Uncategorized

An Foras Pátrúnachta / Archive by category "Uncategorized"

Taighde ar dhaltaí gaelscoile bodhara nó lagéisteachta

Tá an Dr Elizabeth Mathews (Scoil an Oideachais Cuimsithe agus Speisialta, An Institiúd Oideachais, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath) i mbun staidéir faoi láthair ar na cúlraí teanga, eispéiris agus nósanna páistí atá Bodhar nó Lagéisteacht cláraithe i nGaelscoileanna. Is é seo an chéad tionscadal dá leithéid in Éirinn.

Tá sí i mbun earcaíochta don staidéar seo i láthair na huaire. Chun páirt a ghlacadh sa staidéar seo, is gá do pháiste a bheith aitheanta mar bodhar nólagéisteacht (caillteanas éisteachta déthaobhach sa réimse measarthach, dian nó trom), iad ar aois idir 5 agus 13, agus iad cláraithe i nGaelscoil nó Scoil Gaeltachta (iad cláraithe ar feadh tréimhse sé mhí ar a laghad). I rith an staidéir, cuirfear tuismitheoir agus múinteoir acmhainne an pháiste faoi agallamh (nó an múinteoir ranga muna bhfuil múinteoir acmhainne i gceist), agus déanfaidh an páiste ceistneoir a chomhlíonadh le cabhair ón dtuismitheoir. Má cheapanntú go mbeadh do scoil intofa, léigh le do thoil an ráitéis gnáththeanga agus sínigh an foirm toilithe feasach atá ceangailte (as Gaeilge agus as Béarla) thíos.  Is féidir iad a sheol ar ais chugam ag elizabeth.mathews@dcu.ie 

Postáilte faoi Nuacht, Uncategorized


Call for action to ease crisis in teacher shortage

An Foras Pátrúnachta call for action to ease crisis in teacher shortage

“This is a crisis that needs to be addressed urgently.”

The largest patron body of Gaelscoileanna in Ireland, AN FORAS PÁTRÚNACHTA, calls for action to ease problems caused by teacher shortage

14th November 2017
The largest patron body of Gaelscoileanna in Ireland, An Foras Pátrúnachta, says there is a need for urgent action to help schools deal with problems arising from the shortage of teachers available for substitution or permanent positions.
Caoimhín Ó hEaghra, General Secretary of An Foras Pátrúnachta, says “this is definitely causing a lot of stress amongst our member Principals, and ultimately the school children are losing out. It is a crisis that needs to be addressed urgently and we are exploring ways of doing that.”
The shortages appear to be linked to the volume of young teachers who are taking career breaks or emigrating to work in the Middle East, where salaries can range from €2,000 – €5,500 per month tax-free.
Mr. Ó hEaghra welcomed the Minister for Education’s efforts to ease some of this pressure on recruitment by relaxing work restrictions for retiring teachers along with increasing employment limits for teachers on career breaks. However, he called on the Government to address pay inequality and to recognise the valuable work of Irish teachers, here at home.
One school under the patronage of An Foras Pátrúnachta, Gaelscoil Éadan Doire, in County Offaly, has been greatly affected this year by the shortage of teachers.

“It’s been a nightmare”

Póla Ní Chinnsealaigh, Principal Gaelscoil Éadan Doire
It’s Principal, Póla Ní Chinnsealaigh, has described the situation as “a nightmare”.
“I feel exhausted, but mainly I feel sorry for the children who’ve had to deal with a variety of different substitute teachers and particularly the children with special education needs as more often than not it’s the special education needs teacher that is required to fill the gap and then their pupils are left without their teacher”, she added.
Principal Ní Chinnsealaigh says it has been difficult to hire substitute teachers for some time now, but notes the problem has been more acute this year. They have also found it extremely difficult to fill permanent teaching positions with the numbers of job applicants decreasing significantly year on year. In Gaelscoil Éadan Doire, there were 2 permanent positions available since September, with no one applying for one position over the first month. “It’s taken us two and a half months to fill the positions, and we are delighted that we have finally filled them but in that time we’ve been under awful pressure”, Principal Ní Chinnsealaigh admits, “ I’ve had to step into the breach at times, and as a Teaching Principal with my own full-time teaching responsibilities that has been very difficult”. She said that the Text-a-Sub system, which used to be reliable, was not this year.
Póla Ní Chinnsealaigh appeals to the authorities to do something about the situation. “I don’t blame the teachers for taking off and going to Abu Dhabi or Dubai where they can earn more money, but we need to start bringing some of them back! We need to do something as it has never been this bad,” she says.

