02/06/16 SPU Bulletin02/06/16 Fógra ón SPU

Jill Mc Mahon

02/06/2016

Uncategorized

1.A new framework for School WiFi

As of May 2016, a new ‘Wireless Networking and Associated Services’ framework has been put in place for all schools and educational institutions. The framework was created to assist in specifying, selecting and purchasing suitable wireless solutions to meet schools’ needs, and in doing so, to achieve good value for money. The target audience includes school authorities, school principals, ETBs, and those involved in the planning, provision and support of WiFi in schools. Following an open competitive tendering process, 7 service providers have been qualified as members of the framework.  Details of those framework members along with instructions as to the process for appointing a framework members following mini-competition is included in the guide. The document is downloadable from the PDST website at this link – details of new WiFi framework for schools

 

In addition, for Post Primary schools involved in new build or refurbishment programmes a new ‘Guidance Document for the Provision of Wireless Network Installations in Post Primary Schools’ has been put in place. This document will assist schools and other parties in working with their builders and architects, in helping to understand the new WiFi-enabled building specification, and in how it has evolved to support mobile learning and WiFi in schools. The document is available to download here, also from the PDST website The corresponding Guidance on WiFi-enabled School Building Specification document for Primary Schools is currently being finalised and will be shortly available from the PDST website.

 

2.Early engagement with the procurement process

It is well recognised that accompanying the good news of approval of a grant to fund a new school build and/or other building projects comes onerous tasks and responsibilities for those school principals and Boards of Management.  The procurement processes alone for kitting out new classrooms, labs, offices and engaging service providers for utilities, IT Services, Telecoms, catering, and cleaning are technically involved and highly time consuming. Public procurement brings serious obligations in an arena that has become frequently more litigious as suppliers scrutinise and often challenge the award of contracts more often now than ever previously.

 

Principals and Boards of Management are best advised to engage with the Schools Procurement Unit at the earliest possible juncture so as to ensure that your school’s requirements are serviced in the most timely and efficient manner possible; for example, to ensure services are in place for the commencement of a new academic year, the procurement planning process should be starting immediately after the return from the Christmas break. Early engagement will secure your school the best advice on the course(s) of action to take and will ultimately save on your time and effort. Contact details for the School Procurement Unit are email: procurementsupport@jmb.ie / Ph: 01.2035899.

 

3.Servicing your current procurement needs

Notwithstanding the advice provided at Paragraph 2 above, a school is best advised to only embark on a procurement activity in the absence of a suitable alternative arrangement provided by the Office of Government Procurement, and particularly so where the expenditure is high. Using central arrangements, while not mandatory, brings comfort in several areas – reduces exposure to risk of litigation and exploitation, reduces administrative effort and cost, delivers best value outcomes from large-scale bundling arrangements. However, if you are currently tasked with preparing tender documents for publication on etenders.ie, you are strongly advised to talk to the Schools Procurement Unit before doing so. You may be saved an amount of undue time and effort, in circumstances where open tendering may not be necessary or indeed the appropriate course of action.

 

4.New Framework for the provision Employee Assistance Services (Counselling Only Services) to the Public Sector including Schools.

The Office of Government Procurement wishes to bring to your attention a new framework for the provision Employee Assistance Services (Counselling Only Services) reflecting contemporary practice and knowledge, provided by competent persons only with access to appropriate forms of professional mental health support.   The framework is available to Primary, Post Primary, Secondary and Special Schools, Vocational and Third Level Educational Establishments including but not limited to Education Training Boards (ETB’s), Institutes of Technology, Colleges of Education and Universities.

 

This Framework aims to deliver easy access to high-quality services, at the best possible price. The Framework removes the need for you to conduct full tender exercises or lengthy service provider evaluations, saving the time and costs associated with procurement exercised. The Office of Government Procurement will support the draw-down of services on your behalf, as and when needs arise.

 

Additional information is also available to download from http://www.procurement.ie/. Once you have logged in as a buyer, Select Category – TRAVEL AND HR SERVICES, sub category – HR Services.

Any queries should be directed to support@ogp.gov.ie or tel: 076 100 8000.

