Nuacht ó Scoileanna

An Foras Pátrúnachta / Archive by category "Nuacht ó Scoileanna"

Foirgneamh Úrnua do Ghaelscoil Chluain Meala

Osclaíodh foirgneamh nua Gaelscoil Chluain Meala inné ag Paidí Ó Lionáird ó TG4. Is scoil de chuid An Fhorais Phátrúnachta í atá lonnaithe sa Bhaile Gaelach i gCluain Meala.  Tá an fhoirgneamh nua feistithe le réimse leathan áiseanna den chéad scoth.

Ag labhairt linn inné, dúirt Karen Mhic Gearailt, príomhoide na scoile “Tá lúcháir orainn go bhfuil doirse ár bhfoirgneamh scoile úrnua oscailte faoi dheireadh againn. Seo mar thoradh ar 27 bliana d’obair mhór na dtuismitheoirí, na foirne, an Bhoird Bainistíochta agus ár bpátrún, An Foras Pátrúnachta. Is ábhar misnigh é go bhfuil an Ghaeilge ag fás léi sa cheantar seo, agus go bhfuil an oiread sin daltaí ag foghlaim trí Ghaeilge le chéile. Táimid ag tnúth le fáilte a chur roimh go leor teaghlach nua inár scoil nua.”

Bhí an ghaelscoil lonnaithe i gcóiríocht shealadach ó 1994. Taistealaíonn  daltaí ó chúig pharóiste dhéag chun oideachas a fháil trí mheán na Gaeilge i nGaelscoil Chluain Meala.. Ag labhairt ann inniu, dúirt Caoimhín Ó hEaghra, Ard-Rúnaí An Fhorais Phátrúnachta: “Tá an t-éileamh ar an ngaelscolaíocht ag fás i gcónaí. Freastalóidh an foirgneamh nua seo ar an bhfás ar an ngaelscolaíocht go háitiúil. Tuigeann tuismitheoirí níos mó ná riamh na buntáistí breise a chuireann an tumoideachas ar fáil – éiríonn níos fearr le daltaí go hacadúil, bíonn sé níos fusa an tríú teanga a fhoghlaim agus baineann siad leas as deiseanna fostaíochta níos fearr. Tá ríméad orainn tús a chur leis an gcaibidil nua seo i nGaelscoil Chluain Meala. Tá scoileanna faoin bhForas ag cur oideachais ar 17,000 dalta agus tá ár scoileanna oscailte do chách. Tá sé mar aidhm againn oideachas den scoth trí Ghaeilge a chur ar fáil do gach páiste in Éirinn atá á iarraidh.”

CRÍOCH

Teagmháil: Karen Mhic Gearailt, Príomhoide Teil: 0526127271 • Beidh agallaimh ar fáil le príomhoide na scoile Karen Mhic Gearailt, Caoimhín Ó hEaghra ar son na heagraíochta, An Foras Pátrúnachta, agus le tuismitheoirí agus daltaí ach iad a iarraidh. • Beidh an Grianghrafadóir John D Kelly ag eisiúint grianghraif chuig na meáin


FOLÚNTAS: Gaelscoil Uí Chéadaigh

Folúntas do Phríomhoide i nGaelscoil Uí Chéadaigh, Bóthar Vevay, Bré, Cill Mhantán, A98 YH48 https://www.gaelscoiluicheadaigh.ie

Beidh roghnú an iarratasóra rathúil bunaithe ar cheithre inniúlacht atá ar aon dul leis an gCreat Cáilíochta um Cheannaireacht agus Bainistíocht:

 • Teagasc agus Foghlaim a Threorú
 • An eagraíocht a bhainistiú
 • Forbairt scoile a threorú
 • Inniúlacht cheannaireachta a fhorbairt

An dáta tosaigh ná an 1 Meán Fómhair nó nuair a chomhlíonann an iarratasóir rathúil fógra éigeantach. Is scoil pháiste-lárnach í Gaelscoil Uí Chéadaigh.

Beidh duine fuinniúil, díograiseach, cineálta agus éifeachtach ag teastail chun an scoil a rith, ag tógáil ar an mbunchloch láidir atá leagtha. Ceannaire seasmhach, neamhspleách, le dea-bhreithiúnas a bheidh sa té a cheaptar. Duine atá tiománta do fhorbairt iomlán na bpáistí, d’fhoghlaim agus d’fhorbairt na foirne agus na clainnte a oibrionn leo agus don Ghaelscolaíocht.