Postáilte faoi Uncategorized


Seoladh an Aonaid um Sheirbhísí Tacaíochta Airgeadais (FSSU) ag leibhéal bunscoileanna ó Mheán Fómhair 2017

Tagraíodh do leathnú an FSSU go leibhéal bunscoileanna sa Lámhleabhar Rialachais le haghaidh Bunscoileanna 2015-2019 agus tá sé i bPlean Gníomhaíochta na Roinne Oideachais agus Scileanna le haghaidh 2017.

5 phríomhphointe le cur san áireamh:
1. Foilseoidh an Roinn Ciorclán i Méan Fómhair 2017 a léireoidh na socruithe le haghaidh sheoladh agus fheidhmiú na seirbhíse FSSU.

2. Foinse thábhachtach comhairle agus tacaíochta le haghaidh bunscoileanna a bheidh san FSSU ar ghnéithe de rialú airgeadais – a chuirfear ar fáil go príomha trí thacaíocht ar líne agus ar an nguthán. Maidir leis seo meastar ó Mheán Fómhair 2017 ar aghaidh go bhforbróidh an FSSU teimpléid a mbainfidh scoileanna úsáid astu go hinmheánach chun monatóireacht a dhéanamh ar ioncam míosúil, ar chaiteachas, ar bhainistíocht buiséid agus ar shreabhadh airgeadais, srl. Beidh rogha ag scoileanna úsáid a bhaint as teimpléid inmheánacha an FSSU agus, más mian leo, is féidir leo leanúint ar aghaidh ag baint úsáid as IPPN Airgead Bunscoile/Teimpléad Airgeadais, Teimpléid Chuntasaíochta CPSMA, srl, go hinmheánach.

3. Beidh an FSSU dírithe freisin ar theimpléad náisiúnta caighdeánaithe le haghaidh cuntais scoile a thabhairt isteach de réir a chéile le haghaidh cuntais bhunscoileanna. Is éard a bheidh sa teimpléad náisiúnta ná an dóigh chaighdeánaithe a n-ullmhóidh cuntasóirí/iniúchóirí cuntais de réir riachtanais Alt 18 den Acht Oideachais 1998. Meastar gurb é seo a leanas an líne ama a bhainfidh leis seo:

• Scoilbhliain 2017/18: Díreoidh FSSU ar chomhairle agus ar thacaíocht a sholáthar mar chuid d’ullmhúcháin chun teimpléad náisiúnta caighdeánaithe a thabhairt isteach ar bhonn céimnithe le haghaidh cuntais scoileanna.
• Scoilbhliain 2018/19: Is í seo an chéad bhliain a ullmhófar cuntais scoileannna de réir an teimpléid náisiúnta chaighdeánaithe. Is é seo an leagan amach riachtanach le gur féidir le scoileanna oibleagáidí de réir Alt 18 den Acht Oideachais 1998 a chomhlíonadh.
• Deireadh Fheabhra 2020 (6 mhí i ndiaidh dheireadh na scoilbhliana 2018/19): Is é seo an dáta deiridh chun cuntais scoile don scoilbhliain 2018/19 a chur isteach chuig an FSSU.

4. Beidh an teimpléad náisiúnta caighdeánaithe le haghaidh cuntais scoile ag teacht le teimpléid inmheánacha FSSU a bhfuil tagairt déanta dóibh ag 2 thuas. Dá bhrí sin, is féidir go mbeidh táillí níos ísle cuntasaíochta ann chun cuntais scoile a dheimhniú nó a iniúchadh mar thoradh ar theimpléid inmheánacha FSSU a úsáid (de réir riachtanais Chuid 18 den Acht Oideachais 1998) toisc go mbeidh an t-eolas a chuirfear faoi bhráid Cuntasóra i bhformáid a éascóidh gur fusa sonraí ábhartha na gcuntas scoile a aimsiú.

