Nuacht

An Foras Pátrúnachta / Archive by category "Nuacht" (Page 2)

Foirne Tacaíochta do Scoláirí Iar-Bhunscoileanna

Treoir chun Foireann a Bhunú nó Athbhreithniú a dhéanamh ar an bhFoireann Reatha (2021)

Tabharfaidh na Treoirlínte seo cúnamh do scoileanna agus iad ag búnú, ag forbairt nó ag déanamh athbhreithnithe ar a gcuid Foirne Tacaíochta do Scoláirí. Cuireann na Treoirlínte meán ar fáil lenar féidir comhordú agus pleanáil a dhéanamh ar na tacaíochtaí iomadúla atá ann cheana féin do scoláirí agus atá á gcur ar fáil ag scoileanna. Sna hiarrachtaí a dhéantar chun treoir a thabhairt do scoláirí le linn na paindéime Covid­19, ní raibh ról na Foirne Tacaíochta do Scoláirí riamh chomh tábhachtach agus atá anois.

Íoslódáil anseo

Postáilte faoi Ciorcaláin, Nuacht


Creating Our Future – Ár dTodhchaí a Mhúnlú

Litir ó Norma Foley 

Táim ag scríobh chun sibh a chur ar an eolas faoin bhfeachtas leanúnach, Ár dTodhchaí a Mhúnlú, ransú smaointe náisiúnta faoi stiúir an rialtais ina mbeidh muintir na hÉireann páirteach i gcomhrá ar an ról is féidir agus ba cheart a bheith ag taighde chun aghaidh a thabhairt ar dheiseanna, ar dhúshláin agus ar ábhair dóchais don todhchaí. Cinnteoidh an feachtas gur iad muintir na hÉireann a chuirfidh bonn faoi threo na taighde sa tír seo. Lena chinntiú gur fíor-léiriú é seo, tá sé ríthábhachtach go dtagaimid ar smaointe daltaí agus múinteoirí ar fud na tíre.

Níl aon teorainn le cruthaitheacht ár leanaí agus ár ndaoine óga, agus bheimis an-bhuíoch dá nglacfá roinnt ama chun labhairt le do dhaltaí faoi na rudaí a chreideann siad gur chóir do thaighdeoirí in Éirinn a iniúchadh d’fhonn todhchaí níos fearr a chruthú. Ón eolaíocht, an comhshaol, sláinte agus oideachas go bochtaineacht, na healaíona, éagsúlacht, agus uilechuimsitheacht – fáiltítear roimh gach smaoineamh a bheadh mar spreagadh do thaighdeoirí chun todhchaí níos fearr a chruthú d’Éirinn. Bheadh sé an-chabhrach don tionscadal seo dá bhféadfá díospóireacht nó ransú smaointe a eagrú le do dhaltaí/scoláirí agus iarraidh orthu cé na rudaí a bhfuil suim acu iontu. Is féidir leat a smaointe a thaifeadadh ansin agus iad a sheoladh isteach go díreach anseo https://creatingourfuture.ie/submit-your-idea/.

Tá acmhainní ceachta ar an ábhar Ár dTodhchaí a Mhúnlú ar fáil do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna. I ngach acmhainn beidh roinnt smaointe éagsúla chun an topaic a chur i láthair sa seomra ranga, le ceisteanna spreagthacha chun cuidiú leis an bplé, imscrúdú eolaíochta nó tionscadal dearaidh agus déanaimh gaolmhar agus roinnt smaointe chun do thaighde féin a dhéanamh ar an ábhar. Tá na sonraí go léir ar fáil ar https://www.sfi.ie/engagement/science-week/resources/.

Is é meán oíche 30 Samhain 2021 an spriocdháta chun aighneachtaí a fháil. Déanfaidh saineolaithe neamhspleácha ó raon leathan cúlraí na smaointe/moltaí go léir a thiomsú, a scagadh agus a anailísiú. Mar thoradh ar an obair seo múnlófar na hionchuir phoiblí a fhaightear i dtuarascáil don Rialtas. Is deis an-dearfach é seo do leanaí agus do dhaoine óga a bheith gafa le todhchaí thaighde na hÉireann a mhúnlú. Mar aon le gníomhaíocht inscoile, b’fhéidir gur mhaith le daltaí cur lena gcomhrá lena dteaghlaigh. Ar mhaithe le héascaíocht, iniata tá teachtaireacht shamplach uaim a d’fhéadfaí a sheoladh chuig tuismitheoirí na scoile chun tacú leis an ngníomhaíocht seo sa bhaile.

