Nuacht

An Foras Pátrúnachta / Archive by category "Nuacht" (Page 3)

FOLÚNTAS: Rúnaí Scoile

Fáiltíonn Bord Bainistíochta Ghael-Choláiste Chill Dara, Nás na Ríogh roimh iarratais ó iarrthóirí oiriúnacha don phost seo. Tosóidh an post lánaimseartha seo roimh dheireadh mhí Lúnasa 2022.
Post i meánscoil ghnóthach lán-Ghaeilge atá ann agus is gá tiomantas a léiriú d’fhís na scoile agus is gá go mbeadh ardchaighdeán Gaeilge idir labhartha is scríofa  (TEG Meánleibhéal B2 nó a chomhionann inmhianta) ag iarrthóirí agus é a bheith ar a gcumas feidhmiú go huile is go hiomlán trí mheán na Gaeilge.
 
Bheadh taithí ar an mbogearra SAGE ina chabhair. Cuirfear oiliúint bhreise ar fáil don iarrthóir a cheapfar.

Ní mór duit CV, ainmneacha beirt mholtóirí agus litir chlúdaigh i nGaeilge a sheoladh ar ríomhphost chuig iarratais@gccd.ie .

Ní ghlacfar le hiarratais níos déanaí ná 5.00 i.n. a27/07/2022.

*   Is fostóir comhionannais deiseanna é Gael-choláiste Chill Dara

0036/2022: Athbhreithnaithe do Rúnaithe

Seo a leanas an Ciorclán ar ar thuarastail agus socruithe shaoire bhliantúil do rúnaithe scoile fostaithe i mbunscoileanna agus iarbhunscoileanna aitheanta.

Mar atá luaite in alt 4 den Chiorclán, tiocfaidh an bogadh go dtí an scála pá méadaithe ó 1 Meán Fómhair 2022. Iarrtar ar scoileanna anois an ráta pá agus saoire bhliantúil a bheadh i gceist má roghnaíonn rúnaí le bogadh go dtí na téarmaí agus coinníollacha nua a aithint agus chun iad siúd a chur in iúl don rúnaí ar féidir leo cinneadh feasach a dhéanamh ar na roghanna atá ar fáil.


FOLÚNTAS: Gaelscoil Longfoirt

Tá Gaelscoil Longfoirt ag earcú 3 mhúinteoirí ranga – faigh tuilleadh eolais anseo ar EducationPosts.ie

  • Íoslódáil an fhoirm iarratais anseo

 

Postáilte faoi Folúntais, Nuacht


Foirgneamh Úrnua do Ghaelscoil Chluain Meala

Osclaíodh foirgneamh nua Gaelscoil Chluain Meala inné ag Paidí Ó Lionáird ó TG4. Is scoil de chuid An Fhorais Phátrúnachta í atá lonnaithe sa Bhaile Gaelach i gCluain Meala.  Tá an fhoirgneamh nua feistithe le réimse leathan áiseanna den chéad scoth.

Ag labhairt linn inné, dúirt Karen Mhic Gearailt, príomhoide na scoile “Tá lúcháir orainn go bhfuil doirse ár bhfoirgneamh scoile úrnua oscailte faoi dheireadh againn. Seo mar thoradh ar 27 bliana d’obair mhór na dtuismitheoirí, na foirne, an Bhoird Bainistíochta agus ár bpátrún, An Foras Pátrúnachta. Is ábhar misnigh é go bhfuil an Ghaeilge ag fás léi sa cheantar seo, agus go bhfuil an oiread sin daltaí ag foghlaim trí Ghaeilge le chéile. Táimid ag tnúth le fáilte a chur roimh go leor teaghlach nua inár scoil nua.”

Bhí an ghaelscoil lonnaithe i gcóiríocht shealadach ó 1994. Taistealaíonn  daltaí ó chúig pharóiste dhéag chun oideachas a fháil trí mheán na Gaeilge i nGaelscoil Chluain Meala.. Ag labhairt ann inniu, dúirt Caoimhín Ó hEaghra, Ard-Rúnaí An Fhorais Phátrúnachta: “Tá an t-éileamh ar an ngaelscolaíocht ag fás i gcónaí. Freastalóidh an foirgneamh nua seo ar an bhfás ar an ngaelscolaíocht go háitiúil. Tuigeann tuismitheoirí níos mó ná riamh na buntáistí breise a chuireann an tumoideachas ar fáil – éiríonn níos fearr le daltaí go hacadúil, bíonn sé níos fusa an tríú teanga a fhoghlaim agus baineann siad leas as deiseanna fostaíochta níos fearr. Tá ríméad orainn tús a chur leis an gcaibidil nua seo i nGaelscoil Chluain Meala. Tá scoileanna faoin bhForas ag cur oideachais ar 17,000 dalta agus tá ár scoileanna oscailte do chách. Tá sé mar aidhm againn oideachas den scoth trí Ghaeilge a chur ar fáil do gach páiste in Éirinn atá á iarraidh.”

