[:en]04/02/15 Conference Press Release[:GA]04/02/15 Ráiteas maidir leis an gComhdháil[:]

Jill Mc Mahon

04/02/2015

Uncategorized

[:en]‘An Foras Pátrúnachta’s annual conference will occur this year on the 28th February 2015 in the Red Cow Moran Hotel. ‘Irish Medium Education for All’ is the theme of the conference.

Many topics will be covered, including data protection, school ethos’ and finances. Speaking on the day will be a representative from the solicitors firm Millett & Matthews, Louise McNamara of JMB and special guest Rónán Ó Domhnaill, An Coimisinéir Teanga.

 

The Coimisinéir will discuss the central role that schools play in protecting language rights. “This conference gives me an opportunity to speak to educators about my role and the protection given to language rights in legislation, especially the Education Act 1998. It is important that boards of management and teachers understand language rights and the implications of those rights for their work.” Said the Coimisinéir.

 

There will be numerous stands there on the day, and we will also be announcing the winners of our Art Competition.

 

Caoimhín Ó hEaghra, Ard-Rúnaí of An Foras Pátrúnachta stated that: “The schools under the patronage of An Foras Pátrúnachta are working extremely hard to provide the highest standard of education for their students. In the background In every school the Board of Management ensures that the school functions as well as they can. Through our conference we provide information and training for the Boards in order that they can support their schools. This year we have speakers on Data protection, Financial Management and School Procurement and much more. We are delighted that the Coimisinéir Teanga, Rónán Ó Domhnaill, is coming to talk to our members about their Irish Language rights and in particular how this relates to Irish Medium schools”.

 

The cost of a conference ticket is €35 which includes refreshments and a buffet lunch. The Annual General Meeting of An Foras Pátrúnachta will be held on the 27th February in the Red Cow Moran Hotel at 7.00in.

 

Editors Notes:

 

AN FORAS PÁTRÚNACHTA is the largest patron of Irish Medium schools, both at primary and second level, in Ireland. We have 62 primary and 5 secondary schools under our patronage. AN FORAS PÁTRÚNACHTA is patron to Irish Medium Schools which have a catholic, Multi-Denominational or Interdenominational (Catholic and Protestant) ethos. The vision AN FORAS PÁTRÚNACHTA has is to nurture, develop and spread Irish Medium Education throughout the country. AN FORAS PÁTRÚNACHTA is recognised by the Department of Education and Skills as an appropriate patronage system at primary and secondary levels. AN FORAS PÁTRÚNACHTA was founded in 1993 to provide schools with another patronage option.

 

Further Information:

Caoimhín Ó hEaghra, An Foras Pátrúnachta :: caoimhin@foras.ie :: 01-6294110 :: www.foras.ie

 

 [:GA]Beidh Comhdháil an Fhorais Phátrúnachta ar siúl i mbliana ar an 28 Feabhra 2015 sa Red Cow Moran Hotel i mBaile Átha Cliath. Is é ‘Gaeloideachas do Chách’ téama na comhdhála.

Pléifear topaicí éagsúla ar an lá; airgeadas scoile, cosaint sonraí agus éiteas scoile. Beidh an Coimisinéir Teanga, Rónán Ó Domhnaill, i láthair mar aoi speisialta. Pléifidh an Coimisinéir an ról lárnach atá ag scoileanna i gcearta teanga a chosaint. “Tugann an comhdháil seo deis ar leith domsa labhairt le h-oideachasóirí chun míniú a thabhairt dóibh ar mo ról, agus an chosaint a thugtar do chearta teanga i reachtaíocht na tíre, an tAcht Oideachais 1998 san áireamh.  Tá sé tábhachtach go mbeadh tuiscint mhaith ag Boird Bainistíochta scoileanna agus go deimhin ag múinteoirí na tíre ar chúrsaí cearta teanga.” a dúirt an Coimisinéir.

 

Beidh seastáin éagsúla ann ar an lá agus freisin fógrófar buaiteoirí Comórtas Ealaíne an Fhorais Phátrúnachta, atá urraithe i mbliana ag Foras na Gaeilge.

 

Dúirt Caoimhín  Ó hEaghra , Ard Rúnaí An Foras Pátrúnachta: “ Tá an obair á dhéanamh ag scoileanna An Fhorais Phátrúnachta ag cur oideachas den scoth ar fáil dá ndaltaí. Sa chúlra i ngach scoil bíonn na Boird Bhainistíochta ag cinntiú gur féidir leis na scoileanna feidhmiú chomh maith agus gur féidir leo. Tríd an chomhdháil seo cuirtear eolas agus oiliúint ar fáil do na Boird chun an tacaíocht sin a thabhairt dá scoileanna. I mbliana beidh aoi-chainteoirí againn ag plé Cosaint Sonraí, Bainistiú Airgid agus Soláthar do Scoileanna i measca a lán eile. Cuireann sé ríméad ar leith orainn go bhfuil an Coimisinéir Teanga, Rónán Ó Domhnaill,  ag teacht chun labhairt lenár mbaill mar gheall ar a gcearta i leith na Gaeilge mar a bhaineann sé le scoileanna”.

 

 

Is €35 an costas atá ar thicéad, soláistí san áireamh don chomhdháil. Cuirfear dinnéar ar fáil do gach comhalta ag am lóin. Beidh Cruinniú Cinn Bhliana An Foras Pátrúnachta ar an 27ú Feabhra in Óstán an Red Cow ag 7.00in.

 

 

NÓTAÍ DON EAGARTHÓIR:

 

Is é AN FORAS PÁTRÚNACHTA an pátrún is mó in Éirinn ar scoileanna lán-Ghaeilge ag an gcéad agus an dara leibhéal. Tá 62 bunscoil agus 5 mheánscoil faoina phátrúnacht. Tá AN FORAS PÁTRÚNACHTA ina phátrún ar scoileanna lán-Ghaeilge a bhfuil éiteas Caitliceach, Ilchreidmheach, agus Idirchreidmheach (Caitliceach / Protastúnach) acu. An fhís atá ag AN FORAS PÁTRÚNACHTA ná oideachas lán-Ghaeilge den scoth a chothú, a fhorbairt agus a leathnú sa tír. Tá AN FORAS PÁTRÚNACHTA aitheanta ag An Roinn Oideachais agus Scileanna mar chóras pátrúnachta atá inghlactha agus cuí do scoileanna ag an gcéad agus an dara leibhéal. Bunaíodh AN FORAS PÁTRÚNACHTA sa bhliain 1993 ionas go mbeadh rogha eile ag scoileanna maidir le pátrúnacht.

 

Tuilleadh eolais:

Caoimhín Ó hEaghra, An Foras Pátrúnachta :: caoimhin@foras.ie :: 01-6294110 :: www.foras.ie

 [:]