Léigh an Litir Anseo

Postáilte faoi Ciorcaláin, Nuacht


Imlitir 0012/2020: Polasaí don oideachas Gaeltachta 2017-2022

Cuireadh Do Bhunscoileanna i Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta Páirt A Ghlacadh Sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta Ón Rannpháirtíocht Go Dtí An Cur I Bhfeidhm (Feabhra 2020 – Lúnasa 2021)

Chuig Boird Bhainistíochta, Príomhoidí Agus Foirne Teagaisc i mBunscoileanna Sa Ghaeltacht Nach Bhfuil Sa Scéim Faoi Láthair

Is é cuspóir na hImlitreach seo ná a mheabhrú d’údaráis scoileanna faoin deis eile atá á cur ar fáil ag an Roinn Oideachais agus Scileanna (Roinn) do scoileanna i limistéir pleanála teanga Ghaeltachta chun páirt a ghlacadh sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta (Scéim) in 2020.

Tá an Roinn tiomanta don soláthar acmhainní breise do scoileanna a chomhlíonann na critéir
theanga-bhunaithe chun an tumoideachas a threisiú ar mhaithe le haitheantas a fháil mar scoil Ghaeltachta faoi théarmaí na Scéime. Leanann an Imlitir seo ó Imlitreacha 0033/2017,
0021/2018 agus 0011/2019 do bhunscoileanna, ina ndearnadh cur síos ar fhorbairt na Scéime don tréimhse ó 2017 go 2020.

Achoimre ar na príomhphointí:

 • Tugtar deis bhreise do scoileanna nach bhfuil rannpháirteach sa Scéim faoi láthair páirt a ghlacadh sa Scéim in Earrach 2020 agus déanfar acmhainní breise a mhearsheoladh do na scoileanna seo atá lonnaithe sa Ghaeltacht chun an soláthar oideachais trí mheán na Gaeilge a threisiú.
 • Chun cur isteach ar an Scéim, caithfidh scoil An Fhoirm um Léiriú Spéise a ghabhann leis an Imlitir seo a chomhlánú. (Aguisín 2)
 • Ba chóir do scoil atá ag roghnú páirt a ghlacadh sa Scéim plean gníomhaíochta a fhorbairt atá nasctha leis na critéir theanga-bhunaithe chun an tumoideachas1 a neartú, ag cur comhthéacs na scoile san áireamh.

Léigh Imlitir 0012/2020 anseo

Postáilte faoi Ciorcaláin, Nuacht


Post mar Aistritheoir Grád 5 (Scála BOO)

Conradh Bliana ar Théarma Seasta:10-01-22 go 09-01-23

39 Uair sa tSeachtain

(Beidh an post lonnaithe san Ionad ach beidh deiseanna obair as baile ó am go chéile)

I mbun an phoist san Ionad Oideachais, beidh an té a cheapfar ag obair i ndáil le haistriúcháin ó Bhéarla go Gaeilge agus ó Ghaeilge go Béarla ar théacsanna éagsúla.

Ní mór an méid seo a leanas a bheith ag iarrthóirí:

 • (a) Céim sa Ghaeilge le cáilíocht iarchéime mar aistritheoir/ san aistriúchán nó a comhionann;
 • (b) Caighdeán gairmiúil i nGaeilge agus i mBéarla, idir an teanga labhartha agus an teanga scríofa;
 • (c) A bheith in ann ardleibhéil scileanna idirphearsanta, cumarsáide agus meitheal-oibre a léiriú;
 •  (d) Scileanna aistriúcháin den scoth. Ní foláir d’iarrthóirí triail inniúlachta aistriúcháin a dhéanamh le linn an phróisis earcaíochta

Tuilleadh eolais le fáil ar:

Seol iarratas trí ríomhphost chuig:

recruitment@westcorkeducationcentre.ie

recruitment@donegaledcentre.ie

recruitment@galwayec.ie

An Dáta Deiridh: 3.00 i.n. an 26 Mí na Samhna 2021

Táimid tiomanta do bheartas comhdheiseanna agus cuirfear fáilte roimh iarratais faoin naoi bhforas an Achta um Chomhionannas Fostaíochta.

Postáilte faoi Folúntais, Nuacht


Dréachtsonraíochtaí Gaeilge na hArdteiste: Aighneacht le sheoladh faoi 30 Samhain

Ag easacairt ó phlécháipéis ag freagairt do Dhréachtsonraíochtaí Gaeilge na Sraithe Sinsearaí T1 agus T2 a foilsíodh do chomhairliúchán ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta ar an 23 Feabhra 2021, tá treoir curtha le chéile ag Gaeloideachas (Déan an cháipéis a íoslódáil thíos). Impímíd ar phríomhoidí, mhúinteoirí agus tuismitheoirí a rogha aighneachta a sheoladh chuig an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM).