Spriocdháta d’iarratais: Luan, 16ú Bealtaine

 • Fógra ar Education Posts: anseo
 • Foirm iarratais: anseo

FOLÚNTAS: Gaelscoil Átha Í

Ba mhian le Bord Bainistíochta Ghaelscoil Átha Í cuireadh a thabhairt d’iarrthóirí cur isteach ar phost dhá bhliain mar phríomhoide gníomhach sa scoil sin. Beidh an té a cheapfar ag feidmiú ón 29ú Lúnasa go dtí’n 31ú Lúnasa 2023. Is scoil idir-chreidmheach í a thagann faoin bhForas Patrúnachta. Tá 178 dalta linn faoi lathair, 8 múinteoir ranga, 3 mhúinteoir tacaíochta, 2.5 CRS chomh maith le beirt atá ar chonradh coimhdeach.

Mar a thuigeann sibh tá Sorcha Ní Mhistéil ar iasacht leis an bhForas mar Bhainisteoir Sainspioraid agus dá bhrí sin tá an post seo ar fáil d’aon iarrthóir ar mhaith leo seal a chaitheamh mar Phríomhoide os rud é nach bhfuil an post á líonadh go hinmheánach.

Tuigimid go bhfuil cultúr agus foireann láidir in bhur scoileanna. Tuigimid freisin nár mhaith le haon scoil ceann dá gcuid múinteoirí a chailliúint ar feadh tréimhse. Ach ar mhaithe lenár scoileanna uile bheinn fíor bhuíoch dá mbeadh sibh sásta an t-eolas agus an fógra seo a chur faoi bhráid bhur foirne. Seans go mbeadh suim ag múinteoirí áirithe a gcuid taithí a roinnt agus taithí a fháil ar ról an phríomhoide.

Íoslódáil an t-iarratas anseo


Nuacht ónár Scoileanna, Márta 2022

Nuacht ónár Scoileanna, Márta 2022

Cláraigh dár nuachtlitir choicísiúil anseo: https://bit.ly/NuachtAFP

Postáilte faoi Nuacht, Nuacht ó Scoileanna


FOLÚNTAS: Cúram Iar-Scoile

Cúram Iar-Scoile

Failtíonn Bord Bainistíochta Ghaelscoil na bhFilí roimh léirithe spéise le bunú agus reáchtáil seirbhíse iar-scoile trí mheán na Gaeilge ar shuíomh na scoile. Beidh an tseirbhís curtha ar fáil gach lá ó 1.30i.n. go 2.30 i.n. chun freastal ar rang na Naíonán sa scoil ón 1/9/2022. Is moladh sé seo do thrádálaí aonair chun seirbhís iar-scoile a rith neamhspléach ar an scoil.

Riachtanach

 • Taithí (go háirithe le páistí óga)
 • Sár Scileanna bainistíochta
 • Inniúlacht sa Ghaeilge
 • Tuiscint ar an nGaelscolaíocht
 • Inniúchadh na nGardaí

Inmhianta

 • QQI Leibhéal 5 Cúram Leanaí

Ní mór d’iarratais a bheith i nGaeilge amháin agus ba cheart CV (2 lch) chomh maith le litir iarratais a sheoladh chuig bordbainistiochtagsf@gmail.com mar PDF AMHÁIN roimh 5.i.n. ar an 7 /4 / 2022


Cruinniú Zoom, 18/10/21 6in, Gaelcholáiste Ghlór na Mara, Dún Dealgan

Beidh cruinniú faoin bpróisis iontrála 2022/23 atá ar bun faoi láthair do shaitilít CGNM i nDÚN Dealgan ar siúl ar Zoom ar an Luan seo chugainn. Sprioclá d’arratais, an 22ú Deireadh Fómhair 2021.

 • Tá an chruinniú oscailte do thuistí agus don phobal.
 • Cruinniú dátheangach a bheidh ann (fáiltiú srl. as Gaeilge, eolas i mBéarla).
 • Mairfidh an chruinniú idir 30nóim agus uair an chloig.
 • Fáilte roimh cheisteanna

Topic: CGNM Dún Dealgan

Time: Oct 18, 2021 06:00 PM Dublin
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94658992529?pwd=eUFPRjIyZDNhYmJwMlUwbmprQ3FQZz09
Meeting ID: 946 5899 2529

Passcode: 604142


Buaiteoirí Craobh Gael-linn 03.02.17

CAIGHDEÁN THAR CUIMSE AG CRAOBHCHOMÓRTAS
SCLÉIP GAEL LINN 2017!

