06/05/15 Training Seminar for Schools: Budgeting and Legal Matters06/05/15 Seimineár Oiliúna do Scoileanna: Buiséadú agus Cursaí Dlí

foras_administrator

06/05/2015

Uncategorized

06/05/15 Training Seminar for Schools: Budgeting and Legal Matters

Location: The Clarion Hotel, Liffey Valley, Dublin
Date: 19th May 2015
Time: 9.00am – 3.00in

Due to the financial cutbacks of recent years, schools are under constant pressure to ensure sufficient funding for the school to function to its full potential. It is more important than ever that the Board of Management are aware of the financial situation in their schools. To ensure this, An Foras Pátrúnachta have arranged an important seminar for our schools. The first half of the seminar will deal in particular with budgeting. The second part of the day will partain to legal matters. 

Topics:

1. Finance – setting a budget for the schoolyear 2015/16

2. Legal –          Ø The disciplinary process 

                             Ø How to reduce disputes and avoid accusations

 

Finance – Louise McNamara – FSSU

We are delighted to say that Louise McNamara will be giving the seminar on finance. Louise is the head of the FSSU, the organisation which gives advice to second level schools in regards to financial matters. Your budget for the next schoolyear will be more or less completed after her seminar. It is of utmost importance that the Principal of the school is in attendance at this session if possible, as well as the Chairperson and Treasurer. 

 

Law – Mason Hayes & Curran 

Mason, Hayes & Curran are the leading legal firm in the country when it comes to education. We are delighted that one of their senior lawyers will be joining us on the day to share their expert knowledge with our schools. An the day they will be focusing on (1) school response to underperforming teachers and (2) how to deal with a challenging parent. Again we stress the importance for principals, chairpersons and members of the Board to attend where possible.

 

This seminar session is free of charge for schools under An Foras Pátrúnachta, but an email to caoimhin@foras.ie is required to reserve a place. It is permissible for the Board of Management to cover any costs of travelling etc as it is an occasion for the sake of the school. 

 

If you have any questions please contact us here in the office. 01 6294 110

Seimineár Oiliúna do Scoileanna: Buiséadú agus Cursaí Dlí
 
Ionad: Óstán an Clarion, Liffey Valley, BÁC
Dáta: 19ú Bealtaine 2015
Am: 9.00am – 3.00in
 
De bharr na ciorraithe airgid le roinnt blianta anuas tá scoileanna de shíor faoi bhrú ag cinntiú go bhfuil dóthain maoiniú acu chun go bhfeidhmeoidh an scoil chomh maith agus is féidir. Tá sé níos tábhachtaí ná riamh go mbeadh fhios ag an mBord Bainistíochta cá seasann cúrsaí airgid sa scoil. De bharr sin tá seimineár tábhachtach á eagrú ag An Foras Pátrúnachta dar scoileanna ina mbeidh an chéad leath dhó ag déileáil go sonrach le buiséadú. Beidh an dara mír ar an gclár ag plé le cúrsaí dlí mar a bhaineann sé le próiseas smachta agus ansin conas is fearr déileáil le tuismitheoirí atá dúshlánach.
 
Na Topaicí:
 
1. Airgeadas – ag réiteach buiséad do scoilbhliain 2015/16
 
2. Dlí –                An Próiseas Smachta mar a bhaineann sé le múinteoir
                             Tuismitheoirí Dúshlánach – conas aighnis a laghdú  agus líomhaintí a sheachaint

 

Airgeadas – Louise McNamara – FSSU
 
Tá an áthas orainn go mbeidh Louise McNamara ag tabhairt an seimneár ar airgeadais. Tá Louise ina ceannasaí ar an FSSU, an t-eagraíocht a thugann comhairle do na scoileanna dara leibhéal maidir le cúrsaí airgeadais. Nuair a bheidh an seisiún críochnaithe beidh an buiséad don scoilbhliain seo chugainn nach mór críochnaithe. Bheadh sé tábhachtach go mbeadh Príomhoide na scoile i láthair agus más féidir an Cathaoirleach agus Cisteoir don seisiún seo.
 
 
Dlí – Mason Hayes & Curran
 
Siad Mason, Hayes & Curran an comhlacht is mó dlíodóirí sa tír a bhíonn ag plé le cúrsaí oideachais. Tá an ríméad orainn go bhfuil dlíodóirí sinsearach sa chomhlacht ag teacht chun a gcuid saineolais a roinnt lenár scoileanna. Ar an lá beidh siad ag díriú ar dhá mhír (1) céard ba chóir do scoil a dhéanamh má tá múinteoirí acu nach bhfuil ag feidhmiú mar ba chóir agus (2) conas déileáil le tuismitheoirí dúshlánach. Arís bheadh sé tábhachtach do phríomhoidí agus do chathaoirligh agus do bhaill Boird Bhainistíochta bheith i láthair más féidir.
 
 
Tá an seimineár seo á chur ar fáil saor in aisce do scoileanna an Fhorais ach is gá rphost a sheoladh ag caoimhin@foras.ie chun áiteanna a chur in áirthint. Tá sé ceadmhach ag Boird Bhainistíochta costais a chlúdach dóibh siúd a bhíonn ag freastal ar ócáidí oiliúna mar seo ar son an scoile. 
 
 
Má tá son cheist is féidir teagmháil a dhéanamh linn san oifig. 01 6294 110