13/02/15 New Gaelscoil announced for Birr, Co. Offaly13/02/15 Gaelscoil Nua ag teacht go Biorra, Co. Uibh Fháilí

foras_administrator

13/02/2015

Uncategorized

Irish Medium Primary school to open in Birr, County Offaly, September 2015

 

The Minister for Education and Skills, Jan O' Sullivan, announced that a new Gaelscoil under the patronage of An Foras Pátrúnachta will open in Birr Co. Offaly in September 2015. The opening of the school is part of the Department's process of broadening the supply of variety of primary schools. An Foras Pátrúnachta and Gaelscoileanna Teo are delighted by the department's decision as a response to the wishes of the people of Birr, in 2012. 

 

The Birr community have shown a huge demand for Irish medium education for their children, with a commitee pushing for a primary Gaelscoil in the area since 2010. The commitee group Biorra le Gaeilge arose from this commitee and under their influence Gaeilge is blossoming in the region. Biorra le Gaeilge organise social events regularly for the community and provide a childrens summer camp through the medium of Irish. They also run a conversation circle and Irish Languages Claesses for adults and founded the naíonra Nóiníní Beaga in 2011. They continued their campaign for a primary school even when the Department of Education and Skills did not recognise Birr as a priority area for a new Gaelscoil, due to their stable population. 

 

The parents of Birr were given hope in 2011 when the former Minister of Education, Ruairí Quinn, created a specialist group. The aim of the group was to consult and advise people on the best way to make a primary school more comprehensive of traditions, reiligions, languages and other beliefs. The advisory council published a report at the Forum of Patronage and Pluralism in the Education Sector in 2012, and a new process was begun to look at catering to variety and preference of parents in regards to the education of their children in Birr and 44 regions nationwide. The report, published in April 2013, recognised the demand for Irish medium education in Birr by allowing them to choose their preferencial patronage for the region. As a result of this process, Gaelscoil Bhiorra is opening under the patronage of An Foras Pátrúnachta in September 2015. 

 

This is a wonderfully positive decision by the Department of Education and Skills, that ensures that Irish medium education is an option to pupils whose parents have been working towards tirelessly for. The founding of this school also confirms that there is a very strong desire for theIrish medium immersion education as an education system among the people, and that there is constant growth and development emerging for this sector and the demand for it.

 

Caoimhín Ó hEaghra, Secretary of An Foras Pátrúnachta, had the following to say; "This is great news for the community of Birr and especially for the local commitee and the parents who have worked towards this for so long. An Foras Pátrúnachta will be acting immediately to arrange with the Department a centre for the school, to employ staff and to ensure that everything is in order so the school can open next September.

 

An Foras Pátrúnachta and the Department of Education and Skills will be working together in the upcoming months to ensure a proper location and team for Gaelscoil Bhiorra, and parents will get a chance to enrol their children in the school by getting in touch with the patron on 01 6249110 or eolas@foras.ie. A public meeting is being organised for next week to share more information with the community. 

páistí ag obair ar an bhféar cropped- gearán

Bunscoil lán-Ghaeilge nua le bunú i mBiorra, Co. Uíbh Fháilí, Meán Fómhair 2015

 

D’fhógair an tAire Oideachais & Scileanna, Jan O Sullivan, inniu go n-osclófar Gaelscoil nua faoi phátrúnacht An Foras Pátrúnachta i mBiorra i Co. Uíbh Fháilí i Meán Fómhair 2015 faoi phróiseas na Roinne le héagsúlacht an tsoláthair bunscoile a leathnú. Tá an áthas ar An Foras Pátrúnachta agus Gaelscoileanna Teo. go bhfuil an cinneadh seo tógtha ag an Roinn ag freagairt don rogha a rinne mhuintir Bhiorra i 2012.

