Nuacht

An Foras Pátrúnachta / Archive by category "Nuacht"

Ciorcláin Mí Bhealtaine 2022

Breathnaigh ar ciorcláin agus déan íoslódáil orthu. Is ráiteas scríofa é ciorclán a sholáthraíonn eolas agus treoirlínte i dtaobh dlíthe agus gnásanna. Tá an suíomh gréasáin seo ag leibhéal béite agus níl gach ciorclán ar fáil ann go fóill.

Lean an nasc seo le Ciorcláin do mhí Bhealtaine a léamh: https://www.gov.ie/ga/ciorclain/?organisation=an-roinn-oideachais

Postáilte faoi Ciorcaláin, Nuacht


Soláthar oideachais do leanaí a thagann as an Úcráin

Tá an Rialtas tiomanta do fhreagra daonnúil a sholáthar chun fáilte a chur roimh dhaoine atá ag teitheadh ón gcogadh san Úcráin agus atá ag lorg cosanta in Éirinn.

Tá na céadta daoine ag teacht go hÉirinn gach lá as an Úcráin, agus is leanaí mórán acu.

Cheana féin, tá fáilte curtha ag roinnt scoileanna roimh leanaí agus roimh dhaoine óga as an Úcráin a tháinig chucu agus iad ag iarraidh clárú. Is mór ag an Aire bhur bhfreagairt thapa agus bhur bhfáilte.

D’fhéadfadh an t-eolas thíos a bheith úsáideach do phobail scoileanna ag an am seo. Tá an cás seo ag athrú i gcónaí, agus leanfaidh an Roinn ar aghaidh ag déanamh cumarsáide le scoileanna agus leis na comhpháirtithe oideachais sna seachtainí seo amach romhainn maidir leis an ábhar seo.

Tá acmhainní áisiúla eile don seomra ranga:

Beidh áiseanna ar fáil do scoileanna lán-Ghaeilge ó COGG go luath. Bí i dteagmháil linn le haon fhiosrúcháin eile ó thaobh oideachas a sholáthar do dhaltaí na hÚcráine i do scoil eolas@foras.ie

Postáilte faoi Ciorcaláin, Nuacht


BEALTAINE 2022: Eolas is déanaí ón FSSU


FOLÚNTAS: Príomhoide, Gaelscoil Uí Chéadaigh

Folúntas do Phríomhoide i nGaelscoil Uí Chéadaigh, Bóthar Vevay, Bré, Cill Mhantán, A98 YH48 https://www.gaelscoiluicheadaigh.ie

Beidh roghnú an iarratasóra rathúil bunaithe ar cheithre inniúlacht atá ar aon dul leis an gCreat Cáilíochta um Cheannaireacht agus Bainistíocht:

  • Teagasc agus Foghlaim a Threorú
  • An eagraíocht a bhainistiú
  • Forbairt scoile a threorú
  • Inniúlacht cheannaireachta a fhorbairt

An dáta tosaigh ná an 1 Meán Fómhair nó nuair a chomhlíonann an iarratasóir rathúil fógra éigeantach. Is scoil pháiste-lárnach í Gaelscoil Uí Chéadaigh.

Beidh duine fuinniúil, díograiseach, cineálta agus éifeachtach ag teastail chun an scoil a rith, ag tógáil ar an mbunchloch láidir atá leagtha. Ceannaire seasmhach, neamhspleách, le dea-bhreithiúnas a bheidh sa té a cheaptar. Duine atá tiománta do fhorbairt iomlán na bpáistí, d’fhoghlaim agus d’fhorbairt na foirne agus na clainnte a oibrionn leo agus don Ghaelscolaíocht.

