Achmhainní/Boird Bhainistíochta

Boird Bhainistíochta

Bord Bainistíochta

 

Ginearálta:

 

Cruinnithe boird:

 

 

Airgeadas:

Naisc áisiúla:

www.spu.ie

www.fssu.ie

Cuirtear oiliúint rialta ar fáil do bhoird bhainistíochta inár scoileanna – clúdaítear ábhar ar nós rialachais & bainistíocht scoile chomh maith le cúrsaí Gaeilge & gramadaí.

Cliceáil thíos le clárú don oiliúint is déanaí:

 

 

Féach siar:

Tá sleamhnáin, taifid is acmhainní ábhartha eile ó sheisiúin oiliúna ar fáil thíos:

Cad a dhéanann an Bord Bainistíochta?

Is é príomhfheidhm an bhoird ná an scoil a bhainistiú thar ceann an phátrúin agus chun leas na ndaltaí agus oideachas cuí a sholáthar do gach dalta sa scoil. Tá an bord freagrach don phátrún agus don Aire Oideachais. Tá príomhoide na scoile freagrach as bainistíocht laethúil na scoile agus tá sí/sé freagrach don bhord.

Agus a fheidhmeanna á gcomhlíonadh aige, caithfidh an bord

 • Beartais an Aire a leanúint
 • Tacú le héiteas na scoile agus a bheith freagrach don phátrún as seo.
 • Cloí leis an dlí agus le haon ghníomhas, cairt, nó ionstraim dá samhail a bhaineann leis an scoil.
 • Dul i gcomhairle leis an bpátrún maidir le cinntí agus moltaí
 • Beartais iontrála agus rannpháirtíochta na scoile a fhoilsiú, lena n-áirítear a bheartas maidir le daltaí a dhíbirt agus a chur ar fhionraí agus maidir le hiontráil agus rannpháirtíocht daltaí faoi mhíchumas nó a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu
 • Cinntigh go léiríonn beartas iontrála na scoile meas ar roghanna na dtuismitheoirí agus ar phrionsabail an chomhionannais, go gcloíonn sé le treoracha an Aire agus go mbreathnaíonn sé ar éiteas na scoile atá i gceist agus ar chearta bunreachtúla na ndaoine uile
 • Cloí le polasaí iontrála na scoile de réir an Achta Oideachais (Ligean isteach i Scoileanna) 2018. Tá sé mar aidhm ag an Acht go mbeidh na rialacha maidir le hiontrálacha chuig scoileanna níos struchtúrtha, níos cothroime agus níos trédhearcaí.
 • Breithniú rialta a dhéanamh ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim sa scoil agus a chinntiú go leagtar amach spriocanna cuí.
 • Cinntiú go n-ullmhaítear Tuarascáil Féinmheastóireachta Scoile agus Plean Feabhsaithe Scoile gach bliain agus go roinntear achoimre den phlean le pobal na scoile uile gach bliain.
 • Meas a léiriú ar phrionsabail agus ar riachtanais sochaí dhaonlathaí agus ar éagsúlacht luachanna, creideamh, traidisiún, teangacha agus slite maireachtála inár sochaí a chur chun cinn
 • Úsáid éifeachtach a bhaint as acmhainní (go háirithe na deontais a sholáthraíonn an Stát),
 • Machnamh a dhéanamh ar leas an phobail i ngnóthaí na scoile agus a bheith cuntasach do dhaltaí, do thuismitheoirí agus don phobal
 • Úsáid a bhaint as na hacmhainní a sholáthraíonn an Stát chun cabhrú le freastal ar riachtanais daltaí faoi mhíchumas nó a bhfuil riachtanais speisialta acu , lena n-áirítear, más gá, foirgneamh a chur in oiriúint nó trealamh speisialta a chur ar fáil.
 • Róil cheannaireachta príomhoidí, leas-phríomhoidí agus príomhoidí cúnta na scoile a aithint mar chuid den sprioc torthaí ar ardchaighdeáin do dhaltaí léinn a bhaint amach.

 

Tuilleadh: Citizen’s Information

Bord Bainistíochta 2023/2027

Tá tús curtha le téarma oifige ceithre bliana bhoird bhainistíochta nua ó 1ú Nollaig 2023.

Cáipéisí le comhlánú:

 

 Treoir maidir le Foirm 2 & Dearbhú don Phátrún:

Nuacht is déanaí

Boird Bhainistíochta
OILIÚINT: Seisiúin ag teacht Aib – Beal 2024

OILIÚINT: Seisiúin ag teacht Aib – Beal 2024

Tá clárúchán ar oscailt anois d'oiliúint do phríomhoidí agus do bhaill bhoird bhainistíochta. Cláraigh ag na naisc thíos:   24.04.2024, 07:00 i.n., Zoom (Boird Bhainistíochtaí) Cláraigh anseo 08.05.2024, 07:00 i.n., Zoom (Príomhoidí) Cláraigh anseo 15.05.24,...

Léigh Tuilleadh
Cruinniú Cinn Bhliana 2024

Cruinniú Cinn Bhliana 2024

Cláraigh anois don Chruinniú Cinn Bhliana a bheidh ar siúl Déardaoin, 14 Márta 2024, 7.in ar Zoom. Agus clárúchán déanta agat ag an nasc thíos, seolfar ríomhphost chugat tráthnóna an chruinnithe leis an nasc Zoom.            ...

Léigh Tuilleadh