Bhí caighdeán thar cuimse ag craobhchomórtas Scléip Gael Linn 2017 a bhí ar siúl i mBaile Átha Cliath ar an Déardaoin, 2 Feabhra 2017.

Comórtas talainne í Scléip, ina gcuirtear béim ar na healaíona comhaimseartha, agus atá dírithe go sonrach ar na hiar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge. Chruinnigh scoláirí ó Dhún na nGall go dtí  Daingean Uí Chúis, mar aon lena gcuid múinteoirí agus a gcuid tuismitheoirí, in amharclann ‘Clasach’, Cluain Tarbh, Baile Átha Cliath, do bhuaicphointe seo an chomórtais. Bhí na hiomaitheoirí uilig – suas le 300 acu – tar éis cáiliú roimhré trí réamhbhabhtaí réigiúnach, ag a bhfuaireadar comhairle ó mholtóirí aitheanta sna réimsí éagsúla.

Ba iad Seán Ó Ceallaigh, Gael Linn, agus Niamh Ní Chróinín, Raidió Rí Rá,  a chur an seó i láthair go paiseanta i rith an lae. Ar dtús, bhí  taispeántais den scoth sna comórtais don Rince Cruthaitheach  ( Aonair agus Grúpaí) ó scoláirí Choláiste an Eachréidh, Baile Loch Riach, Gaelcholáiste Chill Dara, Nás na Ríogh, Coláiste Oiriall, Muineachán, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis,  Coláiste Pobail Osraí, Cill Chainnigh, Coláiste de hÍde, Tamhlacht, Pobalscoil Ghaoth Dobhair agus Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh.  Ina dhiaidh sin, bhí an comórtas Sceitse Nuachumtha, le léirithe ó aisteoirí óga an Eachréidh, Scoil Chaitríona, Glas Naíon, Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Coláiste Naomh Eoin, Inis Meáin, Gaelcholáiste Chiarraí, Trá Lí agus Pobalscoil Chloich Cheanna Fhaola, An Fálcarrach. Ba léir  ansin gur bhain rinceoirí, amhránaithe agus ceoltóirí ó Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua, Meánscoil San Nioclás, Rinn ó gCuanach, Scoil Chaitríona, Glas Naíon, Coláiste Lú, Dún Dealgan, Coláiste Naomh Éinne, Inis Mór agus Coláiste Pobail Osraí, sult as a bheith ar stáitse sna comórtais Slua-Amhránaíochta ansin.  Mhol na moltóirí Máire Uí Mhurchú,  Sile Ní Dhuibhne agus Enda Reilly an tsiamsaíocht uilig go hard!

I ndiaidh am lóin, bhí na comórtais don Ceol Aonair Comhairseartha ann, mar aon leis na comórtais Amhránaíochta le Féintionlacan, do dhaoine aonaracha agus do ghrúpaí.  Arís, bhí togha na tallainne ar ardán, agus scoláirí ó Choláiste Íosagáin, Baile an Bhóthair, Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, Coláiste Ailigh, Leitir Ceanainn, Gaelcholáiste Mhuire AG, Corcaigh, Coláiste Eoin, Baile an Bhóthair agus Coláiste Pobail Ráth Chairn i measc na rannpháirtithe. Caithfear a rá go raibh an lucht féachana ag racáil nuair a chuaigh na bannaí ceoil ar stáitse ag deireadh an lae !  Thréaslaigh Príomhfheidhmeannach Gael Linn, Antoine Ó Coileáin agus Caitlín Ní Chonghaile, Foras na Gaeilge, leis na rannpháirtithe uilig. 