1.Creat nua i gcomhair Wi-Fi i scoileanna

Ó bhí mí na Bealtaine 2016 ann, tá creat nua i bhfeidhm i gcomhair ‘Líonrú gan Sreang agus Seirbhísí Gaolmhara’ do gach scoil agus institiúid oideachais. Cuireadh an creat le chéile le cabhrú leo réitigh oiriúnacha Wi-Fi a shonrú, a roghnú agus a cheannach le riachtanais scoileanna a chomhlíonadh agus luach ar airgead a bhaint amach dá bharr sin. I measc na ndaoine agus na gcomhlachtaí a bhfuil an creat dírithe orthu tá údaráis scoile, príomhoidí scoile, BOOanna, agus iad siúd a bhfuil baint acu le Wi-Fi a phleanáil agus a sholáthar i scoileanna agus le tacaíocht a chur ar fáil i ndáil lena leithéid de Wi-Fi. Tar éis próiseas oscailte tairisceana iomaíche, d’éirigh le 7 soláthraí seirbhíse áit a bhaint amach ar an gcreat.  Tá sa treoir sonraí bhaill an chreata, mar aon le treoracha maidir leis an bpróiseas le ball creata a cheapadh trí mhionchomórtas a reáchtáil. Is féidir an cháipéis sin a íoslódáil ó láithreán gréasáin na Seirbhíse um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST) ach an nasc seo a leanas a leanúint – sonraí faoin gcreat Wi-Fi Nua do Scoileanna

 

Ina theannta sin, cuireadh ‘Cáipéis Treorach i ndáil le Líonraí gan Sreang a Sholáthar in Iar-Bhunscoileanna’ le chéile do na hiar-bhunscoileanna siúd a bhfuil cláir nuathógála nó athchóirithe ar bun acu. Cabhróidh an cháipéis sin le scoileanna agus le páirtithe eile oibriú as lámha a chéile le tógálaithe agus le hailtirí chun tuiscint a fháil ar an tsonraíocht nua d’fhoirgnimh Wi-Fi-chumasaithe, agus ar an gcaoi a bhfuil forbairt tagtha uirthi le tacú leis an bhfoghlaim mhóibíleach agus le Wi-Fi i scoileanna. Tá an cháipéis le fáil anseo, agus ó láithreán gréasáin PDST freisin. Tá an Cháipéis Treorach ar an tSonraíocht d’Fhoirgnimh Scoile Wi-Fi-chumasaithe i gcomhair Bunscoileanna á cur i gcrích faoi láthair agus is gearr go gcuirfear ar fáil ar láithreán gréasáin PDST í chomh maith.

 

2.Luath-rannpháirtíocht sa phróiseas soláthair

Is maith is eol do chách tar éis dea-scéala a fháil faoi dheontas do scoil nua agus/nó do thionscadail tógála eile gur iomaí tasc agus dualgas a gcaithfidh an príomhoide agus an Bord Bainistíochta aghaidh a thabhairt orthu.  Tá neart oibre teicniúla, fadálaí i gceist leis an bpróiseas soláthair le seomraí ranga, saotharlanna agus oifigí a fheistiú, mar aon le soláthraithe seirbhíse a fháil i gcomhair fóntas agus seirbhísí TF, cumarsáide, lónadóireachta agus glantóireachta. Is gá roinnt mhaith oibleagáidí tábhachtacha a chomhlíonadh ó thaobh an tsoláthair phoiblí de, ar earnáil é atá ag éirí níos tugtha don dlí le blianta beaga anuas, sa chaoi a mbreathnaíonn níos mó agus níos mó soláthraithe go grinn ar an bpróiseas bronnta conarthaí agus a gcuireann in aghaidh a mbronnta níos minice ná riamh.

