Ciorcaláin

An Foras Pátrúnachta / Archive by category "Ciorcaláin" (Page 2)

Ciorcláin Mí Bhealtaine 2022

Breathnaigh ar ciorcláin agus déan íoslódáil orthu. Is ráiteas scríofa é ciorclán a sholáthraíonn eolas agus treoirlínte i dtaobh dlíthe agus gnásanna. Tá an suíomh gréasáin seo ag leibhéal béite agus níl gach ciorclán ar fáil ann go fóill.

Lean an nasc seo le Ciorcláin do mhí Bhealtaine a léamh: https://www.gov.ie/ga/ciorclain/?organisation=an-roinn-oideachais

Postáilte faoi Ciorcaláin, Nuacht


BEALTAINE 2022: Eolas is déanaí ón FSSU


0031/2022: Earcaíocht Cúntóirí Riachtanas Speisialta

Socruithe Sannacháin Fhorlíontaigh don scoilbhliain 2022/2023

Ordaíonn an tAire Oideachais duit na socruithe sannacháin fhorlíontaigh seo a leanas a chur chun feidhme do chúntóirí riachtanas speisialta don scoilbhliain 2022/2023. Tá na socruithe seo le cur chun feidhme ag gach fostóir le héifeacht láithreach agus ní mór do gach scoil/Bord Oideachais agus Oiliúna agus do gach cúntóir riachtanas speisialta cloí le téarmaí an chiorcláin seo.


Ciorcláin Mí Aibreán 2022

Tá ann do Nuashonrú nua na Roinne Oideachais, a bhfuil sé mar aidhm aige sibh a choinneáil ar an eolas faoin scéal is déanaí ón Roinn.

Táthar ag súil é seo a eisiúint gach coicís le linn an téarma, agus tá súil againn go mbeidh sé úsáideach duit.

Lean an nasc seo le Ciorcláin do mhí Aibreán a léamh: https://www.gov.ie/ga/ciorclain/?organisation=an-roinn-oideachais


Maoiniú Caipitíochta COVID-19 le haghaidh Théarma 3 – 2021/2022

Tá fógra eisithe ag an Roinn Oideachais do scoileanna go gcuirfear an Maoiniú Deontais Caipitíochta COVID-19 le haghaidh Théarma 3, scoilbhliain 2021/22 ar fáil faoi dheireadh mhí Aibreáin 2022.

Íoslódáil anseo

Treoir do Théarma 3 anseo


Ciorclán 0027/2022: Scéim Deontais don Bhonneagar ICT

Beidh infheistíocht de thart ar €200m san áireamh sa Phlean Forbartha Náisiúnta 2021-2030 mar thaca don Straitéis Dhigiteach nua do Scoileanna 2021-2027, a chuirfidh leis an dul chun cinn a rinneadh faoin Straitéis Dhigiteach roimhe seo.

 

 

Postáilte faoi Ciorcaláin, Nuacht


Ciorclán 0011/2022: Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 (dara leibhéal)

POLASAÍ DON OIDEACHAS GAELTACHTA 2017-2022 IAR-BHUNSCOILEANNA I LIMISTÉIR PLEANÁLA TEANGA GHAELTACHTA ATÁ RANNPHÁIRTEACH SA SCÉIM AITHEANTAIS SCOILEANNA GAELTACHTA

Feidhmiú Leanúnach na Scéime (2022 – 2024)

Is é cuspóir na hImlitreach seo ná a chur in iúl d’údaráis scoileanna na chéad chéimeanna eile atá le glacadh ag an Roinn Oideachais (Roinn) agus ag iar-bhunscoileanna maidir le feidhmiú leanúnach na Scéime Aitheantais Scoileanna Gaeltachta (Scéim) in 2022/2023 agus 2023/2024. Leanann an Imlitir seo ó Imlitir 0012/2021 agus ó imlitreacha roimhe seo ar an Scéim a chlúdaíonn an tréimhse ó 2017 go 2020/21.

Postáilte faoi Ciorcaláin, Nuacht


Ciorclán 0010/2022: POLASAÍ DON OIDEACHAS GAELTACHTA 2017-2022 (bunleibhéal)

POLASAÍ DON OIDEACHAS GAELTACHTA 2017-2022

Bunscoileanna Agus Scoileanna Speisialta I Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta Atá Rannpháirteach Sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta Feidhmiú Leanúnach na Scéime (2022 – 2024)

Is é cuspóir na hImlitreach seo ná a chur in iúl d’údaráis scoileanna na chéad chéimeanna eile atá le glacadh ag an Roinn Oideachais (Roinn) agus ag bunscoileanna/scoileanna speisialta maidir le feidhmiú leanúnach na Scéime Aitheantais Scoileanna Gaeltachta (Scéim) in 2022/2023 agus 2023/24. Leanann an Imlitir seo ó Imlitir 0012/2021 agus ó imlitreacha roimhe seo ar an Scéim a chlúdaíonn an tréimhse ó 2017 go 2020/21.

Postáilte faoi Ciorcaláin, Nuacht


Ag Ullmhú Bhuiséad na Scoile, 10.05.22, 7 i.n.

Tá seimineár ar líne á reáchtáil ag FSSU do phríomhoidí, chisteoirí agus bhaill foirne scoile eile atá bainteach le buiséadú don bhliain scoile – faigh an t-eolas agus an nasc chuig clárúchán thíos:

Teachtaireacht FSSU do scoileanna:

In order to assist with the preparation of the school budget, the FSSU is holding a webinar: Preparing the School Budget for 2022/2023 and Financial Update for Primary Schools on Tuesday 10th May at 7pm.  This webinar is open to Principals, Treasurers and any other school personnel involved in the budget preparation process. The FSSU will also give a brief financial update for Primary schools and will host questions from participants.

Cláraigh anseo


Fógraí faoi thacaí maoiniú caipitíochta Covid-19

Fógra maidir le tacaíochtaí cistithe Caipitíochta Covid-19 do Théarma 2 den bhliain scoile 2021/22

Féach anseo thíos na sonraí maidir leis an gCistiú deontas caipitíochta Covid-19 chun tacú le scoileanna sa mhéid sin. Íocfar na cistí sin le scoileanna go luath i mí Eanáir.

Léigh tuilleadh…

 

Fógra maidir le tacaíochtaí maoinithe Caipitíochta Covid-19

(Údaráis Bhainistíochta na mBunscoileanna, Iar-bhunscoileanna agus Scoileanna Speisialta aitheanta uile)

Tá maoiniú Dheontas Caipitíochta Covid-19 á chur ar fáil do Théarma 3 de scoilbhliain 2021/22 chun tacú le scoileanna leis na bearta um chosc agus rialú infhabhtuithe a chur i bhfeidhm.

Léigh tuilleadh…