Fógraí Tábhachtacha

An Foras Pátrúnachta / Archive by category "Fógraí Tábhachtacha"

Cruinniú Zoom, 18/10/21 6in, Gaelcholáiste Ghlór na Mara, Dún Dealgan

Beidh cruinniú faoin bpróisis iontrála 2022/23 atá ar bun faoi láthair do shaitilít CGNM i nDÚN Dealgan ar siúl ar Zoom ar an Luan seo chugainn. Sprioclá d’arratais, an 22ú Deireadh Fómhair 2021.

 • Tá an chruinniú oscailte do thuistí agus don phobal.
 • Cruinniú dátheangach a bheidh ann (fáiltiú srl. as Gaeilge, eolas i mBéarla).
 • Mairfidh an chruinniú idir 30nóim agus uair an chloig.
 • Fáilte roimh cheisteanna

Topic: CGNM Dún Dealgan

Time: Oct 18, 2021 06:00 PM Dublin
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94658992529?pwd=eUFPRjIyZDNhYmJwMlUwbmprQ3FQZz09
Meeting ID: 946 5899 2529

Passcode: 604142


Cúrsaí gramadaí do bhaill foirne na scoile

Tapaigh an deis anois clárú le haghaidh spáis ar cheann de na cúrsaí gramadaí thíos, duit féin nó do bhaill eile foirne i do scoil.
Ceithre chúrsa a ofráil:
 • Bunchúrsa
 • TEG B1
 • TEG B2
 • Cúrsa Ardchruinnis
Clárúcháin agus níos mó eolais ag cursai@foras.ie

Coláiste Ghlór na Mara, Contae Lú

Tá clárúchán do Choláiste Ghlór na Mara, Co Lú ar oscailt anois.

Beidh satailít Dhún Dealgan ag oscailt Meán Fómhair 2022 agus tá deis ag daltaí sa cheantar clárú le haghaidh spáis anois. Faigh gach eolas ag an nasc thíos, nó déan teagmháil leo ar runai@cgnm.ie nó 01-8416269

Tapaigí an deis! Is gá clárú roimh 22 Deireadh Fómhair 2021. Íoslódáil an fhoirm chlárúcháin anseo.

Le haghaidh tuilleadh eolais mar gheall ar an iar-bhunscoil seo, téigh chuig: https://linktr.ee/CGNML


Seisiúin Oiliúna don Fhoireann & Do Bhoird Bhainistíochta

D’éirigh go hiontach leis na seisiúin oiliúna ar-líne a reáchtálamar sa dara leath den scoilbhliain anuraidh. Is léir ón tinreamh gur oir an formáid ar-líne do chuid mhór daoine. Tá athstruchtúrú tar éis teacht ar an mbealach a sheachadfar na seisiúin oiliúna as seo amach agus cé nach gcuirfear deireadh iomlán le seisiún bheo in ionad oideachais/óstáin, beimid ag bogadh i dtreo ardán fíorúil. Chuige sin tá deontas faighte ag na heagraíochta bainistíochta chun an t-aistriú sin a fhorbairt agus beimid ag obair ar an bhforbairt sin idir anois angus an Nollaig. I measc na rudaí a bhfuilimid ag breathnú orthu tá cartlann físeán a  chruthú dár suíomh idirlín a ligfidh do bhoird bhainistíochta gnéithe áirithe oiliúna gearra a thaispeáint ag cruinnithe boird. Beidh amchlár na seisiún oiliúna do 2022 seolta roimh Nollaig.

Meabhraímid daoibh go bhfuil se tábhachtach do gach ball boird oiliúint a fháil ar na modúil riachtanacha ní amháin an príomhoide agus an cathaoirleach. Is í an oiliúint an príomhchosaint ar fhadhbanna!

 • Seisiún RCGS/GDPR do MhúinteoiríAn 30 Meán Fómhair ag 7.00 i.n. Tá an seisiún seo dírithe ar na croíphrionsabail GDPR agus ar conas is féidir príobháideacht a chosaint agus a chinntiú sa seomra ranga agus sa scoil. Tá fíor failte roimh bhaill de na Boird Bhainistíochta freisin.
 • Tá go leor athruithe tagtha ar Chúrsaí Dlí do Scoileanna agus tá uasdátú déanta ar an modúl oiliúna sin. Tá an réimse chomh leathan anois nach bheadh sé oiriúnach é a chlúdach in aon seisiún amháin. Chuige sin beidh sraith seisiún oiliúna ar an ábhar idir anois angus an Nollaig.