Thug na  moltóirí  Edel Ní Churraoin, Pádraig Ó Conghaile ( aka MC Muipéad ) agus Enda Reilly, mar aon le Méabh Ní Thuathaláin, léirmheasanna dearfacha faoi na míreanna éagsúla agus mholadar na ceoltóirí agus amhránaithe óga as caighdeán thar cuimse a bhaint amach.  Bhí cinntí deacra le déanamh acu ansin agus buaiteoirí le roghnú i ngach comórtas. Anuas air sin, bhí duais ann don dara háit ins na rannóga ina raibh cúig iomaitheoir nó níos mó. Is iad seo a leanas na duaiseoirí ar fad:

Rince Cruthaitheach Aonair ( Sóisear): Chloe Ní Dhonnghaile, Gaelcholáiste Chill Dara, Nás na Ríogh, Co. Chill Dara

Rince Cruthaitheach Aonair ( Sinsear ): Clodagh Ní Shúilleabháin, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí

Rince Cruthaitheach Grúpaí ( Sóisear ): Grúpa CDH, Coláiste de hÍde, Tamhlacht, Baile Átha Cliath

Rince Cruthaitheach Grúpaí ( Sinsear ): Idirbhliain an Eachréidh, Coláiste an Eachréidh, Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe

Sceitse Nuachumtha ( Sóisear ): ‘Meascán Mearaí’, Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall

Sceitse Nuachumtha ( Sinsear ): ‘Conraitheoirí Uí Ghallachóir Teo’, Pobalscoil Chloich Cheann Fhaola, An Fálcarrach, Co. Dhún na nGall

Slua-Amhranaíocht ( Sóisear ): ‘Glór na nÓg’, Meánscoil San Nioclás, Rinn ó gCuanach, Co. Phort Láirge

Slua-Amhranaíocht ( Sinsear ): ‘CPO 5 & 6’, Coláiste Pobail Osraí, Cill Chainnigh

Ceol Aonair Comhaimseartha ( Sóisear ): Ben Mac Eoin, Pobalscoil Chorca Dhuine, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí

Ceol Aonair Comhaimseartha ( Sinsear ): Ruairí Mac Lochlainn, Coláiste Ailigh, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

Amhránaíocht Aonair Chomhaimseartha le féintionlacan ( Sóisear ):
An chéad áit – Aoibhinn Ní Dheagha, Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall

An dara háit – Caitlín Ní Nualláin, Coláiste de hIde, Tamhlacht, Baile Átha Cliath

Amhránaíocht Aonair Chomhaimseartha le féintionlacan ( Sinsear ) :
An chéad áit + GRADAM CHEOIL NÓS 2017 – Sonny Ní Chathasaigh, Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe

An dara háit – Affia Ní Fhaoláin, Coláiste Cois Life, Leamhcán, Co. Bhaile Átha Cliath

Grúpa Amhránaíochta Comhaimseartha le féintionlacan ( Sóisear ):

An chéad áit:  ‘Cailíní Binne’, Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh, Co. Loch Garman

An dara háit: ‘Grád A’, Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, Co. na Gaillimhe

Grúpa Amhránaíochta Comhaimseartha le féintionlacan ( Sinsear ):

An chéad áit + GRADAM SCLÉIP 2017 – ‘Smugairle Róin’, Coláiste Pobail Ráth Chairn, Co. na Mí

An dara háit:  ‘Cinniúint’, Coláiste Oiriall, Muineachán

Bronnadh duaiseanna a bhí deartha go speisialta don ócáid ag an seodóir Neil Conway orthu uilig. 

Bhí Gradam Scléip 2017 le bronnadh leis ar an amhránaí/ceoltóir aonair nó ar an ngrúpa is mó a sheas amach ó na buaiteoirí uilig sna comórtais ceoil/amhránaíochta. Bhí na moltóirí ar aon fhocal go raibh an duais seo tuillte go mór ag an ngrúpa ‘Smugairle Róin’, ó Choláiste Pobail Ráth Chairn, Co. na Mí.  Bhí  sceitimíní ar na réalta óga glacadh leis an ngradam speisialta seo.  Don chéad uair chomh maith, bronnadh duais Gradam Cheoil Nós don amhrán nua-chumtha ab fhearr sna comórtais amhránaíochta, canta ag duine aonair nó ag grúpa.  Bhí lúchair ar Sonny Ní Chathasaigh, Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua, an t-aitheantas seo a fháil as a saothar !   Mar chuid den duais freisin i mbliana déanadh taifeadadh ar na buaiteoirí uilig sna comórtais amhránaíochta agus beidh deis ag lucht éisteachta raidió deis iad a chloisteáil ar leithéidí Raidió Fáilte, Raidió Rí Rá, Raidió na Life agus Nósamach anseo.

