Imeachtaí

An Foras Pátrúnachta / Archive by category "Imeachtaí"

Foirgneamh úrnua do Ghaelscoil Chluain Meala ag oscailt den chéad uair

Osclaíodh foirgneamh nua Gaelscoil Chluain Meala inné ag Paidí Ó Lionáird ó TG4. Is scoil de chuid An Fhorais Phátrúnachta í atá lonnaithe sa Bhaile Gaelach i gCluain Meala.  Tá an fhoirgneamh nua feistithe le réimse leathan áiseanna den chéad scoth.

Ag labhairt linn inné, dúirt Karen Mhic Gearailt, príomhoide na scoile “Tá lúcháir orainn go bhfuil doirse ár bhfoirgneamh scoile úrnua oscailte faoi dheireadh againn. Seo mar thoradh ar 27 bliana d’obair mhór na dtuismitheoirí, na foirne, an Bhoird Bainistíochta agus ár bpátrún, An Foras Pátrúnachta. Is ábhar misnigh é go bhfuil an Ghaeilge ag fás léi sa cheantar seo, agus go bhfuil an oiread sin daltaí ag foghlaim trí Ghaeilge le chéile. Táimid ag tnúth le fáilte a chur roimh go leor teaghlach nua inár scoil nua.”

Bhí an ghaelscoil lonnaithe i gcóiríocht shealadach ó 1994. Taistealaíonn  daltaí ó chúig pharóiste dhéag chun oideachas a fháil trí mheán na Gaeilge i nGaelscoil Chluain Meala.. Ag labhairt ann inniu, dúirt Caoimhín Ó hEaghra, Ard-Rúnaí An Fhorais Phátrúnachta: “Tá an t-éileamh ar an ngaelscolaíocht ag fás i gcónaí. Freastalóidh an foirgneamh nua seo ar an bhfás ar an ngaelscolaíocht go háitiúil. Tuigeann tuismitheoirí níos mó ná riamh na buntáistí breise a chuireann an tumoideachas ar fáil – éiríonn níos fearr le daltaí go hacadúil, bíonn sé níos fusa an tríú teanga a fhoghlaim agus baineann siad leas as deiseanna fostaíochta níos fearr. Tá ríméad orainn tús a chur leis an gcaibidil nua seo i nGaelscoil Chluain Meala. Tá scoileanna faoin bhForas ag cur oideachais ar 17,000 dalta agus tá ár scoileanna oscailte do chách. Tá sé mar aidhm againn oideachas den scoth trí Ghaeilge a chur ar fáil do gach páiste in Éirinn atá á iarraidh.”

CRÍOCH

Teagmháil: Karen Mhic Gearailt, Príomhoide Teil: 0526127271 • Beidh agallaimh ar fáil le príomhoide na scoile Karen Mhic Gearailt, Caoimhín Ó hEaghra ar son na heagraíochta, An Foras Pátrúnachta, agus le tuismitheoirí agus daltaí ach iad a iarraidh. • Beidh an Grianghrafadóir John D Kelly ag eisiúint grianghraif chuig na meáin


An Tumoideachas: Súil Siar agus Súil ar Aghaidh

Beidh an triú Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas – An Tumoideachas: Súil Siar agus Súil ar Aghaidh ar siúl an 10 agus 11 Meitheamh 2022 i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach, Éire. Is é is aidhm leis an gcomhdháil idirnáisiúnta seo an lucht léinn, cleachtóirí agus daoine gairmiúla a thabhairt le chéile chun taighde, teoiric agus dea-chleachtais an tumoideachais a chomhroinnt agus a phlé, agus chun plé gairmiúil bríoch a thionscnamh agus a chothú i dteangacha, ar leibhéil agus i gcomhthéacsanna éagsúla an tumoideachais. 

Pléfear na téamaí seo leanas:

 • Oideolaíocht agus Measúnú sa Tumoideachas
 • Ceannaireacht agus Foghlaim Ghairmiúil
 • An Beartas agus an Nuálaíocht i bPobail Dhátheangacha/Ilteangach

Tá An Foras Pátrúnachta ag tnúth go mór leis sibh a fheiceáil ann.

 

Postáilte faoi Imeachtaí, Nuacht


Lá Mór na Gaeilge, Baile Átha Cliath, 01.05.22

Beidh an fhéile sráide Lá Mór na Gaeilge ar siúl Dé Domhnaigh seo, 01/05, ar Chearnóg Pharnell Thuaidh ó 12:00-16:00. Imeacht iontach spleodrach leis an siamsaíocht ar fad saor in aisce agus foirfe do theaghlaigh ar deireadh seachtaine fada (gach rud ó cheol, céilí, cluichí móra ar nós twister, ceardlanna, srl. go péinteáil aghaidhe, fear grinn, srl..).