CRÍOCH

Teagmháil: Karen Mhic Gearailt, Príomhoide Teil: 0526127271 • Beidh agallaimh ar fáil le príomhoide na scoile Karen Mhic Gearailt, Caoimhín Ó hEaghra ar son na heagraíochta, An Foras Pátrúnachta, agus le tuismitheoirí agus daltaí ach iad a iarraidh. • Beidh an Grianghrafadóir John D Kelly ag eisiúint grianghraif chuig na meáin


0043/2022: Príomhoide Cúnta 2022/23

Iarrtar ar Bhoird Bhainistíochta/Bhoird Oideachais agus Oiliúna an tábla athbhreithnithe seo a thabhairt faoi deara le haghaidh leithdháileadh Príomhphost Cúnta.

Gabhann an Tábla athbhreithnithe seo in ionad Ciorclán 0025/2021agus beidh éifeacht leis na ceapacháin ón 01 Meán Fómhair 2022.

Ba chóir aon cheisteanna maidir leis an sceideal PF athbhreithnithe a chur chuig Rannóg na Leithdháiltí sa Roinn: primaryallocations@education.gov.ie


An Roinn Oideachais – 16 Meith 22

Ciorcláin

08 Meitheamh

13 Meitheamh

Féach ar gach ciorclán anseo

 

Foilseacháin

14 Meitheamh

 

Preasráitis

07 Meitheamh

Féach ar gach ciorclán anseo

 

Postáilte faoi Ciorcaláin, Nuacht


Nóta Eolais 0008/2022 ar Chiorcalán 0044/2019

Information Note for the Recruitment and Appointment Procedures for Teacher, Deputy Principal and Principal posts in Primary Schools during the school year 2022/2023

This Information Note replaces Information Note TC 0021/2021 on Circular 0044/2019. The following changes may be implemented by the Board of Management/ETB of recognised primary schools, to facilitate the timely recruitment of teaching staff and the appointment of Principal/Deputy Principal (open Competition). LÉIGH TUILLEADH…

Léigh ar shuíomh na Roinne an t-eolas seo


Eolas is Déanaí: 19 Beal – 02 Meith 22

Na foilseacháin is déanaí a foilsíodh ón 02 Meitheamh 2022

 26  Bealtaine

01 Meitheamh

 

Na preasráitis is déanaí a foilsíodh ón 02 Meitheamh 2022

19 Bealtaine

  26 Bealtaine

 31 Bealtaine

 01 Meitheamh

 

 Féach ar gach ciorcalán anseo


Soláthar Oideachais do Leanaí na hÚcráine

Tá an Rialtas tiomanta do fhreagra daonnúil a sholáthar chun fáilte a chur roimh dhaoine atá ag teitheadh ón gcogadh san Úcráin agus atá ag lorg cosanta in Éirinn.

Tá na céadta daoine ag teacht go hÉirinn gach lá as an Úcráin, agus is leanaí mórán acu.

Cheana féin, tá fáilte curtha ag roinnt scoileanna roimh leanaí agus roimh dhaoine óga as an Úcráin a tháinig chucu agus iad ag iarraidh clárú. Is mór ag an Aire bhur bhfreagairt thapa agus bhur bhfáilte.

D’fhéadfadh an t-eolas thíos a bheith úsáideach do phobail scoileanna ag an am seo. Tá an cás seo ag athrú i gcónaí, agus leanfaidh an Roinn ar aghaidh ag déanamh cumarsáide le scoileanna agus leis na comhpháirtithe oideachais sna seachtainí seo amach romhainn maidir leis an ábhar seo.

Tá acmhainní áisiúla eile don seomra ranga:

Beidh áiseanna ar fáil do scoileanna lán-Ghaeilge ó COGG go luath. Bí i dteagmháil linn le haon fhiosrúcháin eile ó thaobh oideachas a sholáthar do dhaltaí na hÚcráine i do scoil eolas@foras.ie

Postáilte faoi Ciorcaláin, Nuacht


An Tumoideachas: Súil Siar & Súil ar Aghaidh

Beidh an triú Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas – An Tumoideachas: Súil Siar agus Súil ar Aghaidh ar siúl an 10 agus 11 Meitheamh 2022 i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach, Éire. Is é is aidhm leis an gcomhdháil idirnáisiúnta seo an lucht léinn, cleachtóirí agus daoine gairmiúla a thabhairt le chéile chun taighde, teoiric agus dea-chleachtais an tumoideachais a chomhroinnt agus a phlé, agus chun plé gairmiúil bríoch a thionscnamh agus a chothú i dteangacha, ar leibhéil agus i gcomhthéacsanna éagsúla an tumoideachais. 

Pléfear na téamaí seo leanas:

  • Oideolaíocht agus Measúnú sa Tumoideachas
  • Ceannaireacht agus Foghlaim Ghairmiúil
  • An Beartas agus an Nuálaíocht i bPobail Dhátheangacha/Ilteangach

Tá An Foras Pátrúnachta ag tnúth go mór leis sibh a fheiceáil ann.

 

Postáilte faoi Imeachtaí, Nuacht