 

Bhí pobal Bhiorra cheana féin spreagtha i leith oideachas lán-Ghaeilge a éileamh dá bpáistí, le coiste bunaithe bunscoile ag feidhmiú sa cheantar ó 2010. D’eascair grúpa pobail, Biorra le Gaeilge, as an gcoiste céanna agus faoina stiúir, tá an Ghaeilge faoi bhláth sa cheantar. Eagraíonn Biorra le Gaeilge imeachtaí sóisialta rialta don phobal agus campaí samhraidh trí Ghaeilge do pháistí, tá ciorcal comhrá agus ranganna Gaeilge d'fhoghlaimeoirí fásta a reáchtáil acu agus bhunaigh siad an naíonra Nóiníní Beaga i 2011. Lean siad lena bhfeachtas maidir le bunscoil a bhunú ainneoin nár aithin an Roinn Oideachais & Scileanna Biorra mar sprioc cheantar i dtaobh scoil nua a bhunú toisc daonra seasmhach a bheith aici. 

 

Tugadh dóchas do thuismitheoirí Bhiorra i 2011 nuair a bhunaigh an t-iar Aire Oideachais & Scileanna, Ruairí Quinn, sainghrúpa chun dul i gcomhairle le daoine agus moltaí a dhéanamh ar conas is féidir le bunscoileanna a bheith níos cuimsithí ó thaobh traidisiún, reiligiún, teanga agus creideamh éagsúil de. Foilsíodh tuarascáil an Ghrúpa Chomhairligh ag an bhFóram faoi Phátrúnacht agus Iolrachas in Earnáil an Bhunoideachais i 2012 agus cuireadh tús le próiseas nua chun breathnú ar an gcaoi a bhfeadfaí freastal ar éagsúlacht agus rogha tuismitheoirí maidir le hoideachas dá bpáistí i 44 ceantar ar fud na tíre, Biorra ina measc. D’aithin tuairisc na Roinne maidir le rogha tuismitheoirí a foilsíodh i mí Aibreáin 2013 gur leor an t-éileamh ar oideachas lán-Ghaeilge i mBiorra le go ndéanfar rogha pátrúnacht a chur ar fáil sa cheantar. Is mar thoradh ar an bpróiseas seo atá Gaelscoil Bhiorra le n-oscailt faoi phátrúnacht An Foras Pátrúnachta i Meán Fómhair 2015.

 

Is cinneadh fíor dhearfach é seo ón Roinn Oideachais & Scileanna, a chinntíonn go mbeidh oideachas lán-Ghaeilge mar rogha do dhaltaí a bhfuil a dtuismitheoirí ag gníomhú go díograiseach ar a son leis na mblianta. Deimhníonn bunú na scoile nua seo gur mian an-láidir í an tumoideachas lán-Ghaeilge mar chóras oideachais i measc an phobail agus go bhfuil fás agus forbairt leanúnach ag teacht ar an earnáil agus an t-éileamh uirthi.

 

Dúirt Caoimhín Ó hEaghra, Ard Rúnaí An Foras Pátrúnachta, ‘is iontach ar fad an scéal é seo do phobal Bhiorra agus go háirithe don choiste áitiúil agus na tuismitheoirí atá ag obair ina threo le fada. Beidh An Foras Pátrúnachta ag feidhmiú láithreach chun ionad don scoil a shocrú leis an Roinn, foireann na scoile fhostú agus cinntiú go bhfuil gach rud in ord d’oscailt na scoile do Mheán Fómhar seo chugainn.

 

Beidh An Foras Pátrúnachta agus an Roinn Oideachais & Scileanna ag comhoibriú sna míonna romhainn le cóiríocht agus foireann cuí a dheimhniú do Ghaelscoil Bhiorra, agus beidh deis ag tuismitheoirí a gcuid páistí a chlárú leis an scoil nua trí teagmháil a dhéanamh leis an bpátrún ar 01 6294110 nó eolas@foras.ie. Tá cruinniú poiblí á eagrú don tseachtain seo chugainn chun níos mó eolais a thabhairt don phobal.

 

 

páistí ag obair ar an bhféar cropped- gearán