Líofa nó cúpla focal – tá fáilte agus rud ann do chách ar an lá.

Postáilte faoi Imeachtaí, Nuacht


SEALBHÚ: Seimineáir an Earraigh 2022

Ba mhór ag SEALBHÚ tú a bheith i láthair ag sraith seimineár gréasáin ar Ghnéithe d’Oideachas na Gaeilge, Dé Máirt 15, 22, & 29 Márta 2022 ar 7.00i.n

Gnéithe d’Oideachas na Gaeilge
Dé Máirt, 7.00i.n.

 • 15.03.22
  Sealbhú na Gaeilge i Scoileanna T2: Inspreagadh agus dúshláin
  an tOllamh Muiris Ó Laoise, Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan
 • 22.03.22
  ‘Cath idir an pobal agus an “murder machine”’: Luathbhlianta Ghluaiseacht na Gaelscolaíochta, c.1969-76
  an Dr Kerron Ó Luain, Comhalta iar-dhochtúireachta IRC/COGG
 • 29.03.22
  Gnéithe den bhailíocht i mbéaltriail Ghaeilge na hArdteiste
  Aoife Ní Ghloinn, Stiúrthóir Lárionad na Gaeilge: Taighde, Teagasc & Tástáil, Ollscoil Mhá Nuad

Cláraigh anseo: https://dcu-ie.zoom.us/meeting/register/tJApduCurDgiHtbgjpMtYLlL6LG7d2tkADHC

Postáilte faoi Imeachtaí, Nuacht


Clár Oiliúna 2022

Faigh thíos clár oiliúna 2022 do bhord bainistíochta na scoile.

Clúdófar ábhair ar nós cúrsaí dlí, cosaint sonraí, airgeadais agus earcaíocht.

Tapaígí an deis anois! Cláraígí ag na naisc Zoom thíos.

28 Aib 2022, 3:00 i.n. Conas tacú le daltaí trasinscneacha
12 Beal 2022, 7:00 i.n. Cláraigh anseo: Cosaint Leanaí Cuid 2
19 Beal 2022, 7:00 i.n. Cláraigh anseo: Cúrsaí Dlí – Polasaí Iontrála
26 Beal 2022, 7:00 i.n. Cláraigh anseo: An Bord Mar Aonán Corparáideach
Fiosrúcháin tomas@foras.ie
01-2150190

 


Comhairliúchán ar Dhréachtchreat Curaclaim nua na Bunscoile

D’fhoilsigh an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) Dréachtchreat Curaclaim na Bunscoile i gcomhair comhairliúcháin i mí Feabhra 2020. De bharr na gcúinsí dúshlánacha a bhain le COVID-19, áfach, ní raibh an deis ag scoileanna páirt a ghlacadh ann.

Tá comhairliúchán le bunscoileanna agus scoileanna speisialta maidir leis na príomhtheachtaireachtaí le haghaidh curaclam athfhorbartha sa dréachtchreat athoscailte anois. Ag leanúint ar aghaidh chuig deireadh mhí Feabhra 2022, táimid ag súil go mór le cloisteáil ó mhúinteoirí, ó cheannairí scoile, ó pháistí agus ó thuismitheoirí, agus a bheith ag obair leo trínár seimineáir ar líne agus trínár n-imeachtaí grúpa fócais. Más féidir, eagróimid imeachtaí comhairliúcháin aghaidh ar aghaidh go luath in 2022, ag brath ar chomhairle sláinte phoiblí.

Gheobhaidh tú sonraí maidir leis an gcomhairliúchán ar www.ncca.ie/bunscoil chomh maith le naisc chuig ceistneoir ar líne, foirm aighneachta scríofa agus ábhair chomhairliúcháin do cheardlanna sna scoileanna. Is féidir leat clárú le haghaidh nuashonruithe rialta ó CNCM ach clárú dár nuachtlitir.

Postáilte faoi Imeachtaí, Nuacht


Croí na Scoile: Clár nua dár scoileanna ilchreidmeacha

Tá obair ar bun lenár scoileanna ilchreidmheacha chun forbairt a dhéanamh ar an gclár Croí na Scoile.   Tá clár tacaíochta ar fáil do scoileanna ilchreidmheacha “óga” chomh maith chun tacú leo agus iad ag cur tús leis an gcur i bhfeidhm sa scoil.   

Gné eile a bhaineann leis an bpost ná athchumrú scoileanna, ag teacht le feachtas na Roinne chun ard a dhíriú ar oideachas ilchreidmheach i scoileanna ar fud na tíre.  Roinnfimid tuilleadh eolais agus rachaimid i gcomhairle lenár scoileanna maidir leis an ábhar seo i rith na bliana.  