Seo a leanas na dátaí:

Déardaoin an 7 Deireadh Fómhair 7.00 i.n. Cúrsaí Dlí 1

Déardaoin an 21 Deireadh Fómhair 7.00 i.n. Cúrsaí Dlí 2

Déardaoin an 4 Samhain 7.00 i.n. Cúrsaí Dlí 3

Déardaoin an 18 Samhain 7.00 i.n. Cúrsaí Dlí 3


Cúrsaí Gramadaí don Fhoireann & Do Bhoird Bhainistíochta

Tá áthas ar AFP a fhógairt go mbeidh na cúrsaí Gramadaí (TEG) á reáchtáil arís i mbliana i lár mhí Dheireadh Fómhair. Is cúrsaí go príomha ar líne ata i gceist ach leis an bhféidearthacht seimineáir lae beo a reáchtáil má ligeann srianta COVID dúinn é a dhéanamh.

Ag braith ar éileamh, reáchtálfar Cúrsa B1 (oiriúnach do bhaill bhoird atá ag iarraidh feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge agus do rúnaithe, CRSanna, Feighlithe srl), Cúrsa B2 agus den chéad uair cúrsa Ardchruinnis. Beidh an Cúrsa Ardchruinnis oiriúnach dóibh siúd atá i mbun TEG C1 a bhaint amach agus clúdófar na gnéithe gramadaí de. Beidh sé oiriúnach dóibh siúd atá ag iarraidh na mionphointí de ghramadach na Gaeilge a fhoghlaim agus barrfheabhas Gaeilge a bhaint amach.

Tá ríméad ar AFP fáilte a chur roimh Iain Mac Roibeáird mar theagascóir linn. Tá taithí leathan ag Iain i dteagasc na Gaeilge ag gach leibhéal, ó bhunleibhéal go hardleibhéal in Ollscoil Mhá Nuad agus in Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge. Mhúin sé na mílte mac léinn ollscoile agus mic léinn idirnáisiúnta go n-uige seo. D’oibrigh Iain mar Oifigeach Teangacha Oifigiúla in Ollscoil Mhá Nuad roimhe seo agus oibríonn sé mar aistritheoir freisin. Bhí Iain ina rannpháirtí i dtionscadail Eorpacha a bhí dírithe ar fheabhas a chur ar fhoghlaim teangacha don mhac léinn. Creideann Iain i dtimpeallacht spraíúil agus chairdiúil agus é ag múineadh, chomh maith le féinmhuinín a chothú san fhoghlaimeoir agus é/í ag foghlaim na Gaeilge.

Beidh bileoga eolais agus póstaeir seolta chuig na scoileanna go luath ach má theastaíonn tuilleadh eolais anois is féidir ríomhphost a chur chuig tomas@foras.ie nó glaoch a chur air ag 01 2150190.


Ciorclán 0045/2021: Scéim Foghlama agus Tacaíochta Covid (CLASS)

Soláthraíonn an treoir seo ón Roinn Oideachais creat do bhunscoileanna, scoileanna speisialta, agus iar-bhunscoileanna chun tacaíochtaí breise a sholáthar do na daltaí ar a raibh an tionchar ba mhó ag an cur isteach ar oideachas ionscoile mar thoradh ar Covid.

An dá phríomhghné ná:

 1. Uaireanta teagaisc breise a sholáthar do scoileanna chun tacú leo aghaidh a thabhairt ar an gcaillteanas foghlama i measc daltaí/scoláirí de dheasca tréimhsí dúnta scoile
 2. Deiseanna a thabhairt do scoileanna cleachtas a chomhroinnt, ar cleachtas é a mheastar a bheith ar an gceann is éifeachtaí maidir le caillteanas foghlama i measc daltaí/scoláirí a mhaolú

Léigh an ciorclán iomlán anseo.

Íoslódáil scéim don bhunleibhéal anseo.

Íoslódáil scéim don iar-bhunleibhéal anseo.


Filleadh Ar Scoil – Eolas Do Phríomhoidí Bunscoile

1. Ní ar scoileanna atá sé an taisteal thar lear a fhiosrú

Tá tuismitheoirí/caomhnóirí freagrach as an gcomhairle sláinte poiblí is déanaí agus comhairle rialtais is déanaí i leith taistil idirnáistiúnta a chomhlíonadh. (Féach an comhairle is déanaí anseo)
Is gá do bhaill foirne na scoile Foirm um Fhilleadh ar Obair a chomhlíonadh (ar fáil sa Phlean Freagartha COVID-19 maidir le feidhmiú sábháilte agus inbhuanaithe Bunscoileanna agus Scoileanna Speisialta, Aguisín 2 anseo.) Anuas air seo, tá baill foirne freagrach go pearsanta as an gcomhairle rialtais is déanaí i leith taistil idirnáistiúnta is déanaí a chomhlíonadh.