5. Ba chóir an t-uasdátú seo a thabhairt faoi bhráid Phríomhoidí Scoileanna agus na mBord Bainistíochta.

Postáilte faoi Uncategorized


16/09/16 Freagra ar Phlean Gníomhaíochta don Oideachas

Tá Preasráiteas ón bhForas maidir leis an bPlean Gníomhaíochta don Oideachas ar fáil anseo.

Foilsíodh scéal faoin ábhar ar Tuairisc.ie anseo

 

Preasráiteas

Déardaoin 15 Meán Fómhair 2016

Fáilte curtha ag An Foras Pátrúnachta roimh na beartais chun rogha oideachasúil a leathnú agus chun dul i ngleic le míbhuntáiste.

Chuir An Foras Pátrúnachta, an pátrún ar scoileanna lán-Ghaeilge is mó in Éirinn, fáilte roimh ghealltanais an Rialtais líon na scoileanna ilchreidmheacha a mhéadú go 400 faoin mbliain 2030 agus roimh na spriocanna atá leagtha amach chun dul dul i ngleic le míbhuntáiste oideachasúil. Anuas ar sin, i measc na ngealltanas atá san áireamh sa Phlean Gníomhaíochtíochta don Oideachas trí bliana a d’fhoilsigh an tAire Richard Bruton inniu tá gealltanais i dtaobh leasa sna scoileanna, oideachas na múinteoirí a fheabhsú agus gealltanas i dtaobh fhoghlaim na Gaeilge a láidriú i gceantair Ghaeltachta, gealltanais a gcuirtear fáilte rompu.

Tá roinnt imní  léirithe ag pátrún na scoileanna lán-Ghaeilge áfach faoin easpa dírithe i dtaobh níos mó oideachais lán-Ghaeilge a sholáthar.

Agus é ag trácht ar an bplean inniu, dúirt Caoimhín Ó hEaghra, Ard-Rúnaí An Fhorais Phátrúnachta: “Is cur chuige straitéiseach d’oideachas in Éirinn an plean gníomhaíochta seo, rud a chuirimid fáilte roimhe, agus táimid ag súil le bheith ag obair leis an Aire maidir len é a chur i bhfeidhm. Tá sé leagtha amach sa Phlean Gníomhaíochtaí go mbeidh Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge an Rialtais mar bhunchloch agus go mbeidh sé comhtháite sa phlean seo. Tá An Foras Pátrúnachta fíorbhuartha áfach faoin easpa béime sa phlean i dtaobh oideachas trí mheán na Gaeilge a sholáthar.”

 

“Mar an pátrún is mó ar scoileanna lán-Ghaeilge in Éirinn, tá scoileanna An Fhorais Phátrúnachta ag cur oideachais ar 15,000 daltaí in aghaidh na bliana agus tá fáilte roimh gach páiste in ár scoileanna. Is í ár sprioc ná oideachas den chéad scoth a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge do gach páiste in Éirinn atá á lorg, beag beann ar chreideamh nó ar shuíomh geografach.”

 

“Tá a fhios againn gurb oideachas den scoth é an tumoideachas. Tá fianaise mhaith ann maidir leis na buntáistí a bhaineann leis an gcineáil seo oideachais –bíonn torthaí acadúla  níos fearr ag na daltaí, bíonn sé níos easca orthu an tríú nó an ceathrú teanga a fhoghlaim agus tá sé léirithe trí thaighde a rinneadh le déanaí go bhfuil marcanna níos airde i Mata agus i mBéarla á mbaint amach acu.”

“Tá an-fhonn orainn oibriú leis an Aire agus leis na páirtithe leasmhara oideachasúla eile chun cinntiú go gcuirfear an Plean Gníomhaíochta seo i bhfeidhm agus go ndéanfar monatóireacht air. Táimid ag súil le bheith ag obair leis an Rialtas chun a chinntiú go bhfuil oideachas trí mheán na Gaeilge mar thosaíocht acu agus go bhfuil Straitéis 20 bliain don Ghaeilge á cur i bhfeidhm.