Thar ceann Gael Linn, ghabh Seán Ó Ceallaigh buíochas leis na múinteoirí a spreag na daltaí le bheith páirteach sa chomórtas. ‘Tá Gael Linn an-sásta leis an líon scoileanna Gaeltachta agus an líon Gaelcholáistí a ghlac páirt i mbliana. Bíonn an claonadh ann i gcónaí an ceol agus an rince thraidisiúnta a lua leis na scoileanna sin ach léiríonn Scléip go bhfuil neart ceoltóirí agus rinceoirí comhaimseartha iontu freisin. Tá sé go hiontach go bhfuilimd ábalta ardán a thabhairt dóibh’, a dúirt sé.

Tuilleadh eolais:  Niamh de Búrca 01:6753303/niamh@gael-linn.ie

ChloeNíDhonnghaile

CailíníBinne,MSGharman

Postáilte faoi Nuacht ó Scoileanna


09/11/16 Gaelscoil na Fuinseoige ag bogadh go Notre Dame

PRESS RELEASE

 

Wednesday, 9th November 2016

 

New multi-denominational Gaelscoil to move into Notre Dame premises

 

Gaelscoil na Fuinseoige, Ireland’s newest Irish-medium primary school is set to move into the premises being vacated by the closing of Notre Dame private school in Churchtown, Dublin 14.

 

The Department of Education confirmed that Gaelscoil na Fuinseoige will take long-term occupancy of the building by September 2018 at the latest.

 

The co-educational and multi-denominational gaelscoil opened in September 2016 after a competitive patronage selection process, and has been temporarily based in Clonskeagh. Speaking today, Caoimhín O’hEaghra, General Secretary of An Foras Pátrúnachta, the school’s patron said: "This site is a perfect fit for Gaelscoil na Fuinseoige. The facilities are second to none and we are fortunate to have a first class team in place in the school. We would like to sincerely thank all of the parents in the area who supported our campaign.

 

‘‘We are delighted to provide diversity and choice for parents. In South Dublin alone we have recently opened multi-denominational gaelscoileanna in Rathfarnham, Firhouse, Ballyogan and now Gaelscoil na Fuinseoige which will move to its new home in Churchtown. Our aim is provide Irish-medium education to every child who wants it, and we look forward to welcoming students to Gaelscoil na Fuinseoige for many years to come.’’

 

Principal, Aisling Uí Fhéich, welcomed the announcement saying: “This gaelscoil is open to everyone, and we look forward to welcoming children from different nationalities and backgrounds to Gaelscoil na Fuinseoige. The benefits of immersion education are well documented – students perform better academically, find it easier to learn a third and fourth language and also recent research indicates that students learning through Irish are achieving higher results in English and Maths.

 

“This premises has a long history of excellent education provision in this region and we are delighted to continue to provide the highest standards to our own students”.

 

Demand for Irish-medium education in South Dublin is huge with over 2,000 children being turned away every year from the existing schools. An Foras Pátrúnachta is currently campaigning to establish a multi-denominational gaelscoil in Dún Laoghaire in 2017.

 

Caoimhín O’hEaghra added: “It is vital all parents in the area interested in having their children educated in a multi-denominational gaelscoil register their interest here: www.gaelscoileanna.ie/dunlaoghaire. This will help us to demonstrate the demand for Irish-medium multi-denominational education in Dún Laoghaire and strengthen our application to the Department of Education.”

 

For more information, visit www.foras.ie.   

 

ENDS

 

Contact: Sarah Harte / Louise Archbold DHR Communications, Tel: 01-4200580 / 087-9858259 / 087-2601145

 

 • Interviews with An Foras Pátrúnachta General Secretary, Caoimhín O’hEaghra available on request.

 

About An Foras Pátrúnachta: An Foras Pátrúnachta is the largest patron for Irish medium schools in Ireland at both primary and secondary level. An Foras Pátrúnachta schools have a range of multi-denominational, inter-denominational and denominational ethos and seek to develop, strengthen and promote education through the medium of Irish throughout the country. Find out more about An Foras Pátrúnachta here: www.foras.ie. Follow An Foras Pátrúnachta on Facebook and Twitter.