2. Ní gá do chruinniú boird roimh athoscailt na scoile

Níl cruinniú boird roimh athoscailt na scoile riachtanach. Is leor don phríomhoide agus don chathaoirleach an cháipéis seo a léamh agus Plean Freagartha COVID-19 a chur i bhfeidhm ag an gcéad chruinniú boird eile.
Dar ndóigh, is féidir cruinnithe boird a rith ó chian go fóill, ach is gá teacht i láthair do chruinniú amháin uair sa téarma de réir chosaint leanaí.

3. Ní gá do monatóir CO2 i ngach seomra ranga.

Idir an tseachtain seo agus an tseachtain seo chugainn, beidh monatóirí CO2 á sheoladh amach chuig scoileanna. Déanfar gach iarracht freastal ar seomraí ranga na scoile ach tá seans ann nach mbeidh go leor monatóirí do ghach seomra. Déanann na monatóirí seo aeráil na seomraí a sheiceáil ó am go ham le deimhniú go bhfuil an cleachtas aerála is fearr i bhfeidhm. Is féidir seo a dhéanamh go héasca i ngach rang ag amana éagsúla os rud é go bhfuil na gléasanna seo iniompartha agus éasca le suiteáil.

Más ann d’aon deachrachtaí le haeráil na scoile, déan teagmháil le hAonad Tógála na Roinne nó le soláthraithe CO2 na scoileanna ag CO2@lennox.ie01-2248675

4. Ní gá do thuismitheoirí/caomhnóirí Foirm um Fhilleadh ar Scoil a chomhlíonadh

Níl aon riachtanas ann na foirmeacha seo a chomhlíonadh agus níl sé de cheart ag aon scoil cead isteach a dhiúltú do pháistí nach bhfuil an fhoirm seo líonta acu. Dar ndóigh, is féidir leis an scoil an fhoirm seo a mholadh do thuismitheoirí mar réamhchúram sa bhreis.

Tá comhairle do thuismitheoirí agus chaomhnóirí ag seoladh a bpáistí ar ais ar scoil ar fáil anseo: https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/comhairle-do-mhic-leinn-agus-a-dteaghlaigh/

5. Ba cheart cuairteoirí chuig an scoil a choinneáil chomh híseal agus is féidir.

Is faoin mbord bainistíochta é fós an cinneadh dhéanamh mar gheall ar mhúinteoirí nó traenálaithe seachtracha a thabhairt isteach sa scoil. Sa chás go gceadaítear do chuairteoirí seachtracha mar seo, is gá go bhfreastlaítear ar an sábháilteacht chuí.

Is gá tinrimh cuairteoirí chuig an scoil a choinneáil fós.

6. Leanfar leis an maoiniú ar ghlantachán, díghalrán agus trealamh cosanta pearsanta (TCP) sa bhreis don chéad téarma scoile eile.

Íocfaidh an Roinn as uaireanta glantóireachta sa bhreis don chéad téarma eile ar scoil, chomh maith le díghalrán agus TCP a chlúdach. Beidh níos mó eolais ar fáil mar gheall air seo go luath.

7. Bí airdeallach fós le linn cruinnithe foirne

De réir an Phlean Freagartha COVID, iarrtar ar fhoireann na scoile cruinnithe a dhéanamh ó chian, i ngrúpaí beaga nó i spásanna móra le gur féidir cloígh le scaradh sóisialta.

8. Measúnú Medmark d’fhostaithe torracha agus ardriosca

De réir Ciorclán 0042/2021 go scoileanna (12 Lúnasa 2021), ba chóir d’aon fhostaithe torracha nó atá i gcatagóir ardriosca teagmháil a dhéanamh le Medmark roimh filleadh ar scoil. Is féidir leis na baill foirne seo measúnú riosca a dhéanamh ag https://www.medmark.ie/teachersna Freastlaíonn an measúnú seo ar fhoireann choimhdeach anois chomh maith.

Ba chóir don scoil measúnú riosca a dhéanamh do bhaill foirne torracha chomh maith más féidir (Féach an téimpléad seo ó HSE.)