Críoch

Teagmháil: Sarah Harte / Laura Harmon DHR Communications, Tel: 087-9858259 / 086-1738455 / 01-4200580

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Maidir leis “An Foras Pátrúnachta”:  Is pátrún náisiúnta é An Foras Pátrúnachta ar bhunscoileanna agus ar mheánscoileanna araon a bhfuil raon éitis spioradálta acu i.e. ilchreidmheach, idirchreidmheach nó caitliceach. Is é mar aidhm acu ná oideachas trí mheán na Gaeilge a fhorbairt, a láidriú agus a chur chun cinn ar fud na tíre. www.foras.ie

Postáilte faoi Nuacht, Uncategorized


11/05/16 Painéal Forlíontach 16/17

Tá cóip den cháipéis leis na múinteoirí ar phainéal forlíontach An Foras Pátrúnachta tar éis a bheith seolta chuig gach príomhoide. 

***Níl an painéal ach i bhfeidhm i mBaile Átha Cliath faoi láthair. Cuirfidh foireann an fhorais in iúl daoibhse taobh amuigh de BhÁC cén uair a bheidh an painéal i bhfeidhm i bhur gceantar féin ach níl cead agaibh gníomhú go fóill.***
 
Mar atá luaite i gciorclán 0023/2015 tá cead ag na scoileanna i mBÁC na jabanna téarma seasta a líonadh freisin. 

Postáilte faoi Uncategorized


30/09/15 – Lá Roald Dahl i nGuaire

Eagraíodh an lá scoil ag Cumann na dTuismitheoirí chun léitheoireacht a chur chun cinn agus airgead a bhailiú don scoil.
 
Bhí pobal na scoile ag céiliúradh leabhair Roald Dahl trí chlár d'imeachtaí spéisiúla.
 
– Lá Feistis Bréige Dahl-icious: bhí na páistí ar fad gléasta mar charactar ó shaothar Roald Dahl
 
– Crannchur Willy Wonka: Bhí crannchur do chiseán mór Roald Dahl 
 
– Díolachán Cístí le téama Charlie & the Chocolate Factory
 
– Pictiúrlann Roald Dahl: Cuireadh scannáin bunaithe ar leabhair Roald Dahl ar an gclár bán agus an Díolachán Cístí ar siúl
 
– Ticéad Órga: Phioc gach múinteoir ainm as an hata dá rang féin agus fuair an dalta sin ticéad órga. Aoíeanna speisialta a bhí sna daltaí seo ag an díolachán cístí agus fuair siad cístí saor in aisce!  
 
– Léirmheas leabhar: Scríobh na páistí (agus roinnt tuistí) léirmheasanna faoi leabhar de chuid Roald Dahl.
 
Bhí an-spraoi ag gach duine ar an lá.  Deis den scoth a bhí ann na páistí a chur ag caint agus ag scríobh faoi shaothar Roald Dahl. 

Lá Roald Dahl photos

Lá Roald Dahl Dress up photos


04/02/15 Ráiteas maidir leis an gComhdháil

Beidh Comhdháil an Fhorais Phátrúnachta ar siúl i mbliana ar an 28 Feabhra 2015 sa Red Cow Moran Hotel i mBaile Átha Cliath. Is é ‘Gaeloideachas do Chách’ téama na comhdhála.

Postáilte faoi Uncategorized


18/12/14 Daltaí ó Ghaelscoil Moshíológ ar ‘Bia Linn’ ar TG4

Bia Linn Nollaig 2014 CROPPED

Bhí beirt, Pollyanna Clavin agus Aidan Jones ó Rang 2, i nGaelscoil Moshíológ le feiceáil ar an gclár teilifíse ‘Bia Linn’ ar TG4 an tseachtain seo caite. Bhí siad le feiceáil ar an dara chlár maidin amárach ag cócaireacht le Muireann sa chistin.

 


Brat Buí bainte amach ag Gaelscoil an Bhradáin Feasa

Gaelscoil an Bhradáin Feasa - brat buí 3 edited cáca

Comhghairdeas le Gaelscoil an Bhradáin Feasa i gCo. na Mí a bhain Brat Buí amach le gairid.