An Fhoireann

An Foras Pátrúnachta / Archive by category "An Fhoireann" (Page 2)

FOLÚNTAS: Gaelscoil Átha Í

Ba mhian le Bord Bainistíochta Ghaelscoil Átha Í cuireadh a thabhairt d’iarrthóirí cur isteach ar phost dhá bhliain mar phríomhoide gníomhach sa scoil sin. Beidh an té a cheapfar ag feidmiú ón 29ú Lúnasa go dtí’n 31ú Lúnasa 2023. Is scoil idir-chreidmheach í a thagann faoin bhForas Patrúnachta. Tá 178 dalta linn faoi lathair, 8 múinteoir ranga, 3 mhúinteoir tacaíochta, 2.5 CRS chomh maith le beirt atá ar chonradh coimhdeach.

Mar a thuigeann sibh tá Sorcha Ní Mhistéil ar iasacht leis an bhForas mar Bhainisteoir Sainspioraid agus dá bhrí sin tá an post seo ar fáil d’aon iarrthóir ar mhaith leo seal a chaitheamh mar Phríomhoide os rud é nach bhfuil an post á líonadh go hinmheánach.

Tuigimid go bhfuil cultúr agus foireann láidir in bhur scoileanna. Tuigimid freisin nár mhaith le haon scoil ceann dá gcuid múinteoirí a chailliúint ar feadh tréimhse. Ach ar mhaithe lenár scoileanna uile bheinn fíor bhuíoch dá mbeadh sibh sásta an t-eolas agus an fógra seo a chur faoi bhráid bhur foirne. Seans go mbeadh suim ag múinteoirí áirithe a gcuid taithí a roinnt agus taithí a fháil ar ról an phríomhoide.

Íoslódáil an t-iarratas anseo


Earcaíocht 2022: Eolas Tábhachtach

Ag tógáil ar fhoilsiú an chiorcláin & cáipéisí maidir le hearcaíocht 2022-2023, seo a leanas cúpla pointe tábhachtach ar an ábhar.

Léigh anseo…


0031/2022: Cúntóirí Riachtanas Speisialta

Socruithe Sannacháin Fhorlíontaigh don scoilbhliain 2022/2023

Ordaíonn an tAire Oideachais duit na socruithe sannacháin fhorlíontaigh seo a leanas a chur chun feidhme do chúntóirí riachtanas speisialta don scoilbhliain 2022/2023. Tá na socruithe seo le cur chun feidhme ag gach fostóir le héifeacht láithreach agus ní mór do gach scoil/Bord Oideachais agus Oiliúna agus do gach cúntóir riachtanas speisialta cloí le téarmaí an chiorcláin seo.


Ciorcláin Mí Aibreán 2022

Tá ann do Nuashonrú nua na Roinne Oideachais, a bhfuil sé mar aidhm aige sibh a choinneáil ar an eolas faoin scéal is déanaí ón Roinn.

Táthar ag súil é seo a eisiúint gach coicís le linn an téarma, agus tá súil againn go mbeidh sé úsáideach duit.

Lean an nasc seo le Ciorcláin do mhí Aibreán a léamh: https://www.gov.ie/ga/ciorclain/?organisation=an-roinn-oideachais


Earcaíocht 2022: Gach Eolas

Ag tógáil ar fhoilsiú an chiorcláin & cáipéisí maidir le hearcaíocht 2022-2023, seo a leanas cúpla pointe tábhachtach do phríomhoidí ar an ábhar:

Postáilte faoi An Fhoireann, Nuacht


Cruinniú faoi Oideachas Speisialta

Is léir ó na fiosrúcháin agus na glaonna a fhaighimid go bhfuil cúrsaí CNOS/NCSE ag dó na geirbe ar go leor scoileanna agus ag cruthú frustrachais daoibh.

Chuige sin is mian linn plé chruinniú a eagrú ag 15.00 an 2ú Márta chun plean gnímh a chur le chéile chun dul i ngleic leis seo agus chun cur leis an tacaíocht a thabharfaidh AFP daoibh ar an ábhar seo.