Postáilte faoi Nuacht ó Scoileanna


03/11/16 An Foras ainmnithe mar iontaobhaí ar mheánscoil nua i bPort Laoise

Preasráiteas

Déardaoin 3 Samhain 2016

Meánscoil ilchreidmheach nua fógartha do Phort Laoise

Tá An Foras Pátrúnachta, an pátrún is mó ar scoileanna lán-Ghaeilge in Éirinn, roghnaithe mar iontaobhaí ar mheánscoil nua i bPort Laoise i bpáirtnéireacht le Bord Oideachais agus Oiliúna Laoise agus Uíbh Fháilí. D’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Richard Bruton TD an toradh inniu (03.11.16) ar an gcomhiarratas.

Osclóidh an scoil ilchreidmheach agus comhoideachasúil i 2017 agus beidh suas le 1,000 dalta ag freastal uirthi amach anseo. Beidh aonad lán-Ghaeilge mar chuid den scoil úr. Den chéad uair, tá sé beartaithe go bhfásfaidh an tAonad ina Ghaelcholáiste neamhspleách faoi chomhphátrúnacht an dá eagraíocht.

Agus é ag trácht ar an bhfógra inniu, dúirt Caoimhín Ó hEaghra, Ard-Rúnaí An Foras Pátrúnachta: “Is cúis áthais dúinn go bhfuil An Foras ainmnithe mar iontaobhaí ar an meánscoil nua seo i bPort Laoise. Táimid ag súil le dul i mbun oibre le Bord Oideachais agus Oiliúna Laoise Uíbh Fháilí, eagraíocht a bhfuil clú orthu as sároideachas a chur ar fáil sa cheantar seo.”

“Tá sé thar a bheith tábhachtach don Fhoras go raibh mianta na dtúismitheoirí san áireamh mar chuid den phróiseas iomaíoch seo le pátrún a roghnú. Táimid an-sásta go gcuirfidh an scoil nua i bPort Laoise rogha ar fáil mar gur scoil comhoideachasúil agus ilchreidmheach a bheidh inti.”

“Is í an aidhm atá againn ná oideachas lán-Ghaeilge a chur ar fáil do gach páiste ar mian leo é a fháil. Cuirfidh an tAonad éagsúlacht ar fáil ó thaobh an éitis teanga agus beimid ag úsáid ár saineolas leis an Aonad a fhás ina Ghaelcholáiste neamhspleách faoi chomhphátrúnacht an dá eagraíocht.”

Críoch

Teagmháil: Sarah Harte / Laura Harmon DHR Communications, Teil: 087-9858259 / 086-1738455 / 01-4200580

 • Tá Ard-Rúnaí An Foras Pátrúnachta, Caoimhín Ó hEaghra, ar fáil le haghaidh agallaimh ach é a iarraidh.

 

Maidir leis “An Foras Pátrúnachta”:  Is pátrún náisiúnta é An Foras Pátrúnachta ar bhunscoileanna agus ar mheánscoileanna araon a bhfuil raon éitis spioradálta acu i.e. ilchreidmheach, idirchreidmheach nó caitliceach. Is é mar aidhm acu ná oideachas trí mheán na Gaeilge a fhorbairt, a láidriú agus a chur chun cinn ar fud na tíre. www.foras.ie Lean An Foras Pátrúnachta ar Facebook agus Twitter.

 

Postáilte faoi Nuacht ó Scoileanna


11/03/16 Léiriú ‘An Filleadh’ le Gaelcholáiste an Phiarsaigh

Is onóir ollmhór do Ghaelcholáiste an Phiarsaigh go mbeidh an deis acu an dráma “An Filleadh” leis an scríbhneoir clúiteach Alan Titley a léiriú in Amharclann na Mainistreach ar an 28 Márta, 2016 (Luan Cásca) ag 4.00i.n.
Beidh cead isteach saor in aisce chuig an dráma seo ach beidh gá le ticéad. Is féidir ticéid a fháil ach cuairt a thabhairt ar an nasc seo thíosghreamaithe.  
Beidh pobal na scoile thar a bheith buíoch ach an t-eolas seo a scaipeadh le do theagmhálaithe féin. Is dráma é seo a bheidh oiriúnach do gach aoisghrúpa.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ó Phríomhoide an Choláiste, Joe Mac Suibhne, ar 01-4933335.

Nasc le ticéad a fháil:
http://www.abbeytheatre.ie/whats_on/event/an-filleadh-childrens-programme

Postáilte faoi Nuacht ó Scoileanna