Is é an 5in, 30 Samhain 2021 an spriocdháta chun aighneachtaí a chur isteach (comhairliuchanT1@ncca.ie.) ag léiriú tuairimí faoin na dreáchtsonraíochtaí T1 agus T2 do Ghaeilge na hArdteiste a foilsíodh i dtús na bliana.

Sa bPlécháipéis, tá “anailís oideachasúil déanta ar na príomhúdair imní atá tagtha chun cinn agus atá ag cothú conspóide agus imní i measc múinteoirí, scoláirí agus tuismitheoirí ó foilsíodh iad. Tá iarracht déanta ann soiléiriú a thabhairt ar bhunús na n-údar imní sin agus ar ghníomhartha is gá don CNCM, don Roinn Oideachais (RO) agus do Choimisiún na Scrúduithe Stáit (CSS) a ghlacadh le dul i ngleic leis na nithe atá ag cothú na conspóide agus ag cur an chomhairliúcháin dá threoir.”

ÍOSLÓDÁIL:

Postáilte faoi Nuacht


Rabhadh maidir le milseáin ghlóthaí ina bhfuil cannabas (THC)

Tá Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann (ÚSBÉ) ag impí ar thuismitheoirí agus ar chaomhnóirí a bheith thar a bheith airdeallach faoi na contúirtí a bhaineann lena leanaí rochtain a fháil ar mhilseogra agus iad a ithe, go háirithe milseáin ghlóthaí, ina bhfuil méideanna suntasacha den chomhpháirt shícighníomhach i gcannabais ar a dtugtar teitrihidreacannaibionól (THC). Tagann an rabhadh seo i measc gabhálacha leanúnacha na dtáirgí bia mídhleathacha sin ag seirbhísí na nGardaí agus Custaim, agus roinnt eachtraí míochaine tromchúiseacha inar fhulaing déagóirí agus leanaí óga éifeachtaí díobhálacha sláinte tromchúiseacha de dheasca na milseán glóthaí sin ina bhfuil THC a ithe, ar ghá dóibh dul isteach san ospidéal mar thoradh air. Déantar na milseáin ghlóthaí sin a phacáistiú le breathnú cosúil le brandaí glóthacha a mbíonn an-tóir orthu agus fuarthas amach go bhfuil méideanna tocsaineacha THC iontu (suas le 50mg/in aghaidh na glóthaí. Ag brath ar thiúchan an THC ann, má itear ceann de na glóthacha sin, is féidir go mbeidh iontógáil choibhéiseach THC ann atá 5-10 n-uaire níos airde ná mar a bhíonn in ionanálú ó thoitín cannabais amháin. Chomh maith leis sin, murab ionann agus na héifeachtaí atá beagnach láithreacha a bhíonn ag ionanálú THC ar dhuine (caitheamh tobac nó vapáil), féadfar THC a ionghabháil trí na glóthacha sin suas le 30 nóiméad a thógáil sula mothófar aon éifeachtaí. Mar sin féin, le linn a bheith ag fanacht leis na héifeachtaí sin, féadfaidh na daoine a d’ith na táirgí sin ródháileog a ghlacadh nó féadfar go gcreideann siad trí dhearmad go gcaithfidh siad níos mó milseán a ithe chun na héifeachtaí a mhothú. Ábhar imní ar leith don ÚSBÉ is ea tomhaltas neamhbheartaithe na milseán glóthaí sin ag leanaí beaga a d’fhéadfadh rochtain a fháil orthu, ar bhealach éigin, agus an cuma agus an blas orthu amhail gur gnáthmhilseáin iad. Ar an drochuair, má thugtar rochtain ar mhála de na glóthacha sin do leanaí, is annamh a íosfaidh siad díreach ceann amháin acu agus dá bhrí sin, is toradh an-dóchúil é ródháileog a thógáil mar a chonacthas i gcás roinnt leanaí óga a bhí go dona tinn san ospidéal go luath in 2021.

 

Tháinig ÚSBÉ ar an eolas faoi thuairiscí maidir le milseáin ghlóthaí ina bhfuil THC a bheith ar fáil i scoileanna in Éirinn agus dá bhrí sin, iarrtar ar thuismitheoirí agus ar chaomhnóirí labhairt lena ndéagóirí ag tabhairt foláirimh dóibh faoi na contúirtí má itheann siad iad nó má fhaigheann a siblíní níos óige rochtain orthu agus ina dhiaidh sin go bhfulaingíonn siad na hiarmhairtí tromchúiseacha a bhaineann le substaint thocsaineach a ithe.