Spriocdháta d’iarratais: Luan, 16ú Bealtaine

  • Fógra ar Education Posts: anseo
  • Foirm iarratais: anseo

FOLÚNTAS: Príomhoide do GS Átha Í

Ba mhian le Bord Bainistíochta Ghaelscoil Átha Í cuireadh a thabhairt d’iarrthóirí cur isteach ar phost dhá bhliain mar phríomhoide gníomhach sa scoil sin. Beidh an té a cheapfar ag feidmiú ón 29ú Lúnasa go dtí’n 31ú Lúnasa 2023. Is scoil idir-chreidmheach í a thagann faoin bhForas Patrúnachta. Tá 178 dalta linn faoi lathair, 8 múinteoir ranga, 3 mhúinteoir tacaíochta, 2.5 CRS chomh maith le beirt atá ar chonradh coimhdeach.

Mar a thuigeann sibh tá Sorcha Ní Mhistéil ar iasacht leis an bhForas mar Bhainisteoir Sainspioraid agus dá bhrí sin tá an post seo ar fáil d’aon iarrthóir ar mhaith leo seal a chaitheamh mar Phríomhoide os rud é nach bhfuil an post á líonadh go hinmheánach.

Tuigimid go bhfuil cultúr agus foireann láidir in bhur scoileanna. Tuigimid freisin nár mhaith le haon scoil ceann dá gcuid múinteoirí a chailliúint ar feadh tréimhse. Ach ar mhaithe lenár scoileanna uile bheinn fíor bhuíoch dá mbeadh sibh sásta an t-eolas agus an fógra seo a chur faoi bhráid bhur foirne. Seans go mbeadh suim ag múinteoirí áirithe a gcuid taithí a roinnt agus taithí a fháil ar ról an phríomhoide.

Íoslódáil an t-iarratas anseo


Earcaíocht 2022: Eolas tábhachtach do phríomhoidí

Ag tógáil ar fhoilsiú an chiorcláin & cáipéisí maidir le hearcaíocht 2022-2023, seo a leanas cúpla pointe tábhachtach ar an ábhar.

Léigh anseo…


0031/2022: Earcaíocht Cúntóirí Riachtanas Speisialta

Socruithe Sannacháin Fhorlíontaigh don scoilbhliain 2022/2023

Ordaíonn an tAire Oideachais duit na socruithe sannacháin fhorlíontaigh seo a leanas a chur chun feidhme do chúntóirí riachtanas speisialta don scoilbhliain 2022/2023. Tá na socruithe seo le cur chun feidhme ag gach fostóir le héifeacht láithreach agus ní mór do gach scoil/Bord Oideachais agus Oiliúna agus do gach cúntóir riachtanas speisialta cloí le téarmaí an chiorcláin seo.


Ciorcláin Mí Aibreán 2022

Tá ann do Nuashonrú nua na Roinne Oideachais, a bhfuil sé mar aidhm aige sibh a choinneáil ar an eolas faoin scéal is déanaí ón Roinn.

Táthar ag súil é seo a eisiúint gach coicís le linn an téarma, agus tá súil againn go mbeidh sé úsáideach duit.

Lean an nasc seo le Ciorcláin do mhí Aibreán a léamh: https://www.gov.ie/ga/ciorclain/?organisation=an-roinn-oideachais


Maoiniú Caipitíochta COVID-19 le haghaidh Théarma 3 – 2021/2022

Tá fógra eisithe ag an Roinn Oideachais do scoileanna go gcuirfear an Maoiniú Deontais Caipitíochta COVID-19 le haghaidh Théarma 3, scoilbhliain 2021/22 ar fáil faoi dheireadh mhí Aibreáin 2022.

Íoslódáil anseo

Treoir do Théarma 3 anseo


Ciorclán 0027/2022: Scéim Deontais don Bhonneagar ICT

Beidh infheistíocht de thart ar €200m san áireamh sa Phlean Forbartha Náisiúnta 2021-2030 mar thaca don Straitéis Dhigiteach nua do Scoileanna 2021-2027, a chuirfidh leis an dul chun cinn a rinneadh faoin Straitéis Dhigiteach roimhe seo.

 

 

Postáilte faoi Ciorcaláin, Nuacht