Tuismitheoirí/Coistí Tuismitheoirí

“Tá an Cumann Tuismitheoirí thar barr! Más ag tiomsú airgid chun seid rothar a thógáil, ag bácáil cístí don oíche oscailte nó ag cabhrú le tionscnaimh scoile, déanann siad an t-úafás chun leas na scoile. Bailíonn siad tuistí le chéile tríd an gcoiste agus cuireann siad go mór le hatmaisféar pobail sa scoil.”

Neasa Ní Aoláin, Príomhoide, Gaelscoil Cholmcille

Coistí tuismitheoirí

Eolas ginearálta i leith Choiste na dTuismitheoirí

Ról & Aidhm Choiste na dTuismitheoirí

Is iad na príomhaidhmeanna atá againn:

  • Cabhrú leis an scoil a haidhmeanna a bhaint amach ar gach bealach ar féidir linn – an t-oideachas is fearr agus is féidir a sholáthar dár bpáistí uilig
  • Idirchaidreamh a dhéanamh leis an bPríomhoide agus leis an bhfoireann teagaisc
  • Ionadaíocht a dhéanamh ar thuairimí na dtuismitheoirí agus fóram a chruthú chun dul i gcomhairle leis an bPríomhoide ar cheisteanna ábhartha
  • Tacaíocht a thabhairt do thuismitheoirí, go háirithe daoine nua a thagann isteach sa scoil
  • Cabhair phraiticiúil a sholáthar nuair is gá sa scoil
  • Deiseanna sóisialta a éascú do thuismitheoirí ag cruinnithe scoilbhunaithe
  • Cabhrú leis an scoil/Bord Bainistíochta ó thaobh airgid de nuair a thagann deiseanna oiriúnacha chun cinn

 

Ní bhíonn baint ag Coiste na dTuismitheoirí le:

  • Saincheisteanna cinnteoireachta agus bainistíochta sa scoil
  • Saincheisteanna gairmiúla maidir le teagasc agus foghlaim
  • Gearáin a dhéanamh ar son tuismitheoirí eile

 

Tuismitheoirí Reatha

Fáilte ar bord! Tá breis is 20,000 tuismitheoir agus caomhnóir ar dhaltaí inár scoileanna. Bíonn tuismitheoirí i gcroílár ár scoileanna agus is mór linn an obair mhór a bhíonn ar siúl ag tuismitheoirí chun leas na ndaltaí, na Cumainn Tuismitheoirí ach go háirithe. Molaimid duit na scéalta is déanaí a fháil trí An Foras Pátrúnachta a leanúint ar na meáin shóisialta.

 

Tacaíochtaí do thuismitheoirí

1. Do leanbh sa bhunscoil:

Acmhainn an INTO le heolas faoin gcéad lá, tinreamh scoile, bia folláin, obair bhaile, déileáil le bulaíocht srl.

2. Leanaí a bhfuil Riachtanais Speisialta acu:

Eolas ón NCSE ar thacaíochtaí agus eile do dhaltaí i mbunscoileanna a bhfuil riachtanais speisialta acu.

3. Foghlaim leanaí sa bhunscoil:

Leabhrán NCCA maidir le curaclam scoile & cad é a bheidh na daltaí na foghlaim faoi agus iad ar scoil.

4. Moltaí ar Ghaeilge a úsáid:

Moltaí cabhracha uainn ar Ghaeilge a fhoghlaim agus í a úsáid nuair atá tú ag déanamh do ghnó ó lá go lá.

5. Conas dúshlán ar scoil a réiteach:

Ár lámhleabhar maidir le conas dúshlán ar scoil a réiteach.

6. Conas gearán a dhéanamh faoi mhúinteoir cláraithe:

Lámhleabhar ón gComhairle Mhúinteoireachta maidir le conas gearán a dhéanamh tríd an gComhairle.

Tiomsú Airgid

Faigh leideanna is treoir i leith airgead a thiomsú don scoil sa treoirleabhar thíos:

Nuacht is déanaí

Nuacht ar fad
FÉACH SIAR: Comhdháil na bPríomhoidí 2023

FÉACH SIAR: Comhdháil na bPríomhoidí 2023

An chéad áis chun tacú le daltaí bunscoile trasinscneacha seolta ag Comhdháil An Foras Pátrúnachta ‘Ionchuimsitheacht’ an téama a bhí faoi chaibidil ag Comhdháil 2023 Bhailigh príomhoidí ó scoileanna An Foras Pátrúnachta den chéad uair le trí bliana i gCaisleán...

Léigh Tuilleadh
Ciorclán 0006/2023

Ciorclán 0006/2023

Ciorclán 0006/2023: Socruithe soláthar foirne i mBunscoileanna don scoilbhliain 2023/24 Is éard is cuspóir leis an gciorclán seo an lucht bainistíochta agus an fhoirean go léir sna bunscoileanna a chur ar an eolas faoi na socruithe soláthar foirne atá ann do...

Léigh Tuilleadh