Postáilte faoi Ciorcaláin, Nuacht


Comhairliúchán ar Dhréachtchreat Curaclaim nua na Bunscoile

D’fhoilsigh an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) Dréachtchreat Curaclaim na Bunscoile i gcomhair comhairliúcháin i mí Feabhra 2020. De bharr na gcúinsí dúshlánacha a bhain le COVID-19, áfach, ní raibh an deis ag scoileanna páirt a ghlacadh ann.

Tá comhairliúchán le bunscoileanna agus scoileanna speisialta maidir leis na príomhtheachtaireachtaí le haghaidh curaclam athfhorbartha sa dréachtchreat athoscailte anois. Ag leanúint ar aghaidh chuig deireadh mhí Feabhra 2022, táimid ag súil go mór le cloisteáil ó mhúinteoirí, ó cheannairí scoile, ó pháistí agus ó thuismitheoirí, agus a bheith ag obair leo trínár seimineáir ar líne agus trínár n-imeachtaí grúpa fócais. Más féidir, eagróimid imeachtaí comhairliúcháin aghaidh ar aghaidh go luath in 2022, ag brath ar chomhairle sláinte phoiblí.

Gheobhaidh tú sonraí maidir leis an gcomhairliúchán ar www.ncca.ie/bunscoil chomh maith le naisc chuig ceistneoir ar líne, foirm aighneachta scríofa agus ábhair chomhairliúcháin do cheardlanna sna scoileanna. Is féidir leat clárú le haghaidh nuashonruithe rialta ó CNCM ach clárú dár nuachtlitir.

Postáilte faoi Imeachtaí, Nuacht


Croí na Scoile: Clár nua dár scoileanna ilchreidmeacha

Tá obair ar bun lenár scoileanna ilchreidmheacha chun forbairt a dhéanamh ar an gclár Croí na Scoile.   Tá clár tacaíochta ar fáil do scoileanna ilchreidmheacha “óga” chomh maith chun tacú leo agus iad ag cur tús leis an gcur i bhfeidhm sa scoil.   

Gné eile a bhaineann leis an bpost ná athchumrú scoileanna, ag teacht le feachtas na Roinne chun ard a dhíriú ar oideachas ilchreidmheach i scoileanna ar fud na tíre.  Roinnfimid tuilleadh eolais agus rachaimid i gcomhairle lenár scoileanna maidir leis an ábhar seo i rith na bliana.  

Is féidir teagmháil a dhéanamh le Sorcha ag sorcha@foras.ie má bhíonn tuilleadh eolais de dhíth nó más mian leat páirt a ghlacadh sa mheitheal forbartha don chlár Croí na Scoile.

Postáilte faoi Imeachtaí, Nuacht


Cruinniú Zoom, 18/10/21 6in, Gaelcholáiste Ghlór na Mara, Dún Dealgan

Beidh cruinniú faoin bpróisis iontrála 2022/23 atá ar bun faoi láthair do shaitilít CGNM i nDÚN Dealgan ar siúl ar Zoom ar an Luan seo chugainn. Sprioclá d’arratais, an 22ú Deireadh Fómhair 2021.

 • Tá an chruinniú oscailte do thuistí agus don phobal.
 • Cruinniú dátheangach a bheidh ann (fáiltiú srl. as Gaeilge, eolas i mBéarla).
 • Mairfidh an chruinniú idir 30nóim agus uair an chloig.
 • Fáilte roimh cheisteanna

Topic: CGNM Dún Dealgan

Time: Oct 18, 2021 06:00 PM Dublin
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94658992529?pwd=eUFPRjIyZDNhYmJwMlUwbmprQ3FQZz09
Meeting ID: 946 5899 2529

Passcode: 604142


Cúrsaí gramadaí do bhaill foirne na scoile

Tapaigh an deis anois clárú le haghaidh spáis ar cheann de na cúrsaí gramadaí thíos, duit féin nó do bhaill eile foirne i do scoil.
Ceithre chúrsa a ofráil:
 • Bunchúrsa
 • TEG B1
 • TEG B2
 • Cúrsa Ardchruinnis
Clárúcháin agus níos mó eolais ag cursai@foras.ie

Postáilte faoi Imeachtaí, Nuacht, Oiliúint