 

Moltar do Phríomhoidí agus do Bhoird Bhainistíochta dul i ndáil chomhairle leis an Aonad um Sholáthar do Scoileanna chomh luath agus is féidir leo d’fhonn a chinntiú go bhfreastalófar ar riachtanais na scoile ar an mbealach is tráthúla, is éifeachtúla is féidir — mar shampla, lena chinntiú go mbeidh na seirbhísí cuí ar fáil ag tús na scoilbhliana, ba chóir tús a chur leis an bpróiseas pleanála soláthair go díreach i ndiaidh bhriseadh na Nollag. Má thosaíonn tú air go luath gheobhaidh do scoil an chomhairle is fearr maidir leis na rudaí atá le déanamh, rud a fhágfaidh nach gcuirfidh tú do chuid ama ná iarrachtaí amú sa deireadh. Seo a leanas sonraí teagmhála an Aonaid um Sholáthar do Scoileanna: R-phost: procurementsupport@jmb.ie / Fón: 01 203 58 99.

 

3.Freastal ar do riachtanais reatha ó thaobh soláthair de

D’ainneoin na comhairle atá tugtha in Alt 2 thuas, moltar do scoileanna gan tús a chur le próiseas soláthair ach amháin mura gcuireann an Oifig um Sholáthar Rialtais aon socrú oiriúnach eile ar fáil, go háirithe más rud é go bhfuil a lán airgid i gceist. Cé nach n-éilítear ar scoileanna socruithe lársholáthair a úsáid, is iomaí buntáiste a bhaineann leo – laghdaítear an riosca go gcuirfear an dlí ar an scoil nó go dtiocfar i dtír uirthi, laghdaítear an t-ualach agus an costas riaracháin, faightear an margadh is fearr ó shocruithe cuachta ar an mórchóir. Bíodh sin mar atá, má tá de chúram ort i láthair na huaire cáipéisí a ullmhú i dtaca le tairiscint atá le foilsiú ar etenders.ie, moltar go láidir duit labhairt leis an Aonad um Sholáthar do Scoileanna roimh ré. B’fhéidir go sábhálfar am agus trioblóid ort, go háirithe sa chás nach n-éilítear comórtas tairisceana oscailte nó nach bhfuil comórtas den sórt sin cuí.

 

4.Creat Nua i gcomhair Seirbhísí Cúnaimh d’Fhostaithe (Seirbhísí Comhairleoireachta Amháin) a Chur ar Fáil don Earnáil Phoiblí, Scoileanna san Áireamh.

Is mian leis an Oifig um Sholáthar Rialtais d’aird a tharraingt ar chreat nua i gcomhair Seirbhísí Chúnaimh d’Fhostaithe (Seirbhísí Comhairleoireachta Amháin) a Chur ar Fáil, rud a léiríonn cleachtas agus eolas na linne seo, agus nach gcuireann ach daoine inniúla ar fáil é, a bhfuil fáil acu ar chineálacha cuí tacaíochta gairmiúla meabhairshláinte. Tá an creat ar fáil do Bhunscoileanna, d’Iar-Bhunscoileanna, do Mheánscoileanna, do Scoileanna Speisialta, d’Fhorais Ghairmoideachais agus d’Fhorais Oideachais Tríú Leibhéal, lena n-áirítear Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna), Institiúidí Teicneolaíochta, Coláistí Oideachais agus Ollscoileanna, ach gan a bheith teoranta dóibh.

 

Tá sé mar aidhm ag an gcreat fáil éasca ar sheirbhísí ardchaighdeáin a sheachadadh, ar an bpraghas is fearr is féidir. Fágann an creat nach gá duit próiseas iomlán tairisceana a reáchtáil ná measúnachtaí fadálacha a dhéanamh ar sholáthraithe seirbhíse, rud a shábhálann idir am agus airgead. Tacóidh an Oifig um Sholáthar Rialtais le cur na seirbhísí i bhfeidhm thar do cheann, nuair a bheidh gá leis sin.

 

Is féidir tuilleadh eolais a íoslódáil ó http://www.procurement.ie/. Tar éis duit logáil isteach mar cheannaitheoir, roghnaigh Catagóir – TAISTEAL AGUS SEIRBHÍSÍ ACMHAINNÍ DAONNA, fochatagóir – Seirbhísí Acmhainní Daonna.

Má bhíonn aon cheisteanna agat faoin méid thuas, cuir chuig support@ogp.gov.ie iad nó cuir glao ar: 076 100 8000.