Is féidir teagmháil a dhéanamh le Sorcha ag sorcha@foras.ie má bhíonn tuilleadh eolais de dhíth nó más mian leat páirt a ghlacadh sa mheitheal forbartha don chlár Croí na Scoile.

Postáilte faoi Imeachtaí, Nuacht


Cruinniú Zoom, 18/10/21 6in, Gaelcholáiste Ghlór na Mara, Dún Dealgan

Beidh cruinniú faoin bpróisis iontrála 2022/23 atá ar bun faoi láthair do shaitilít CGNM i nDÚN Dealgan ar siúl ar Zoom ar an Luan seo chugainn. Sprioclá d’arratais, an 22ú Deireadh Fómhair 2021.

 • Tá an chruinniú oscailte do thuistí agus don phobal.
 • Cruinniú dátheangach a bheidh ann (fáiltiú srl. as Gaeilge, eolas i mBéarla).
 • Mairfidh an chruinniú idir 30nóim agus uair an chloig.
 • Fáilte roimh cheisteanna

Topic: CGNM Dún Dealgan

Time: Oct 18, 2021 06:00 PM Dublin
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94658992529?pwd=eUFPRjIyZDNhYmJwMlUwbmprQ3FQZz09
Meeting ID: 946 5899 2529

Passcode: 604142


Cúrsaí gramadaí do bhaill foirne na scoile

Tapaigh an deis anois clárú le haghaidh spáis ar cheann de na cúrsaí gramadaí thíos, duit féin nó do bhaill eile foirne i do scoil.
Ceithre chúrsa a ofráil:
 • Bunchúrsa
 • TEG B1
 • TEG B2
 • Cúrsa Ardchruinnis
Clárúcháin agus níos mó eolais ag cursai@foras.ie

Postáilte faoi Imeachtaí, Nuacht, Oiliúint


Seisiúin Oiliúna don Fhoireann & Do Bhoird Bhainistíochta

D’éirigh go hiontach leis na seisiúin oiliúna ar-líne a reáchtálamar sa dara leath den scoilbhliain anuraidh. Is léir ón tinreamh gur oir an formáid ar-líne do chuid mhór daoine. Tá athstruchtúrú tar éis teacht ar an mbealach a sheachadfar na seisiúin oiliúna as seo amach agus cé nach gcuirfear deireadh iomlán le seisiún bheo in ionad oideachais/óstáin, beimid ag bogadh i dtreo ardán fíorúil. Chuige sin tá deontas faighte ag na heagraíochta bainistíochta chun an t-aistriú sin a fhorbairt agus beimid ag obair ar an bhforbairt sin idir anois angus an Nollaig. I measc na rudaí a bhfuilimid ag breathnú orthu tá cartlann físeán a  chruthú dár suíomh idirlín a ligfidh do bhoird bhainistíochta gnéithe áirithe oiliúna gearra a thaispeáint ag cruinnithe boird. Beidh amchlár na seisiún oiliúna do 2022 seolta roimh Nollaig.

Meabhraímid daoibh go bhfuil se tábhachtach do gach ball boird oiliúint a fháil ar na modúil riachtanacha ní amháin an príomhoide agus an cathaoirleach. Is í an oiliúint an príomhchosaint ar fhadhbanna!

 • Seisiún RCGS/GDPR do MhúinteoiríAn 30 Meán Fómhair ag 7.00 i.n. Tá an seisiún seo dírithe ar na croíphrionsabail GDPR agus ar conas is féidir príobháideacht a chosaint agus a chinntiú sa seomra ranga agus sa scoil. Tá fíor failte roimh bhaill de na Boird Bhainistíochta freisin.
 • Tá go leor athruithe tagtha ar Chúrsaí Dlí do Scoileanna agus tá uasdátú déanta ar an modúl oiliúna sin. Tá an réimse chomh leathan anois nach bheadh sé oiriúnach é a chlúdach in aon seisiún amháin. Chuige sin beidh sraith seisiún oiliúna ar an ábhar idir anois angus an Nollaig.

Seo a leanas na dátaí:

Déardaoin an 7 Deireadh Fómhair 7.00 i.n. Cúrsaí Dlí 1

Déardaoin an 21 Deireadh Fómhair 7.00 i.n. Cúrsaí Dlí 2

Déardaoin an 4 Samhain 7.00 i.n. Cúrsaí Dlí 3

Déardaoin an 18 Samhain 7.00 i.n. Cúrsaí Dlí 3

Postáilte faoi Imeachtaí, Nuacht, Oiliúint