Chun go n-ullmhóimid i gceart don gcruinniú ba mhaith liom tuairim a fháil uaibh maidir le cad ba mhaith libh a phlé ag an gcruinniú agus chuige sin bheinn buíoch a rphost a fháil uaibh maidir leis na ceisteanna a théann i bhfeidhm ar bhur scoileanna féin. Dá mbeadh sibh ann cuntas gairid a chur chugam ar bhur ndúshlán féin i leith OS bheadh sé sin togha. Cuirfimid ceisteanna comónta le chéile d’fhonn dúbláil a sheachaint.

I measc na samplaí d’ábhair plé tá

 • Fadhbanna achomhairc le NCSE
 • Critéir maidir le Rang speisialta a bhunú.
 • Tuiscint CNOS ar Riachtanais an Ghaeloideachais
 • Freastal ar scoileanna trí Ghaeilge.
 • Cumarsáid ó CNOS
 • Cúrsaí SENO

Seo an nasc cláraithe  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZclfumhrjkqH9TW9_5AA07xU6zgJud855mt

Postáilte faoi An Fhoireann, Nuacht


FOLÚNTAS: Leabharchoimeádaí á lorg

Tá leabharchoimeádaí nó cuntasóir le Gaeilge ag teastáil ó An Foras Pátrúnachta ar bonn neamhspleách.

Déan teagmháil linn eolas@foras.ie

Postáilte faoi An Fhoireann, Folúntais, Nuacht


Sorcha Ní Mhistéil, Bainisteoir Sainspiorad & Athchumraithe

Tá an-áthas orm tús a chur leis an ról mar bhainisteoir sainspiorad leis an bhForas Pátrúnachta tar éis dom a bheith ag obair i rannóga éagsúla den chóras oideachais le breis is fiche bliain.

Táim ag tnúth go mór le dul i gcomhairle le scoileanna maidir le cúrsaí sainspioraid agus faoi na cleachtais éagsúla atá ar bun chun an sainmheon scoile a chur i bhfeidhm go héifeachtach inár scoileanna.

 

Déan teagmháil

sorcha@foras.ie | 086 – 8596292

Postáilte faoi An Fhoireann


Jill Mc Mahon, Bainisteoir Cumarsáide

Tá ríméad orm glacadh leis an ról nua seo leis an bhForas ina dhiaidh blianta ag obair in éarnáil an oideachais lán-Ghaeilge.

Beidh mise i bhfeighil ar phoiblíocht na heagraíochta, teagmháil a chothú leis an scoilphobal, ábhar digiteach a chruthú, feachtais bolscaireachta a rith is a chothú, agus na hardáin shóisialta a choinneáil suas chun dáta.

Déan teagmháil

jill@foras.ie | 083-0932977

Cnuasach nuachtlitreacha AFP, Léigh siar:

 • 14.09.21 Eagrán #1 (Cúrsaí Oiliúna & TEG / Eolas Tábhachtach do scoileanna / Baill Foirne Nua: Oifigeach Cóiríochta)
 • 07.10.21 Eagrán #2(Cóiríocht, Croí na Scoile, Cúrsaí TEG / Ciorcláin /FSSU, An Chomhairle Mhúinteoireachta / Bainisteoir Cumarsáide)
 • 21.10.21 Eagrán #3 (Cruinniú Cinn Bhliana 2021, Ciorcláin​, & Eolas Tábhachtach)
 • 04.11.21 Eagrán #4 (Rúin & Ainmniúcháin, ionadaíocht & Ciorcláin​)
 • 25.11.21 Eagrán #5 (Cruinniú Cinn Bhliana, Folúntas, ionadaíocht & Ciorcláin)​

 

Postáilte faoi An Fhoireann


Siobhán Ní Dhúill, Bainisteoir Cóiríochta

Is pribhléid an-mhór dom gur ceapadh sa ról mar oifigeach cóiríochta mé. Tá mo shaol uilig caite agam san earnáil Gaeloideachais mar dhalta, múinteoir ranga, múinteoir tacaíochta foghlama, dearthóir le Séideán Sí, agus mar phríomhoide ar Ghaelscoil.

Tá mé ar fáil go lán aimsireach chun tacú libh le cúrsaí cóiriochta. Déanaim idir bheartaíocht idir scoileanna agus an Roinn Oideachais ionas gur féidir le príomhoidí an ‘tinneas cinn’ a mhaolú de bharr cúrsaí cóiríochta.

Déan teagmháil

siobhan@foras.ie | 086-8032226

 

Postáilte faoi An Fhoireann