Nósanna do Thuismitheoirí

páistí ag obair ar an bhféar cropped- gearán

Cé a dhéanfaidh mé teagmháil leis/léi agus gearán á dhéanamh agam faoi scoil mo linbh?

Más rud é go bhfuil imní ort faoi do leanbh ar scoil nó go bhfuil gearán agat faoin scoil, is é múinteoir ranga (nó teagascóir) do linbh an duine is fearr teagmháil a dhéanamh leis/léi le haghaidh plé neamhfhoirmiúil.

Más rud é go mbaineann do ghearán le ball foirne (seachas an príomhoide), ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le príomhoide na scoile.

Ba chóir gearáin a bhaineann leis an bpríomhoide a chur chuig údarás bainistíochta na scoile.

Conas is féidir liom teagmháil a dhéanamh le múinteoir nó le príomhoide scoile mo linbh?

Bíonn siad sa seomra ranga i rith an lae de ghnáth, ach is féidir leat teachtaireacht a fhágáil le hoifig na scoile agus iarraidh ar an múinteoir/ar an bpríomhoide teagmháil a dhéanamh leat.

Cad a tharlóidh mura bhfuilim sásta le freagra an mhúinteora?

Más rud é nach féidir leis an múinteoir cabhrú leat, nó nach bhfuil tú sásta le freagra an mhúinteora, is féidir leat labhairt le príomhoide na scoile (ag brath ar do ghearáin, de réir nósanna imeachta na scoile féin, d’fhéadfaí iarraidh ort labhairt le ball foirne eile roimh duit labhairt leis an bpríomhoide). Ba chóir duit a bheith in ann cruinniú nó comhrá teileafóin a eagrú trí oifig na scoile.

Cad a tharlóidh mura bhfuilim sásta gur réitigh príomhoide na scoile m’fhadhb?

Más rud é nach féidir leat fadhb a réiteach go neamhfhoirmiúil, ba chóir nósanna imeachta gearán foirmiúil a bheith ag an scoil is féidir leat a leanúint. Ba chóir don nós imeachta seo a leagan amach cad a éileofar ort a dhéanamh agus cá mhéad ama a bheadh ag teastáil ón scoil chun déileáil le do ghearán.

Comhaontaíodh na nósanna imeachta caighdeánacha gearán idir údaráis bhainistíochta scoile agus ceardchumainn mhúinteoirí. D’fhéadfaidís smaoineamh maith a thabhairt duit ar cad atá i gceist. Cliceáil ar an gcatagóir scoile ina bhfuil do leanbh chun amharc ar na nósanna imeachta comhaontaithe don earnáil sin.

Más rud é nach féidir leis an gCathaoirleach do ghearán a réiteach, ba chóir dó/di an t-ábhar seo a phlé ag cruinniú an údaráis bhainistíochta. Seiceáil leis an gcathaoirleach maidir le cé acu ba chóir nó nár chóir duit do ghearán a chur i scríbhinn. Go ginearálta, ní féidir leis an údarás bainistíochta imscrúdú foirmiúil a dhéanamh ach amháin ar ghearáin faoi mhúinteoirí atá scríofa agus atá sínithe ag tuismitheoirí.

Go gairid tar éis dó teacht ar chinneadh, tabharfaidh an t-údarás bainistíochta fógra duit maidir lena chinneadh ar do ghearán. Críochnaíonn an cinneadh seo próiseas gearán na scoile.

An féidir le duine ar bith eile imscrúdú a dhéanamh ar mo ghearán?

I gcomhréir le hAcht an Ombudsman do Leanaí 2002, soláthraíonn Oifig an Ombudsman do Leanaí seirbhís láimhseála gearán atá neamhspleách agus neamhchlaonta. Faoi alt 9 den Acht, is féidir leis an Omdudsman do Leanaí imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin a bhaineann le gníomhartha riaracháin scoile atá aitheanta ag an Roinn Oideachais agus Scileanna ar chuntar gur lean an gearánaí nósanna imeachta gearán na scoile ar dtús agus go hiomlán. Is é an príomhchritéar maidir le haon idirghabháil ag an Ombudsman do Leanaí go ndearna an gníomh a bhfuil gearán á dhéanamh ina leith dochar don leanbh nó go bhféadfadh an gníomh a bhfuil gearán á dhéanamh ina leith dochar a dhéanamh don leanbh.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin Ombudsman do Leanaí trí chliceáil ar www.oco.ie nó trí theagmháil a dhéanamh le:

R-phost:oco@oco.ie

Seoladh: Oifig an Ombudsman do Leanaí, Teach na Mílaoise, 52-56 Sráid na Trá Móire, Baile Átha Cliath 1

Fón: (01) 865 6800

Saorfhón: 1800 20 20 40

Foinse: https://www.education.ie/ga/Tuismitheoir%C3%AD/Eolas/Gear%C3%A1in-Bula%C3%ADocht-Chosaint-Leana%C3%AD/Gear%C3%A1in-Thuismitheoir%C3%AD.html

Back to Top