár sochaí.

  “Bhí ról tábhachtach ag pátrúin sainchreidmheacha san obair seo agus beidh ról suntasach acu sa chóras oideachais amach anseo. Is áiteanna gnóthacha iad scoileanna áfach agus tá an baol ann go ndéanfar faillí ar chearta bunúsacha a bhfuil daltaí agus a gcuid tuismitheoirí i dteideal dóibh.”

  Díríonn an cháipéis seo ar an dea-chleachtas a bhaineann le:

 • Ceart a bheith ag dalta gan pháirt a ghlacadh i ranganna creidimh
 • Ranganna agus ghníomhachtaí creidimh a sceidealú
 • Na roghanna atá ann do dhaltaí maidir le searmanais chreidimh a bhaineann le héiteas na scoile
 • Féilte reiligiúnacha a cheiliúradh
 • Déantúsáin a thaispeáint
 • De réir an Bhunreachta, tá sé de cheart ag tuismitheoirí a bpáistí a bhaint ó theagasc Críostaí i scoileanna.

  Is féidir teacht ar an gcáipéis tríd an nasc seo a bhrú: http://www.education.ie/en/Press-Events/Conferences/Patronage-and-Pluralism-in-the-Primary-Sector/Progress-to-Date-and-Future-Directions-Forum-on-Patronage-and-Pluralism-in-the-Primary-Sector.pdf