9. Coinnigí oraibh leis an dea-obair a bhí ar bhun agaibh ceanna féin!

 • Réamhchúramaí do pháistí: foghrúpaí/meithleacha sa seomra ranga, lámha a ní, díghalrán lámh
 • Réamhchúramaí do mhúinteoirí: Mascanna a chaitheamh, scaradh sóisialta ó bhaill foirne eile, filleadh abhaile má thagann aon siomptóim COVID19 orthu
 • Réamhchúramaí do thuismitheoirí: teagmháil a dhéanamh leis ar scoil thar ghuthán nó ríomhphost, gan bailiú le chéile lasmuigh den scoil, uaireanta agaithe tosaithe agus críochnaithe nuair is féidir, páistí le siomptóim COVID19 a bhailiú ón scoil nó a choinneáil sa bhaile má tagann siomptóim orthu thar oíche.
 • Réamhchúramaí do bhaill foirne eile: Sosanna agaithe don leithreas agus don seomra foirne, glanadh rialta na lámh, díghalrán lámh, mascanna a chaitheamh, bheith airdeallach ar pháistí ag léiriú siomptóm, airdeallach ar fhoghrúpaí páistí a chothú.

Faigh póstaeir don seomra ranga le cabhrú leis na céimeanna slándala seo anseo: https://gaeloideachas.ie/wp-content/uploads/2020/08/P%C3%B3staeir-Covid-19-x5.pdf (Bunscoil)

10. Lámh chúnta agus cluas éisteachta

Cur glaoch orainn ag An Foras Pátrúnachta 01- – 6294110 nó scríobh chugainn eolas@foras.ie má tá aon chomhairle nó chúnamh sa bhreis de dhíth.
Go n-éirí libh sa chéad seachtain ar ais ar scoil agus coinnigh i dteagmháil linn!

 

Íoslódáil an t-eolas thuas anseo: Filleadh ar Scoil 2021/22

Íoslódáil Ciorclán 0042/2021

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Folúntas – Bainisteoir Sainspiorad & Athchumraithe

Tá ár n-eagraíocht ag fás agus tá na pobail a bhfuil ár scoileanna ag freastal orthu ag fás leis. Ar an ábhar sin, is mian leis An Foras Pátrúnachta Bainisteoir Sainspiorad & Athchumraithe a earcú a bheidh ag plé leis an éileamh ar éagsúlacht ó na scoileanna.

Tá eolas mar gheall ar an bhfolúntas ar fáil san fhógra poist anseo.

 

Maidir le AFP: 

Is é An Foras Pátrúnachta an pátrún is mó in Éirinn ar scoileanna lán-Ghaeilge ag an gcéad agus an dara leibhéal. Tá 79 scoil faoinár bpátrúnacht. Tá An Foras Pátrúnachta ina phátrún ar scoileanna lán-Ghaeilge a bhfuil éiteas Caitliceach, Ilchreidmheach, Ionchreidmheach agus Idirchreidmheach (Caitliceach / Protastúnach) acu. Is eagraíocht bainistíochta aitheanta é An Foras Pátrúnachta freisin. Is mian linn líon na scoileanna lán-Ghaeilge a fhás ionas go mbeidh gach tuismitheoir a roghnódh oideachas lán-Ghaeilge in ann teacht ar an rogha sin dá bpáistí.

Bunaíodh An Foras Pátrúnachta sa bhliain 1993 ionas go mbeadh rogha eile ag scoileanna maidir le pátrúnacht. An fhís atá ag An Foras Pátrúnachta ná oideachas lán-Ghaeilge den scoth a chothú, a fhorbairt agus a leathnú sa tír.

Tá An Foras Pátrúnachta aitheanta ag An Roinn Oideachais agus Scileanna mar chóras pátrúnachta atá inghlactha agus cuí do scoileanna ag an gcéad agus an dara leibhéal.

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Folúntas – Bainisteoir Cumarsáide

Tá ár n-eagraíocht ag fás agus tá an líon gaelscoileanna faoinár gcúram ag fás leis. Ar an ábhar sin, is mian leis An Foras Pátrúnachta Bainisteoir Cumarsáide a earcú a bheidh ag plé le cúrsaí cumarsáide na heagraíochta.

Tá eolas mar gheall ar an bhfolúntas ar fáil san fhógra poist anseo.

 

Maidir le AFP: 

Is é An Foras Pátrúnachta an pátrún is mó in Éirinn ar scoileanna lán-Ghaeilge ag an gcéad agus an dara leibhéal. Tá 79 scoil faoinár bpátrúnacht. Tá An Foras Pátrúnachta ina phátrún ar scoileanna lán-Ghaeilge a bhfuil éiteas Caitliceach, Ilchreidmheach, Ionchreidmheach agus Idirchreidmheach (Caitliceach / Protastúnach) acu. Is eagraíocht bainistíochta aitheanta é An Foras Pátrúnachta freisin. Is mian linn líon na scoileanna lán-Ghaeilge a fhás ionas go mbeidh gach tuismitheoir a roghnódh oideachas lán-Ghaeilge in ann teacht ar an rogha sin dá bpáistí.

