Earcaíocht

Brúigh ar na cnaipí corcra chun eolas a fháil

Meabhraítear do scoileanna go bhfuil ceist riachtanach in agallaimh inár scoileanna.

Gearrfhostaíocht: Tá teimpléad samplach d’oidí/CRS anseo. Bain úsáid as nuair nach mbeidh conradh á fháil ag an duine – cuma cén tréimhse atá i gceist – ionadaí ag obair aon lá amháin mar shampla.

 

Ciorcláin:

Ciorcláin 25/2022 – Múinteoirí 22/23; Sceideal foirne 22/23 & cáipéisí eile ar fáil anseo

Ciorclán 44/2019 – Múinteoirí, Leas-Phríomhoide, Príomhoide, PC1 & PC2

Ciorclán 51/2019 – CRS agus Ciorclán (Bliantúil) 26/2021 – Socruithe fhorlíontacha CRS

 

Poist fhreagrachta: Tá liosta agallóirí oilte do phoist fhreagrachta ar fáil ón oifig

Foireann Choimhdeach: níl ciorclán ar an ábhar ach moltar dea-chleachtas sna ciorcláin thuas a leanúint

1. Próiseas Earcaíochta

Nuair atá ball foirne nua le hearcú, caithfear cloí leis na nósanna imeachta sa Lámhleabhar Rialachais do Bhunscoileanna. Is féidir teacht ar leagan leictreonach den Lámhleabhar anseo.

2. Gearrliostú, Ceisteanna Agallaimh, Bileoga Marcála &rl.

Gearrliostú:

Cáipéis don ghearrliostú anseo

 litir faoi chuireadh chun agallaimh anseo

Tá litir faoi chuireadh chun cianagallaimh anseo agus seicliosta d’iarratasóirí roimh chianagallamh anseo

 

Ceisteanna Samplacha d’agallaimh:

(i) Agallamh do mhúinteoir anseo

(ii) Agallamh do leas-phríomhoide anseo

(iii) Agallamh do phríomhoide anseo

(iv) Agallamh do Chúntóir Riachtanais Speisialta anseo

(v) Agallamh do Phost Freagrachta anseo

(vi) Agallamh do mhúinteoir TBSP/HSCL anseo

 

Marcáil, Litir don BB, Tairiscint Poist:

Tá leathanach marcála (don duine aonair a mharcáil) anseo & scéim mharcála (do gach duine) anseo

Tá litir ag moladh iarratasóra don Bhord Bainistíochta ar fáil anseo

Tá litir shamplach ar thairiscint poist ar fáil anseo

3. Foirm A1, Foirm Cheapacháin, Foirm Ríomhfhiosraithe

1. Foirm A1: Chun cead a fháil ón bpátrun duine ar bith a cheapadh. Tá an fhoirm ar fáil anseo.

Seol chugainn an fhoirm seo.             

2. Foirm Cheapacháin: Tá an leagan is déanaí den fhoirm cheapacháin ar fáil anseo.

Seol chuig an Roinn an fhoirm seo.

3. Foirm Ríomhfhiosraithe: Tá an fhoirm do ríomhfhiosrú na nGardaí le fáil anseo.

Seol chugainn an fhoirm seo.

4. Conarthaí

Mura bhfuil tú cinnte faoi cén conradh atá uait, féach ar an íomha ag an mbun

Múinteoir:

(A) Ceaptha ón bpainéal; conradh ar fáil anseo

(B) Buan; conradh ar fáil anseo

(C) Cuspóir sonraithe; conradh ar fáil anseo

(D) Conradh tréimshe éiginnte (CID); conradh ar fáil anseo

(E) Conradh téarma seasta; conradh ar fáil anseo

 

Príomhoide:

(F) Conradh nó ‘litir tairisceana’ do phríomhoide ar fáil anseo

Nóta faisnéise:

Tá nóta faisnéise párolla ar fáil do bhunmhúinteoirí anseo

 

Cúntóir Riachtanais Speisialta:

(G) Buan; conradh ar fáil anseo

(H) Téarma seasta; conradh ar fáil anseo

(J) Cuspóir sonraithe; conradh ar fáil anseo

 

Foireann eile; Rúnaí/Airíoch/Glantóir &rl. (beidh na conarthaí seo ar fáil gan mhoill):

(K) Buan; conradh ar fáil anseo

(L) Téarma seasta; conradh ar fáil anseo

(M) Cuspóir sonraithe; conradh ar fáil anseo

Back to Top