Bunaíodh An Foras Pátrúnachta sa bhliain 1993 ionas go mbeadh rogha eile ag scoileanna maidir le pátrúnacht. An fhís atá ag An Foras Pátrúnachta ná oideachas lán-Ghaeilge den scoth a chothú, a fhorbairt agus a leathnú sa tír.

Tá An Foras Pátrúnachta aitheanta ag An Roinn Oideachais agus Scileanna mar chóras pátrúnachta atá inghlactha agus cuí do scoileanna ag an gcéad agus an dara leibhéal.

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Céim stairiúil do thumoideachas lán-Ghaeilge ag an meánleibhéal

:: PREASEISIÚINT

18 Márta 2021

 

Céim stairiúil do thumoideachas lán-Ghaeilge ag an meánleibhéal

 

Tá cinneadh glactha den chéad uair riamh go mbunófaí múnla nua d’oideachas lán-Ghaeilge ag an dara leibhéal faoin bhForas Pátrúnachta.

 

D’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna Norma Foley TD inniu múnla meanscolaíochta nua d’oideachas lán-Ghaeilge. Osclófar satailít lán-Ghaeilge i nDún Dealgan i Mí Mheán Fómhair faoi choimirce a máthairscoile Coláiste Ghlór na Mara agus a pátrún An Foras Pátrúnachta (AFP). Feidhmeofar an tsatailít ar bhonn phíolótach ag súil le go mbeidh an múnla inscálaithe i gceantair eile as seo amach.

 

Is éard atá sa satailít ná campas de Choláiste Ghlór na Mara i nDún Dealgan. Beidh an  foirgneamh scoile lonnaithe i nDún Dealgan ach ag tarraingt as foireann, bainistíocht agus pátrún Choláiste Ghlór na Mara atá lonnaithe i mBaile Brigín.

 

Labhair Ard-Rúnaí An Foras Pátrúnachta Caoimhín Ó hEaghra mar gheall ar an gcinneadh: “Tá áthas mór ar An Foras Pátrúnachta faoi fhógra an Aire inniu. Tá éileamh agus suim ollmhór san oideachas lán-Ghaeilge léirithe ag an bpobal agus is iontach go mbeidh tumoideachas iomlán ar fáil do dhaltaí i nDún Dealgan. Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leis an Aire agus le hoifigigh na Roinne as a gcuid oibre ar an gceist seo.”

 

“Tá ceist na Gaeilge agus oideachas lán-Ghaeilge fite fuaite ina chéile. Tá sé d’aidhm ag an bhForas Pátrúnachta oideachas lán-Ghaeilge den scoth a chur ar fáil chun tacú le pobail lán-Ghaeilge a chruthú. Teastaíonn go mbeidh an tumoideachas i bhfeidhm leis an oideachas is fearr a chinntiú ach ní sin amháin. Tá gá le foireann lán-Ghaeilge, Bord Bainistíochta lán-Ghaeilge agus pátrún scoile lán-Ghaeilge leis an bhfís seo a bhaint amach.”

 

Dúirt Maedhbh Daltún, Príomhoide Choláiste Ghlór na Mara, “Is toradh é an tionscnamh ceannródaíoch seo ar dhianiarrachtaí mhuintir Dhún Dhealgan, AFP, Coláiste Ghlór na Mara agus An Roinn Oideachais agus Scileanna a rinne mionchíoradh ar cheist an tsoláthair oideachais lán-Ghaeilge sa cheantar. Is cruthúnas é an múnla ar an tsuim agus ar an éileamh atá ann don Ghaelscolaíocht ag an dara leibhéal.”

 

Thug Ó hEaghra buíochas do na daoine agus do na heagraíochtaí ar fad a chabhraigh leis an tionscnamh seo a bhaint amach: na tuismitheoirí agus an pobal i nDún Dealgan, Coláiste Ghlór na Mara, Conradh na Gaeilge, Gaeloideachas agus gach duine eile a chabhraigh.

 

Tríd an múnla nua seo, is féidir leas a bhaint as buntáistí an tumoideachais mar aon leis an acmhainn mhór foirne, réimse ábhar agus eile atá i nGaelcholáiste neamhspleách. Is scéim phíolótach í seo a éascaíonn tumoideachas ag an dara leibhéal i gceantar nach bhfuil Gaelcholáiste faoi láthair.

 

Beidh An Foras Pátrúnachta agus Coláiste Ghlór an Mara ag dul i dteagmháil le pobal Dhún Dealgan go luath chun na chéad chéimeanna eile a leagan amach.

 

CRÍOCH

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha